5-96COM

5-96COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 13 JUILLET 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «les contrôles de la taxe sur la valeur ajoutée» (nº 5-1114)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «le sous-effectif des services de la taxe sur la valeur ajoutée» (nº 5-1115)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Mijn twee vragen zijn omzettingen van schriftelijke vragen. Ze hebben betrekking op twee onderdelen van de btw, de klassieke diensten en de controlecentra.

Nog steeds komen ons klachten ter ore uit de administratie dat de diensten van de btw onderbemand zijn. Vermoed wordt dan ook dat er onvoldoende controle is. Daarom had ik graag antwoord gekregen op mijn vragen over de klassieke diensten.

Hoeveel beheerscontroles werden er uitgevoerd per jaar, per gewest voor de jaren van 2007 tot 2010? Hoeveel van deze controles werden uitgevoerd naar aanleiding van een teruggave aan de belastingplichtige?

Hoeveel inordestellingen werden er uitgevoerd per jaar en per gewest voor dezelfde jaren?

Hoeveel ambtenaren waren hiervoor beschikbaar, eveneens opgesplitst per jaar en per gewest?

Hoe ziet de leeftijdspiramide er uit voor deze personeelsleden?

In hoeveel effectieven voorziet het personeelsplan voor deze controles? Graag kreeg ik deze gegevens opgesplitst per jaar en per gewest.

Hoeveel openstaande posten zijn er in de klassieke diensten?

Wat is de gemiddelde opleidingsperiode voor een ambtenaar?

Hoe vaak is er een tegoed voor de belastingplichtige bij de controles op stopzettingen?

Hoe vaak worden er interesten betaald wegens laattijdige terugbetaling en hoe hoog lopen die bedragen op, opgesplitst per jaar en per gewest voor de jaren van 2007 tot 2010?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Het is juist dat de Algemene administratie van de fiscaliteit, waarvan de klassieke btw-diensten en de controlecentra deel uitmaken, zoals veel andere federale administraties geconfronteerd wordt met een vergrijzing van de effectieven en dat steeds meer medewerkers de pensioenleeftijd bereiken.

De effectieven van de btw-diensten worden sterk getroffen door dit fenomeen, dat onbetwistbaar een impact heeft op het aantal controles en verificaties uitgevoerd door de taxatiediensten. Sedert meerdere jaren heeft de Algemene administratie van de fiscaliteit initiatieven genomen om de vermindering van effectieven te compenseren door een aanpassing van de werkmethoden en een efficiëntere selectie van de te controleren dossiers.

Programma's voor gecentraliseerde selectie - Datamining, Mercurius - en gerichte controles werden ingevoerd op basis van het principe van risicobeheer. Het belang van de selectietechnieken is dubbel: de beschikbare effectieven zo goed mogelijk benutten door de belastingplichtigen met een hoog risico te beogen en een selectie verzekeren die steunt op uniforme criteria voor het geheel van het nationaal territorium.

Het gebruik van de centrale selectieprogramma's heeft een rechtstreeks effect op de verhoging van het aantal productieve controles en op de toename van de nagevorderde btw ten opzichte van het aantal gecontroleerde belastingplichtigen. Deze elementen werden onderstreept tijdens de persconferentie van staatssecretaris Bernard Clerfayt op 28 juni 2011. Ik zal u een afschrift daarvan bezorgen.

De gestelde vragen werden reeds op 25 februari 2011 schriftelijk gesteld. De zeer gedetailleerde vragen per controle en over meerdere jaren vergen een uitgebreid coördinatiewerk dat niet binnen de opgelegde termijn realiseerbaar is zonder de kerntaken van de administratie in het gedrang te brengen. De Algemene administratie van de fiscaliteit engageert zich tot het beantwoorden van de gestelde vragen. Zodra de noodzakelijke inlichtingen verzameld zijn, zal ik ze rechtstreeks aan de senator bezorgen. Ik geef prioriteit aan de controle boven het opstellen van statistieken.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het verheugt mij dat de minister al maatregelen heeft genomen en dat hij zo efficiënt mogelijk de mensen inschakelt die nog wel ter beschikking zijn. Elk systeem heeft echter een ondergrens. Er zullen dus nieuwe maatregelen nodig zijn om de diensten te blijven bevolken.

Ik heb geen antwoord gekregen over de termijn die vereist is om iemand op te leiden tot een efficiënt controleur.

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Niet alleen de opleiding zelf is van belang, want een controleur moet zich voortdurend blijven bijscholen en ervaring opdoen. Ik zal evenwel vragen hoelang de opleiding precies duurt.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik vermoed dat het antwoord op mijn tweede vraag, over de controlecentra, gelijklopend zal zijn. Het verbaast mij enigszins dat het zo lang duurt om die gegevens te verzamelen.

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Ik ben nu al twaalf jaar minister van Financiën. Ik merk dat er bij Financiën zeer veel statistieken worden bijgehouden. Elk jaar wordt een algemeen verslag opgemaakt, waaruit veel details kunnen worden gehaald. Ik krijg zeer veel vragen en ik moet dus een selectie maken. Ik geef prioriteit aan andere taken, vooral dan controletaken. Ik begrijp wel dat we steeds meer statistieken moeten bijhouden, in ons land bovendien onderverdeeld per gewest of per stad of gemeente.

Dankzij de informatisering van het departement zal het in de toekomst gemakkelijker worden om al die statistieken bij te werken.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik zou geen vragen stellen als ik ervan overtuigd was dat alles zeer vlot verloopt en er geen problemen zouden kunnen ontstaan.