5-87COM

5-87COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 5 JUILLET 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur «le rapatriement forcé d'Irakiens» (nº 5-884)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In een bijdrage aan het universeel periodiek onderzoek van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties van mei 2011 stelt Amnesty International België vast dat ons land ondanks de richtlijnen van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR nog steeds mensen onder dwang naar Irak repatrieert. Die richtlijnen stipuleren expliciet dat alvorens mensen te repatriëren naar Irak, de veiligheidssituatie grondig moet verbeteren. De UNHCR adviseert met klem om Irakezen uit de provincies Nineve, At-Ta'mim, Diyala, Salah-ad-Din en Bagdad en kwetsbare groepen uit de zuidelijke provincies en Al-Anbar niet onder dwang terug te sturen. Daarbij beklemtoont de UNHCR dat Irakezen zeker niet mogen worden teruggebracht naar streken waarvan ze niet afkomstig zijn.

Hoe verklaart en motiveert de staatssecretaris dat België nog steeds Irakezen gedwongen repatrieert, hoewel de VN-vluchtelingenorganisatie expliciet aanbeveelt dit niet te doen en hierbij bijzondere en gedetailleerde richtlijnen geeft? Met welke argumenten verdedigt de staatssecretaris die gedwongen repatriëringen, hoewel iedereen weet dat de veiligheidstoestand in Irak, en zeker in specifieke provincies en streken, absoluut onvoldoende is? Vindt de staatssecretaris de aanbevelingen en richtlijnen van de UNHCR niet voldoende valabel, sterk en duidelijk?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - Het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen beoordeelt de asielaanvragen ingediend door personen afkomstig uit Irak geheel conform de richtlijnen die de UNHCR heeft uitgevaardigd.

Dat geldt voor de beoordeling van de asielaanvragen ingediend door personen met een specifiek, individueel profiel die zich beroepen op de vervolgingsgronden zoals vermeld in de Conventie van Genève. Het geldt eveneens voor de beoordeling van asielaanvragen ingediend door onderdanen van Irak die de veiligheidssituatie in bepaalde regio's van het land inroepen en eventueel aanspraak maken op de toekenning van een subsidiaire bescherming op basis van 15 C, dat wil zeggen op basis van artikel 48/4 van de Vreemdelingenwet.

België heeft in 2010 in totaal twaalf personen naar Irak teruggestuurd. Daarvan zijn tien personen vertrokken zonder escorte en twee onder begeleiding van de federale politie. Van januari tot en met juni 2011 werden veertien personen effectief verwijderd, waaronder twee zonder escorte, zes met escorte en zes met een speciale vlucht.

België stuurt enkel Irakezen terug die uit Centraal- of Noord-Irak komen. Die personen worden bij hun verwijdering op een vlucht naar Bagdad gezet en nemen vervolgens een vlucht naar Arbil.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De staatssecretaris antwoordt dat het Belgische beleid in overeenstemming is met de richtlijnen van de UNHCR. Volgens mijn informatie is dat niet het geval. Ik heb er echter vertrouwen in dat de secretaris weet wat hij doet.