5-83COM

5-83COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 21 JUIN 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre de l'Intérieur sur «l'engagement de la police dans la lutte contre certaines bandes de motards» (nº 5-993)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De recente moorden in Maasmechelen illustreren eens te meer de sfeer en praktijk van de zwaarste criminaliteit waarin verschillende motorbendes nationaal en internationaal opereren. De vaststelling is verre van nieuw. Integendeel, al decennialang weten we dat dat soort motorbendes - voor alle duidelijkheid een zeer kleine minderheid van de motorrijders - zich inlaat met de zwaarste vormen van misdadigheid: moord, afpersing, smokkel en handel in illegale producten, vrouwensmokkel, prostitutie en nog veel meer. Even bekend zijn hun onderlinge geschillen die met de meest verregaande vormen van geweld worden uitgevochten. Wellicht is ook het Maasmechelse feit daarvan een bewijs.

Die alom en al jarenlang bekende praktijken stemmen tot nadenken, temeer omdat onze samenleving er blijkbaar niet in slaagt om die uiterst beperkte, zeer goed te identificeren groep van misdadigers te controleren, te beheersen en in hun criminele gedragingen effectief te bestrijden. Wie de media volgt, moet vaststellen dat zich bijna maandelijks een zwaar feit met dezelfde vorm van misdadigheid voordoet.

Naar aanleiding van de recente feiten in Maasmechelen berichtten de media dat het politieteam dat met de bestrijding van de criminaliteit van motorbendes belast is, maar uit een vijftal agenten bestaat en dat de slagkracht ervan erg bescheiden en beperkt blijft.

Beaamt de minister dat de criminaliteit van enkele motorbendes als uiterst gewelddadig moet worden beschouwd en dat die misdadigheid zich beperkt tot enkele honderden personen die bij het gerecht en de politie bekend zijn? Bevestigt de minister dat bepaalde motorbendes zich op verschillende terreinen met zware criminaliteit bezighouden en dat hun onderlinge concurrentie bijna systematisch aanleiding geeft tot de zwaarste gewelddaden, moord inbegrepen? Hoe verklaart de minister dat ondanks het beperkt aantal goed identificeerbare betrokken personen, de politie er niet in slaagt die te controleren en hun criminele praktijken krachtdadig aan te pakken? Beaamt de minister dat de bijzondere opsporingscel die rond de motorbendes werkt, maar uit een vijftal personen bestaat? Beoordeelt de minister die cel als voldoende sterk om die ernstige en duurzame criminaliteit succesvol te bestrijden? Zo ja, hoe komt het dan dat de misdadigheid van de bendes steeds opnieuw opduikt en zelfs met steeds verregaander geweld? Is de minister bereid om meer prioriteit aan de bestrijding en ontmanteling van de criminele motorbenden te besteden? Zo ja, hoe zal die keuze zich op korte termijn in maatregelen vertalen? Zo niet, waarom ontkent de minister het grote belang ervan?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - In België zijn vier internationale motorclubs actief, in casu de Hells Angels, de Outlaws, de Bandidos en de Blue Angels. Die motorclubs werken ook samen met hun respectieve supportclubs. De meeste leden zijn bekend bij de politiediensten en het gerecht.

Genoemde clubs zijn inderdaad actief in het domein van de criminaliteit. Bovendien bestaat er een grote onderlinge concurrentie, die af en toe extra aanleiding geeft tot geweldfeiten. De spanning tussen de motorclubs overstijgt onze landsgrenzen, wat ook tot gewelddadige confrontaties leidt in andere landen. Ik verwijs naar de onderlinge afrekeningen in Duitsland, de openlijke confrontaties in de Verenigde Staten en de beruchte bendeoorlogen in Scandinavië. Die confrontaties worden daarom in België zowel op het bestuurlijke als op het gerechtelijke vlak nauw opgevolgd.

Gebeurtenissen georganiseerd in clubverband - zoals een grootschalige motorrit, de opening van een nieuw clubhuis of de aanwezigheid op een beurs voor motoren - worden systematisch geëvalueerd naar mogelijk risico op verstoring van de openbare orde.

De bestuurlijke autoriteiten kunnen, wanneer daartoe aanwijzingen zijn, dergelijke evenementen verbieden of ze onder beperkende voorwaarden toestaan.

Binnen de federale gerechtelijke politie volgt een gespecialiseerde dienst - HIGHSIDER - van vijf personen de problematiek op. Met het oog op een geïntegreerde aanpak van de criminele motorbendes werkt de dienst nauw samen met de volgende partners binnen de politie:

Ook op het niveau van het federaal parket werden grote inspanningen gedaan om expertise uit te bouwen over de beoogde motorclubs en hun criminele activiteiten.

De opvolging van de criminele motorbendes is dus al geruime tijd een bijzonder aandachtspunt voor justitie en politie. De inspanningen worden voortgezet en periodiek geëvalueerd.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het blijft mij een raadsel dat niet meer succes wordt geboekt in de strijd tegen de motorbendes. Dat verwondert me des te meer omdat de bendes maar beperkt in omvang zijn - maar enkele honderden leden -, maar ik geef toe internationaal georganiseerd. Uit onderzoek dat ik ooit heb gedaan over internationale netwerken van extreemrechts, bleek overigens dat die geïnfiltreerd waren in motorbendes.

Hoewel er geregeld motorrijders worden opgepakt en berecht, blijven de motorbendes nog altijd criminele feiten plegen. Waarom kunnen we die criminaliteit niet voorkomen als we weten waar de problemen zich voordoen en we de netwerken kennen?

Spannen justitie en politie zich wel voldoende in? Hoe komt het dat we het probleem niet kunnen oplossen?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - De cel HIGHSIDER volgt de motorbendeproblematiek nauwgezet. Alle criminaliteit voorkomen kan wel het doel zijn, maar wordt in geen enkele samenleving bereikt.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Criminaliteit kan inderdaad niet worden voorkomen als de potentiële daders onbekend zijn. Natuurlijk is het een illusie te denken dat we alle criminele feiten kunnen uitroeien en ik weet ook wel dat Binnenlandse Zaken goed werk levert in de strijd tegen criminaliteit, maar het blijft voor mij onbegrijpelijk dat we het criminele optreden van de motorbendes niet kunnen voorkomen als we de bendes en hun netwerken kennen.