5-88COM

5-88COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 5 JUILLET 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre du Climat et de l'Énergie sur «la décision de l'Allemagne d'arrêter définitivement d'utiliser l'énergie nucléaire» (nº 5-1019)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De Duitse regering besliste, mede onder invloed van de recente Japanse kernrampen, om vanaf 2022 geen nucleaire energie meer te produceren. Binnen elf jaar zal ons grootste buurland al zijn kerninstallaties hebben stilgelegd en zijn elektriciteitsvoorziening volledig op andere energiebronnen baseren. De Duitse regering geeft daarmee toe aan het stijgend protest in Duitsland tegen kernenergie.

Het belang van de beslissing kan moeilijk worden overschat, niet alleen politiek, maar ook voor de concrete gevolgen, ook in België voor onze elektriciteitsvoorziening.

Hoe evalueert de minister de beslissing van de Duitse regering? Wat is het effect voor het Belgische energiebeleid? Kan België het voorbeeld van Duitsland volgen? Duitsland gaat met die gedurfde maatregel in tegen al wie kernenergie verdedigt of daar belang bij heeft.

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Wij voeren niet rechtstreeks elektriciteit in uit Duitsland. Onze bevoorradingszekerheid komt dus niet in het gedrang. De sluiting van de Duitse kerncentrales kan wel een impact hebben voor België door tijdelijke congestie in de energiestromen te wijten aan infrastructuurproblemen, wat tot prijsverhoging kan leiden.

Belangrijke sluitingen die niet geprogrammeerd zijn in overleg met de transmissienetbeheerders kunnen een nefaste invloed hebben op het gewestelijk evenwicht en zelfs leiden tot stabiliteitsproblemen op het transmissienet en op de Europese elektriciteitsmarkt. De beheerders van het Europese transmissienet zijn zich van die situatie bewust. Tijdens de top van 10 juni jongstleden te Luxemburg heb ik mijn bezorgdheid meegedeeld, meer bepaald over het feit dat de massale doorbraak van duurzame energiebronnen enerzijds en de sluiting van sommige productie-eenheden anderzijds een aanpassingsperiode en een coherent en overlegd beleid op Europees niveau zullen vergen.

Volgens de vereniging van de Duitse transmissienetbeheerders zijn er in Zuid-Duitsland nu reeds problemen met de energiebevoorrading op ijskoude winterdagen met een geringe productie van windenergie. De massale energieaanvoer van het noorden naar het zuiden kan niet op elk ogenblik gegarandeerd worden wegens steeds terugkerende en steeds ernstigere congestieproblemen. Bezorgdheid is hier zeker passend, want het risico op een incident of zelfs een black-out op grote schaal wordt almaar groter en zeker omdat nog andere landen het voorbeeld van Duitsland zouden kunnen volgen.

Tegen 16 juni had ENTSO-E, de vereniging van Europese transmissienetbeheerders haar `Summer Outlook Report 2011 - An Overview of System Adequacy' beloofd, waarnaar werd uitgekeken. De aangehaalde problemen zullen daarin grondig bestudeerd zijn en dus beter ingeschat kunnen worden.

De problematiek zal ook besproken worden binnen het Pentalateraal Forum voor Energie. Dat forum heeft onder meer als opdracht het grensoverschrijdende hoogspanningsnet beter te controleren en dankzij de uitwisseling van informatie tussen de regulatoren en de netbeheerders van de deelnemende landen de toekenningmethoden te harmoniseren. Het is een eerstelijnsforum voor bespreking en samenwerking tussen alle relevante partijen, dat kan leiden tot de oprichting van een regionale elektriciteitsmarkt voor West-Europa.

België heeft in 2003 de nucleaire uitstap goedgekeurd. Er volgde wel een debat over de kalender, maar de uitstap is nooit opnieuw in vraag gesteld. Om die uitstap te kunnen plannen, hebben wij uitleg nodig op het niveau van de Europese Unie. Wij wachten vol ongeduld op het debat over de Roadmap 2050, de herbevestiging dat voorrang wordt verleend aan energie-efficiëntie en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen. In verband met de nucleaire uitstap wenst België ook een `Energiepact' met de gewesten te sluiten om de sluiting van de centrales te spreiden in functie van de beschikbare vervangingsenergie.

Ook de resultaten van de stresstests worden tegen het einde van dit jaar verwacht. De installaties die niet aan alle opgelegde veiligheidsvoorwaarden voldoen zullen worden gesloten. Geen enkele hypothese moet dus van tevoren worden afgewezen. In het kader van de volgende werkzaamheden van de werkgroep GEMIX en van de volgende prospectieve studie elektriciteit zal elk scenario in dat verband met de grootste aandacht worden bekeken.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Naar het schijnt zou Duitsland hebben beslist om meer energie te halen uit centrales die energie opwekken uit fossiele brandstoffen. Heeft Duitsland aangekondigd doelstellingen op het gebied van CO2-uitstoot en dergelijke te willen herzien? Heeft de beslissing van Duitsland gevolgen voor het Europese standpunt?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - De CO2-uitstoot zal uiteraard hoger liggen bij de ingebruikname van centrales op basis van fossiele brandstoffen. Duitsland zal meer CO2-quota moeten kopen om de Europese doelstellingen te halen. Dat is de keuze van Duitsland.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Over de CO2-quota wordt dus niet opnieuw onderhandeld?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Neen.