5-92COM

5-92COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 6 JUILLET 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «la diminution des obligations administratives pour les petites entreprises» (nº 5-1022)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onlangs beslisten de EU-lidstaten de administratieve verplichtingen voor kleine bedrijven drastisch af te bouwen. Zo valt onder andere de verplichting om de jaarrekening te publiceren weg, hoewel ze nog verplicht moet worden voorgelegd aan de overheid.

Ook de minister van Ondernemen staat bekend als een fel en bevlogen pleitbezorger van lastenvermindering. In vele gevallen kan hij daarvoor ook op mijn sympathie rekenen. Enigszins tot mijn verbazing meldden de media echter dat België, in deze vertegenwoordigd door de minister van Ondernemen, tot de felste tegenstanders van deze versoepeling en vermindering van administratieve last behoort. Blijkbaar pleitte de minister lange tijd tegen de afschaffing van de publicatie van jaarrekeningen door kleine bedrijven.

Is dat zo en zo ja, waarom? Graag kreeg ik hiervoor een verantwoording.

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. - Ik begrijp uw vraag en mijn reactie was aanvankelijk dezelfde als de uwe, tot ik op 31 maart 2009 een vraag kreeg van volkvertegenwoordiger Dirk Van der Maelen, waarin hij exact het omgekeerde vertelde van wat u net zei. Ik verklaar me nader.

Wat belangrijk is bij vereenvoudigen is dat we overgaan tot een echte vereenvoudiging voor bedrijven en zeker voor kleine ondernemingen. Zo'n vereenvoudiging bereikt men niet door Europees een verplichting af te schaffen die nationaal tot nieuwe bijkomende wetgeving zal leiden. De jaarrekening is, ook voor kleine bedrijven, het document waarop de fiscus zich baseert om de fiscale aanslag bij de aangifte te bepalen. Als we ze zouden afschaffen, moeten we in de Belgische wetgeving een ander document verplichten.

Fiscaliteit volgt de boekhouding. Als de boekhouding wegvalt voor kleine bedrijven, wordt het voor de fiscus veel moeilijker om de aanslag te vestigen. Dit zou de invoering van een nieuwe en onbekende wetgeving impliceren, die dan voor de bedrijven zeer verwarrend zou overkomen.

Om deze reden was onze reactie aan Europa te zeggen dat het voorstel wel vereenvoudigend klinkt, maar dat voor ons in feite niet is.

We moeten er voorts altijd voor zorgen een level playing field te behouden voor kleine ondernemingen in Europa. België is een klein land met een open economie, waar ook kmo's soms buiten de landsgrenzen actief zijn. Het kan niet de bedoeling zijn dat zij door de aanpassing van de Europese wetgeving plots aan zwaardere lasten zijn onderworpen dan hun concurrenten in de buurlanden.

Die jaarrekeningen zijn bovendien niet enkel van belang voor de fiscus, maar ook voor het behoud van een gezonde, evenwichtige en aangepaste transparantie aangaande de financiële toestand van deze kleine ondernemingen. Een jaarrekening is een gemakkelijk instrument om banken in te lichten over de stand van zaken van het bedrijf, in het kader van de kredietverschaffing bijvoorbeeld.

Dit zijn de redenen waarom we initieel tegen het Europese voorstel waren. Er ontstond een soort van blokkeringsminderheid en we hebben dan in dit debat constructieve alternatieven geformuleerd ten aanzien van de voorstellen van de Commissie en het Europees Parlement.

Onder het Hongaarse EU-Voorzitterschap werd gepoogd tot een echte vereenvoudiging te komen met inachtneming van de hierboven geformuleerde bekommernissen. Er werd een akkoord bereikt dat voorziet in het behoud van de neerleggingsplicht van een maximaal vereenvoudigde jaarrekening met enkel de essentiële elementen van de balans en de resultatenrekening. Het betreft dus een drastische vereenvoudiging, maar geen afschaffing.

Op basis van de veel lagere drempels vermeld in het laatste compromisvoorstel van het Hongaarse EU-voorzitterschap en van de neergelegde jaarrekeningen zullen we toch een vereenvoudiging realiseren voor naar schatting 256.000 kleine vennootschappen of 75% van onze bedrijven. Dit komt neer op een totale kostenbesparing voor deze vennootschappen van ongeveer 20 miljoen euro.

Het optioneel karakter van de publicatieverplichting van de jaarrekening voor micro-ondernemingen kan aanleiding geven tot een uiteenlopende toepassing in de verschillende lidstaten. Voor Belgische micro-ondernemingen kan dit een kostenhandicap betekenen. De nieuwe regeling geeft de mogelijkheid de huidige dubbele publicatieverplichting in het Staatsblad en bij de Nationale Bank af te schaffen. Daarom wil ik er bij mijn collega's in de federale regering voor pleiten dat de verplichte publicatie van de jaarrekening in het Belgisch Staatsblad zou worden afgeschaft. Dit zou neerkomen op een bijkomende kostenbesparing van 14,5 miljoen euro.

Met een brief van 7 juni 2011 heb ik de Commissie voor Boekhoudkundige Normen de opdracht gegeven om een analyse te maken van het verkorte schema van de jaarrekening en om voorstellen te formuleren voor een maximale vereenvoudiging van de jaarrekening voor micro-entiteiten. Ik verwacht van de Commissie nog vóór het einde van dit jaar een voorontwerp van koninklijk besluit tot vereenvoudiging van het verkorte schema van de jaarrekening.

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft mij in dit dossier steeds ondersteund met deskundige adviezen, net als de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging die overigens hetzelfde advies gaf.

Al die overwegingen en ook de vraag van de heer Van der Maelen hebben mij ervan overtuigd dat we beter behoedzaam te werk gaan. Ik hoop dat ik de heer Anciaux heb kunnen overtuigen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Eigenlijk wel, ja.