5-88COM

5-88COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MARDI 5 JUILLET 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre du Climat et de l'Énergie sur «le torpillage de la politique climatique européenne par le nouveau président de l'UE» (nº 5-1135)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Polen is nu voorzitter van de Europese Unie en heeft in de Europese Raad een Europees plan voor een strengere klimaatactie radicaal afgeschoten.

Het plan van de Europese Commissaris voor Klimaatactie voorzag in een drastische vermindering van de CO2-uitstoot in de EU.

Hoe denkt u dat het voorzitterschap de nodige stappen vooruit zal doen op het vlak van leefmilieu en klimaat, als het in de huidige plannen niet eens meestapt? Hoe zal België daar weerwerk tegen kunnen bieden, liefst samen met andere lidstaten? Of krijgen we de volgende zes maanden een Europese standstill op dit vlak? En vooral, wat gaat u doen tegen de negatieve houding van Polen?

De heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie. - Ik ben net als u zeer ontgoocheld door wat zich op de Leefmilieuraad heeft afgespeeld. Niettemin wil ik dit in het juiste perspectief plaatsen. Het Poolse verzet was niet gericht tegen een verwijzing naar de `mijlpalen' voor 2030, 2040 en 2050, maar tegen een verwijzing naar een 25% interne reductiedoelstelling in 2020. Dit is niet nieuw en sluit aan bij de Poolse houding in het dossier `beyond 20%' tijdens het Belgische voorzitterschap.

Ik vrees dat we in dit dossier inderdaad helaas niet veel goeds van het Poolse voorzitterschap moeten verwachten, in het bijzonder met het oog op de opvolging van de commissiemededeling met analyses op lidstaat- en sectorniveau over een opschaling van de reductie-inspanningen `beyond 20%'. Nochtans was het vooral Polen dat op deze analyses had aangedrongen. Niettemin zal ik er bij de Poolse collega's op aandringen dat ze hun verantwoordelijkheid als EU-voorzitterschap respecteren en dit dossier agenderen.

Persoonlijk zal ik blijven pleiten voor een opstap naar de 30%. De voordelen hiervan in termen van energiebevoorradingszekerheid, technologische ontwikkeling, het creëren van duurzame werkgelegenheid, enzovoorts, zijn voldoende aangetoond. Ik weet mij hierin bovendien gesteund door de resolutie die enkele weken geleden werd goedgekeurd in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Ook op het vlak van energiebezuiniging zal ik ervoor blijven pleiten dat België in de EU zou verdedigen dat verplichte energie-efficiëntiedoelstellingen worden opgelegd aan de lidstaten, zodat het enorme potentieel dat daarin schuilt, niet alleen in termen van emissiereductie, maar ook in termen van economische ontwikkeling en werkgelegenheid, daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Samen met Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en andere vooruitziende landen moeten we het terrein verder effenen om onder het EU-voorzitterschap van Denemarken in de eerste helft van 2012 de juiste beslissingen te kunnen nemen, mede gebaseerd op de bijkomende analyses die aan de Commissie gevraagd werden.

De Poolse blokkering is dan ook zonder meer een negatief signaal voor de internationale onderhandelingen, die zich in een patstelling bevinden doordat alle partijen zich ingraven in hun voorwaardelijke lage ambitiedoelstelling en niemand als eerste de stap zet om het eigen ambitieniveau op te schroeven, terwijl net dit de weg zou kunnen vrijmaken voor anderen om te volgen.

Ik neem mij voor om in overleg met gewestelijke en Europese collega's al het mogelijke te doen opdat de positie van de EU in de aanloop naar de VN-klimaatconferentie van Durban een positief signaal zou geven naar onze onderhandelingspartners. Voor biodiversiteit en bioveiligheid wil ik eraan toevoegen dat de belangrijkste dossiers ofwel onder het voorzitterschap van Denemarken ofwel van Cyprus behandeld worden. Deze dossiers worden opgevolgd in continuïteit met de werkzaamheden gedurende ons voorzitterschap met behulp van de gewesten en in lijn met onze vertegenwoordiging in het bureau van de CBD.