5-96COM

5-96COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 13 JUILLET 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «la mise à la disposition des données du SPF Finances dans le cadre de la simplification des procédures administratives et l'octroi automatique de certains droits» (nº 5-1149)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In het e-government speelt de gegevensuitwisseling met authentieke bronnen zoals het Rijksregister en de Kruispuntbank van de ondernemingen een cruciale rol. Ook de mogelijke consultatie door overheidsdiensten van de inkomensgegevens van de burgers die in de databank van de FOD Financiën worden opgeslagen, dragen bij tot een indringende verlichting van vele administratieve processen. Er is al een gegevensuitwisseling tussen FOD Financiën en de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.

Ook de gewesten en gemeenschappen zijn vragende partij om deze gegevens te consulteren. De Vlaamse regering besliste in februari 2010 om hier werk van te maken. Een doeltreffend armoedebeleid vereist dat met prioriteit de zwaksten in onze samenleving automatisch krijgen waar ze recht op hebben, zonder de verplichting vooraf meestal ingewikkelde en voor hen vaak al te moeilijke aanvraagprocedures te doorlopen. Dat is perfect mogelijk, aangezien de Belgische staat over alle gegevens ter zake beschikt en nu al in staat is bepaalde rechten automatisch toe te kennen. Een dergelijk automatisme betekent eerst en vooral een oplossing voor de betrokkenen. Daarnaast levert die aanpak ook een enorme efficiëntiewinst voor het functioneren van de overheid.

Verschillende administraties en de Vlaamse e-governmentdienst CORVE beschikken over de noodzakelijke machtiging van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Toch vordert de ontsluiting van die fiscale gegevens door een rechtstreekse raadpleging via de FOD Financiën of via de gegevensstroom met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid blijkbaar niet zoals verwacht en verhoopt.

Is de minister het ermee eens dat er nood is aan een betere doorstroming van gegevens en aan de automatische toekenning van rechten?

Zal een performante informatie-uitwisseling niet sterk bijdragen tot een slagkrachtige bestrijding van armoede en de efficiëntie van onze overheden verhogen?

Wat is de stand van zaken inzake de ontsluiting van de gegevens uit de belastingheffing? Zal de FOD Financiën al het nodige doen om die gegevens snel rechtstreeks of onrechtstreeks ter beschikking te stellen? Wil de minister zich fors engageren om die operationele netwerking snel en adequaat ten uitvoer te leggen?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Uiteraard wil de federale overheidsdienst Financiën meewerken aan de ontsluiting van de gegevens voor CORVE, de Coördinatiecel Vlaams e-government. Zo vond op 9 juni 2011 een overlegvergadering plaats met vertegenwoordigers van CORVE. Daar werd een inventaris opgemaakt van de juridische en technische aspecten die moeten worden aangepakt om de inkomensgegevens ter beschikking te stellen van de diverse gebruikers via CORVE.

Er werden schematisch afspraken gemaakt over de juridische en technische aspecten van de gegevensstroom. Op juridisch vlak eist de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer dat de eindgebruikers van de gegevens die door de dienstenintegrator CORVE zullen worden bediend, eveneens een machtiging hebben om de gegevens van de FOD Financiën te verwerken. Die machtigingsaanvragen zullen door CORVE worden opgesteld.

Technisch moet worden vastgesteld welke inkomenselementen - welke `codes' - moeten worden meegedeeld aan de diverse eindgebruikers via CORVE. Hiervoor werd reeds afgesproken dat de technici concreet zullen vastleggen welke inkomenselementen in de diverse gegevensstromen moeten worden opgenomen om het aanbod op de vraag af te stemmen. Er werd tevens afgesproken dat de FOD Financiën en CORVE de uitvoering van de afspraken zullen opvolgen.

Er zijn via webservice al verschillende stromen in gebruik via de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Uiteraard kan ook via die weg informatie aan Vlaamse instellingen zoals OCMW's worden geleverd. Daarnaast zijn er, zonder webservice, ook rechtstreekse uitwisselingen tussen de FOD Financiën en enkele Vlaamse instanties: voor de studietoelagen vanuit de toepassing TAXI, voor het woningfonds vanuit de toepassing Getuigschriften en voor de Vlaamse Maatschappij sociale woningen vanuit de toepassing Getuigschriften.

Het tijdspad hangt af van de concrete gegevens en de specifieke technische vereisten. Daarbij moet ermee rekening worden gehouden dat dergelijke uitwisselingen goed moeten worden voorbereid en georganiseerd. Dat vraagt soms dan ook enige tijd en heeft een kostprijs. Ik ben alleszins een fors engagement aangegaan om werk te maken van een correcte uitwisseling van informatie.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor het antwoord. Zowel voor de burgers als voor de overheidsdiensten is het belangrijk dat het nu snel gaat. Ik onthoud dat de minister een fors engagement aangaat; als hij dat echt wil, zal hij ook forse resultaten halen. Ik reken er dan ook op dat dit geen maanden meer zal duren.

De voorzitter. - Ik weet wel dat ik afwijk van de voorgeschreven procedure, maar ik zou graag vernemen of het inderdaad over een periode van enkele maanden gaat.

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Wat de algemene aanpak betreft, is dat zo, gelet op de integratie van allerlei elementen. Als het mogelijk is, kan het sneller, zeker als het precieze informatie betreft, zoals inkomenselementen.

De door mij meegedeelde gegevens zijn afspraken die op een eerste vergadering gemaakt zijn. Na een volgende vergadering kan ik allicht meer details verstrekken.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De aspecten betreffende de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn volgens mij opgelost.

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Dat is geregeld. Het probleem deed zich niet voor bij CORVE, maar eerder bij de eindgebruikers. Het is belangrijk dat CORVE de eindgebruikers kan herkennen.

De FOD Financiën staat daar niet voor in. In akkoord met de Vlaamse overheid zal CORVE wel instaan voor het doorstromen van de gegevens. De integrator moet instaan voor de technische doorstroming van de gegevens die naar de eindgebruiker gaan.

Ik verzeker echter dat we alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te werken.

(La séance, suspendue à 17 h 15, est reprise à 17 h 30.)