5-1098/4

5-1098/4

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

22 JUNI 2011


Ontwerp van programmawet (I)

Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER SIQUET


I. INLEIDING

Dit optioneel bicameraal wetsontwerp werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als een wetsontwerp (stuk Kamer, nr. 53-1481/1).

Het werd op 16 juni 2011 aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers, met 89 tegen 12 bij 41 onthoudingen.

Het werd op 17 juni 2011 overgezonden aan de Senaat en dezelfde dag geëvoceerd.

De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 22 juni 2011.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN FINANCIËN EN INSTITUTIONELE HERVORMINGEN

De heer Reynders, ontslagnemende vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen, licht de bepalingen van Titel IV van het wetsontwerp toe.

Voorliggende artikelen beogen het verlaagd btw-tarief van 6 pct. voor renovatie en herstel van privéwoningen en een aantal kleine maar arbeidsintensieve hersteldiensten (de herstelling van fietsen, de herstelling van schoeisel en lederwaren en de herstelling en het vermaken van kleding en huishoudlinnen) definitief te maken. De btw-verlaging is in werking getreden op 1 januari 2000 en is nog van toepassing tot 30 juni 2011. Door de voorgestelde wetswijziging wordt de maatregel permanent gemaakt vanaf 1 juli 2011.

De btw-verlaging geldt niet alleen voor de renovatie en het herstel van privé-woningen maar ook voor de renovatie en het herstel van bejaardentehuizen, internaten die verbonden zijn aan een school of universiteit, jeugdbeschermingstehuizen, opvangtehuizen voor daklozen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

III. ALGEMENE BESPREKING

De heer Miller benadrukt het belang van de voorgestelde maatregel. Hij laat immers toe om bepaalde diensten die voor een belangrijk deel zijn samengesteld uit handenarbeid, permanent supplementair te ondersteunen. Het is belangrijk dat er nog verder in die richting wordt gewerkt.

IV. STEMMINGEN

De artikelen 25 tot 29 worden aangenomen met 13 stemmen bij 2 onthoudingen.

Het geheel van de naar de commissie voor de Financiën en de Economische Aangelegenheden verzonden artikelen wordt aangenomen met 13 stemmen bij 2 onthoudingen.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Louis SIQUET. Frank VANDENBROUCKE.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-1481/10 - 2010/2011).