5-27

5-27

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 23 JUNI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel tot terugzending

De voorzitter. - Ik stel voor dat de Senaat zich uitspreekt over het voorstel tot terugzending. Dit punt heeft voorrang op het debat. Ik vraag de leden alleen het woord te nemen met betrekking tot het voorstel tot terugzending. Namens elke fractie mag één spreker het woord nemen.

M. Jacky Morael (Ecolo). - Le groupe Ecolo-Groen! est tout prêt à envisager le renvoi en commission demandé par M. Daems. Cependant, comme j'avais l'intention de le démontrer dans l'intervention que j'avais prévue, cet amendement ne vise pas à améliorer ou à corriger la proposition qui est soumises à notre vote. En réalité, cet amendement vide complètement le texte de la proposition de résolution de sa portée, de sa substance. Je peux vous en faire la démonstration immédiatement, monsieur le président, mais vous avez demandé que nous intervenions uniquement au sujet de la procédure.

S'il suffit qu'un groupe qui veut s'opposer à une proposition demande un vote par assis et levé sur son renvoi en commission, nous ne sommes pas sortis de l'auberge ! Comme je considère que l'amendement de M. Daems change complètement la nature même de la proposition, je me refuse à procéder à un vote par assis et levé sur le renvoi en commission sans qu'il y ait eu de débat car je tiens à m'expliquer sur la portée de l'amendement qui nous est soumis.

M. Philippe Mahoux (PS). - Une demande de renvoi en commission a été formulée. Si l'on refuse ce renvoi, l'amendement étant de toute façon déposé, je présume que nous aurons l'occasion d'en discuter ici, en séance publique. Aussi, je propose que nous nous prononcions maintenant sur le renvoi en commission par assis et levé, selon la technique habituelle. Pour le reste, je suppose que M. Daems défendra son amendement et que nous aurons l'occasion de dire ce que nous en pensons, ici, en séance publique.

De voorzitter. - Volgens het reglement heeft het verzoek tot terugzending naar de commissie voorrang.

De heer Piet De Bruyn (N-VA). - Ik heb met veel interesse, en af en toe zelfs met instemming, geluisterd naar het betoog van de heer Daems. Ik ben echter geen voorstander van een terugzending naar de commissie, al was het maar om geen precedent te creëren en te vermijden dat de werking van de commissies voor een deel overbodig wordt. Laten we het debat hier verder voeren op basis van een amendement.

De heer Rik Daems (Open Vld). - Er is duidelijk geen meerderheid voor een terugzending. Het is dan ook idioot om een onzinnig gevecht te voeren. Ik heb begrepen dat er bereidheid bestaat om over mijn amendement te debatteren. Ik wens mijn vraag om het voorstel terug te zenden dan ook in te trekken, zodat het debat nu in plenaire vergadering kan worden voortgezet.