5-86COM

5-86COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 5 JUILLET 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Patrick De Groote à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile sur «les primes pour les salariés âgés» (nº 5-1153)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Er bestaan verschillende maatregelen om de tewerkstelling van oudere werknemers te bevorderen. Zo is er bijvoorbeeld het Win-Win-Activaplan, dat de herintreding van onder meer 45- en 50-plussers wil bevorderen. Onder bepaalde voorwaarden kan de werkgever een vermindering van sociale zekerheidsbijdragen krijgen. Bovendien kan hij het bedrag van de werkuitkering aftrekken van het te betalen nettoloon.

Uit de praktijk blijkt echter dat een aantal werkgevers werklozen uit deze doelgroepen in dienst nemen voor een periode die samenvalt met de duurtijd van deze maatregelen. Nadien worden de betrokken werknemers aan de deur gezet en vervangen door een andere werkloze uit deze doelgroepen, om zo opnieuw van de maatregel gebruik te kunnen maken.

Bent u op de hoogte van deze praktijken?

Bent u het ermee eens dat dergelijke praktijken volledig indruisen tegen de doelstellingen van de activeringsmaatregelen?

Welke mogelijkheden ziet u om misbruiken van de activeringsmaatregelen in de toekomst tegen te gaan?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid. - U wijst op het geval dat werknemers worden ontslagen na de periode waarin de werknemers de Activamaatregelen of het Win-Winplan konden genieten. Dit geval kan zich inderdaad voordoen, maar tot nog toe heeft de RVA daarover weinig klachten ontvangen.

Toch mag men niet onmiddellijk besluiten dat het beëindigen van de arbeidsrelatie betekent dat het doel van de maatregel niet bereikt werd. Dankzij de Activamaatregel bouwen langdurig of moeilijk te plaatsen werkzoekenden gedurende een bepaalde periode ervaring op. Het is de bedoeling dat, indien de werkgever de arbeidsrelatie niet wenst verder te zetten, de werkzoekende dankzij zijn opgedane ervaring sneller aan het werk zal raken.

Het is natuurlijk ideaal dat de werknemer een contract van onbepaalde duur krijgt, maar dit type contracten vertegenwoordigt nu eenmaal slechts een deel van alle contracten. Het zou dus weinig zin hebben deze voorwaarde op te leggen.

Ik heb van de Win-Winmaatregel gebruik gemaakt om een aantal andere maatregelen te nemen tegen eventuele misbruiken die in onze wetgeving geslopen zijn. In het kader van het begrotingsdebat heeft de regering besloten deze maatregel te versterken en permanent toe te passen, met inbegrip van het Activaregime. Deze bepalingen worden binnenkort van toepassing.

Zo kan de werknemer uitgesloten worden van deze maatregel indien wordt vastgesteld dat hij in de plaats van een ontslagen werknemer in dienst werd genomen, alleen om de voordelen van Activa te kunnen genieten. De werknemer kan ook uitgesloten worden indien wordt vastgesteld dat hij, in een periode van zes maanden die voorafgaat aan de indienstneming, al in dienst was bij dezelfde werkgever of in de groep waartoe de werkgever behoort.

Uit onderzoek van de RVA blijkt echter dat er slechts weinig gevallen van misbruik zijn. Ook de inspectiediensten hebben niet veel dergelijke misbruiken vastgesteld.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Ik dank u voor uw antwoord. Het verheugt mij te vernemen dat de RVA weinig klachten heeft ontvangen. Misschien zijn de feiten die ik heb opgevangen slechts alleenstaande gevallen.

Het is inderdaad waar dat, zoals u zegt, een werknemer die, al was het maar gedurende een jaar, aan het werk was, toch enige ervaring opdoet.

Het Win-Win-Activaplan is inderdaad een goede maatregel voor de herintreding van 45- en 50-plussers.

Mocht in de toekomst blijken dat er toch meer misbruiken zijn, zou het interessant zijn daarover statistieken te maken om eventueel maatregelen te kunnen nemen.