5-96COM

5-96COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 13 JUILLET 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à la Mobilité sur «la décision intervenue en matière d'assistance au sol à l'aéroport national» (nº 5-1089)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onlangs publiceerden de media voluit over de toewijzing van een nieuw contract voor de grondafhandeling op onze nationale luchthaven en de stakingen waarmee dat gepaard ging. Na een uitgebreide procedure bleek het dossier van Aviapartner, momenteel een van de uitvoerders van de grondafhandeling, minder sterk dan het aanbod van Swissport. Deze laatste kreeg dan ook de opdracht toegewezen. Het bericht veroorzaakte de nodige turbulenties, met onder meer begrijpelijke sociale onlusten. Het leed leek echter snel geleden, toen Swissport zich prompt engageerde tot aanvaardbare sociale maatregelen.

Toen de staatssecretaris onlangs hierover in de Senaat door eerbiedwaardige collega's werd ondervraagd, maakte hij bekend dat hij het bestuur van The Brussels Airport Company verzocht om de ondertekening van de toewijzing uit te stellen. Hij uitte twijfels over het correcte verloop van de gunningprocedure, waarbij het aspect veiligheid maar voor 5% in de weging van de kwaliteit van de offertes meetelde, terwijl volgens de staatssecretaris dit criterium juist van kapitaal belang was. Daarnaast had de staatssecretaris ook vragen bij de haalbaarheid van het businessplan van Swissport. Volgens dat plan zou de afhandeling gebeuren met weliswaar evenveel personeel, maar met de helft van het materiaal. De staatssecretaris verwees ook naar het negatief eigen vermogen van de Belgische vennootschap van Swissport. TBAC reageerde bij monde van de voorzitter weinig begrijpend op het verzoek tot uitstel van de staatssecretaris. Het zou op 23 of 24 juni worden behandeld.

Waarom heeft de staatssecretaris twijfels bij het verloop van de gunningprocedure en bij het gewicht van het criterium veiligheid? Was de staatssecretaris niet op de hoogte van het lastenboek? Hij beschikt toch over de nodige instrumenten om het beleid, zeker bij zulke belangrijke contracten, van zeer nabij te volgen. Waarom gebruikte de staatssecretaris zijn bevoegdheid niet eerder om zijn kritiek te uiten door onder andere een wijziging van de weging van de criteria op te leggen? Of kan hij dat niet? Hoe komt het dat de staatssecretaris niet vroeger, tijdens de beoordelingsprocedure en niet nadien, zijn twijfels over de kwaliteiten en solvabiliteit van Swissport bekend maakte?

Beaamt de staatssecretaris dat het enigszins vreemd lijkt om hopeloos na de feiten en de verwerking van de gunning met bijbehorende sociale onlusten het proces opnieuw in een twijfelzone te brengen, terwijl hij over alle mogelijke instrumenten en bevoegdheden beschikte om eerder in te grijpen?

Hoe zal volgens de staatssecretaris het dossier verder worden afgehandeld op een voldoeninggevende manier? Kan de staatssecretaris waarborgen dat de reizigers op onze nationale luchthaven niet opnieuw met sociale acties worden geconfronteerd op het moment dat ze in groten getale op reis zullen vertrekken?

Ik vraag gewoon wat verduidelijking. Mochten er voldoende argumenten zijn, dan heb ik er geen probleem als de procedure opnieuw moet worden overgedaan. Ik ben alleen bang voor nieuwe sociale onlusten.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik heb kennis genomen van de uitspraak in kortgeding van de rechtbank van koophandel van 29 juni 2011, waarbij aan The Brussels Airport Company het verbod wordt opgelegd over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst - onder welke vorm, voorwaarde, modaliteit dan ook - in uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van The Brussels Airport Company van 8 juin 2011 tot selectie van de dienstverleners voor de opdracht van grondafhandelingsdiensten. Daarbij wordt verwezen naar de derdenafhandeling in beperkte categorieën op de luchthaven van Brussel Nationaal met één van de aldus geselecteerde deelnemers voor één of meer van de voorziene delen van de opdracht. The Brussels Airport Company wordt ook het verbod opgelegd enige andere handeling te stellen in uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van The Brussels Airport Company tot selectie van de dienstverleners voor de opdracht van de grondafhandelingsdiensten op de luchthaven van Zaventem die onherroepelijk schade toebrengt aan de belangen van Aviapartner Belgium nv, thans op de luchthaven actieve dienstverlener voor de grondafhandeling in de beperkte categorieën en dit tot de bodemrechter zich over de vordering van Aviapartner Belgium nv en Menzies Aviation over het rechtmatige karakter van de beslissingen van 8 juni 2011 heeft uitgesproken.

Ondertussen heeft de raad van bestuur van TBAC, zoals ik gevraagd had, beslist een externe onafhankelijke audit uit te voeren naar de gevolgde procedure. De licenties van Aviapartner en Flightcare lopen nog tot 1 november 2011. Ik zal doen wat nodig is om in het belang van het personeel en de dienstverlening aan de reizigers ook na die datum de voortzetting van de bagageafhandeling op de luchthaven van Zaventem te verzekeren.

Gezien evenwel de lopende gerechtelijke procedures en de eraan verbonden juridische onzekerheid, de lopende onderhandelingen over een verkoop van het aandeelhouderschap van Macquarie en het feit dat de Belgische staat gedagvaard werd voor de rechtbank van eerste aanleg in kortgeding, is het uitermate belangrijk om in dit dossier niet overhaast te beslissen en een grondig onderzoek te voeren. Onder die voorwaarden wens ik op dit moment hierover geen enkele oriënterende uitspraak ten gronde te doen, in acht genomen het feit dat we zelf gedagvaard zijn geworden.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Mijn vraag dateert van een maand geleden, lang voor er een uitspraak was van de rechtbank van koophandel in kort geding. Mijn vraag gaat niet over de uitspraak van de rechtbank. Ik heb daar niets over gezegd, precies omdat de rechtszaak nog aan de gang is. Ik heb alleen gevraagd op welke motieven de schorsingsvraag gebaseerd is. Ik had het dus niet over de toekomst, maar over het verleden. Ik had daar een antwoord op verwacht.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Sinds de maatschappijen die bij de grondafhandeling betrokken zijn, zowel degene die niet geselecteerd zijn als de andere, elkaar met gerechtelijke procedures om de oren beginnen te slaan en sinds ik heb gezien dat uit de klachten belangrijke schadeclaims kunnen voortspruiten, vind ik het geraadzaam eerst een grondige audit te laten uitvoeren alvorens mij nog uit te spreken. In het belang van de luchthaven en in dat van de staat als minderheidsaandeelhouder heb ik gezegd dat er in die context geen beslissingen mogen worden genomen. Ik heb me daarvoor op de gewone bedrijfseconomische elementen gebaseerd. De rechtbank van haar kant heeft geoordeeld dat daar ook juridische argumenten voor bestaan.

Aangezien we intussen bovendien zelf gedagvaard zijn, moet ik de grootste omzichtigheid en voorzichtigheid aan de dag leggen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik kan dat begrijpen. Enkele jaren geleden werd ik als staatssecretaris een tijdlang voortdurend met processen geconfronteerd, in één dossier zelfs met tientallen processen tegelijk. Ik kreeg daarover in parlementaire commissies elke week tientallen vragen. Indien ik toen had gezegd dat ik niet kon antwoorden, dan zou het revolutie geweest zijn!

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - U moet geen appelen met peren vergelijken, mijnheer Anciaux. U weet toch dat de Belgische staat op een bepaald ogenblik honderden miljoenen euro schadeclaims boven het hoofd hingen?