5-87COM

5-87COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 5 JUILLET 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur «la modification de l'accord de Schengen» (nº 5-855)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De Arabische lente laat zich ook in Europa voelen. Nieuwe immigratiestromen bewegen zich vanuit Noord-Afrika in de richting van onder andere Italië en Frankrijk. Dit leidde al tot wrijvingen tussen beide landen, waarbij Frankrijk, en bij uitbreiding ook andere landen, vrezen dat deze stroom zich via Italië over heel Europa zal verspreiden. Om deze wrijvingen te beheersen, vragen beide landen het Schengenakkoord eenvoudiger en sneller te kunnen veranderen, in concreto het verdrag aan te scherpen. Ze stellen voor om deze wijzigingen te vergemakkelijken, maar dan `zeer tijdelijk en gerechtvaardigd', in geval van een ernstige bedreiging van de openbare orde en voor een periode van maximaal dertig dagen. In dezelfde beweging ijveren Frankrijk en Italië voor de versterking van Frontex, het agentschap belast met de controle van de buitengrenzen van de Unie. Blijkbaar komt Frontex niet uit de startblokken.

Welke houding neemt België aan ten overstaan van het voorstel van Italië en Frankrijk om het Schengenverdrag gemakkelijker te kunnen wijzigen, zodat onder bepaalde voorwaarden de toegang tot de Unie tijdelijk kan worden aangescherpt? Vindt de minister deze vraag relevant en is België bereid deze te ondersteunen? Beoordeelt de minister de criteria die worden voorgesteld voldoende sterk en operationeel? Vreest de minister niet dat deze wijziging de deur wijd kan openzetten om de poort naar Europa gemakkelijker en vlotter te sluiten? Begrijpt de minister de vrees dat Italië en Frankrijk, beide bestuurd door niet meteen mensvriendelijke leiders, van deze gelegenheid gebruik maken om opnieuw het beeld van een Fort Europa te versterken, terwijl iedereen ondertussen weet dat zulke forten geen lang leven beschoren zijn?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - De brief die Italië en Frankrijk op 26 april gezamenlijk hebben overgemaakt aan de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, heeft vooral een symboolwaarde en was voornamelijk gericht op het bijleggen van de onderlinge geschillen. Het voorstel bevat inhoudelijk weinig nieuwigheden. Voorgesteld wordt om in geval van buitengewone druk de binnengrenscontrole tijdelijk weer in te voeren.

De toekomstige inhoudelijke discussies op Europees niveau zullen veeleer gevoerd worden op basis van een recente communicatie van de Europese Commissie, verschenen op 4 mei. De Commissie bevestigt de mogelijkheid de binnengrenzen tijdelijk opnieuw in te voeren. Ze stelt echter voor de beslissing hiertoe niet meer over te laten aan de unilaterale bevoegdheid van de individuele lidstaten - wat het onderlinge vertrouwen tussen de lidstaten niet ten goede komt - maar ze op Europees niveau te nemen. De nota van de Commissie is besproken op de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) en op de Europese Raad. De Commissie zal nu met een concreet voorstel komen. België zal zijn standpunt op basis van het voorstel bepalen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik hoop dat een dergelijke wijziging er niet komt. Ik vind het bijzonder egoïstisch dat op het moment dat mensen in nood verkeren, Europa doet alsof het zich van de wereld kan afsluiten. Ik hoop dat we niet meespelen in dergelijke egoïstische en rechtse spelletjes.