5-87COM

5-87COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 5 JUILLET 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur «le rapatriement des demandeurs d'asile déboutés» (nº 5-1072)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onlangs berichtten de media over een vlucht die 42 uitgeprocedeerde asielzoekers terug naar Macedonië bracht. De 42 Macedoniërs werden begeleid door 5 politieofficieren, 7 hoofdinspecteurs, 63 politie-inspecteurs, 4 leden van het psychologische ondersteuningsteam, 2 leden van de politie-inspectie, 1 immigratieambtenaar, 1 arts, 3 sociaal assistenten en 1 centrumdirecteur van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Ik kan de staatssecretaris verzekeren dat ik een goede, menselijke en veilige begeleiding van uitgeprocedeerde mensen uiterst belangrijk vind. Spijtige en zelfs dramatische voorvallen uit het verleden bewijzen dat een goede aanpak hier soms letterlijk van levensbelang is. Maar de staatssecretaris zal begrijpen dat ik, ondanks mijn bekommernis, toch vragen heb bij het aantal begeleiders op deze vlucht - 87 in totaal voor 42 asielzoekers - en bij hun functie.

Kan de staatssecretaris de aantallen en de soorten van begeleiders op deze specifieke vlucht bevestigen? Hoe verklaart de staatssecretaris het aantal en de samenstelling van de groep begeleiders? Waren er bijzondere omstandigheden die deze ruime begeleiding noodzakelijk maakten?

Kan de staatssecretaris mij de totale kostprijs van de repatriëring, met inbegrip van de personeelskosten voor de 87 begeleiders, geven? Vindt de staatssecretaris dat deze kostprijs in een goede verhouding staat tot de omvang en het belang van de opdracht?

Werden andere, recente repatriëringvluchten op een vergelijkbare wijze en met een soortgelijke ratio voor de begeleiding uitgevoerd?

Bestaan er vaste regels voor de begeleiding van repatriëringen? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet en hoe worden de delegaties dan samengesteld? Gelden er misschien vlottende, wisselende criteria, en zo ja, waarom en welke?

Kan de staatssecretaris samenvatten welke regels, richtlijnen en spelregels gelden voor de repatriëring van uitgeprocedeerde asielzoekers?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - De begeleiding bestond effectief uit 5 officieren van de Federale Politie, 7 hoofdinspecteurs van de Federale Politie, 63 inspecteurs van de Federale Politie, 4 leden van het Maatschappelijke en Psychologische Ondersteuningsteam van de Federale Politie (MPOT), 2 leden van de Inspectiedienst van de Federale Politie (AIG), 1 immigratieambtenaar van de DVZ, 1 geneesheer van de DVZ, 1 centrumdirecteur van de DVZ en 3 maatschappelijk werkers van de DVZ.

Wat de Dienst Vreemdelingenzaken betreft, kan ik u meedelen dat er bij de organisatie van beveiligde vluchten steeds een immigratieambtenaar meegaat die verantwoordelijk is voor zowel de reisdocumenten als de overdracht van de vreemdelingen in de landen van herkomst. Voorts is het evident dat een geneesheer aan boord is voor het geval een vreemdeling medische bijstand nodig zou hebben.

Een deel van de vreemdelingen had vooraf aangegeven geen verzet te zullen plegen; deze opstelling kan evenwel wijzigen tijdens de vlucht. Om die reden werd voorzien in de aanwezigheid van sociaal assistenten en een centrumdirecteur die de betrokkenen persoonlijk kennen vanuit de gesloten centra. Indien nodig, zouden ze de vreemdelingen van deze groep begeleiden.

Wat de samenstelling en het aantal leden van de Federale Politie betreft, alsook de regels voor de begeleiding van repatriëringen, verwijs ik naar mijn bevoegde collega van Binnenlandse Zaken.

De kostprijs van de vlucht bedraagt om en bij de 67 360 euro. In deze som zijn de personeelskosten niet inbegrepen.

Het betrof de eerste begeleide repatriëringsvlucht met een dergelijke grote groep vreemdelingen en begeleidend kader. De organisatie van deze vlucht is vlekkeloos verlopen. Dit was het resultaat van een grondige voorbereiding door zowel de DVZ als door de Federale Politie van Brussel Nationaal Luchthaven. De samenwerking tussen deze diensten en Defensie was optimaal.

In de toekomst zullen nog gelijkaardige initiatieven genomen worden. Dit past immers in de drie politieke prioriteiten ten aanzien van de Balkanproblematiek, namelijk preventie, procedure en terugkeer.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Men moet inderdaad geen risico's nemen. Als ik het goed begrijp zijn er geen echte regels, met uitzondering van de aanwezigheid van een arts. Bekijkt men de repatriëring op grond van wie moet worden gerepatrieerd?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - Op grond van het verslag van de Commissie-Vermeersch, die werd opgericht naar aanleiding van het dodelijke ongeval van Semira Adamu, moeten er twee politieagenten per gerepatrieerde persoon zijn. Toch wordt het juiste aantal personen niet precies gedefinieerd. Meer personen repatriëren betekent geen meerkosten voor de vlucht als dusdanig. Het is een vliegtuig van Defensie; of er nu tien personen meer of minder vervoerd worden is niet zo belangrijk. De vraag is of de repatriëring goed is verlopen omdat er zoveel begeleiding was, dan wel of ze beter was verlopen indien er minder begeleiding was. Dat is altijd moeilijk te beoordelen, maar ik heb geen risico willen nemen.