5-80COM

5-80COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 14 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Elke Sleurs à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le contrôle des allocations familiales allouées hors de l'Union européenne» (nº 5-1069)

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - In antwoord op mijn vraag om uitleg 5-861 deelde de minister mee dat de Belgische wetgeving het schoolbezoek van een kind controleert vanaf september van het kalenderjaar waarin het kind meerderjarig wordt. Tegelijkertijd deelde ze mee dat de bilaterale akkoorden met Marokko, Tunesië, Turkije, Algerije, Kroatië, Macedonië en de andere republieken van ex-Joegoslavië voorschrijven dat, opdat kinderbijslag kan worden uitgekeerd, het rechtgevend kind niet alleen ouder dan veertien jaar moet zijn, maar dat het ook onderwijs moet volgen.

Uit statistieken van UNICEF blijkt echter dat bijvoorbeeld in Marokko maar 36% van alle tienermeisjes en 39% van de tienerjongens effectief middelbare school loopt. Dit toont de noodzaak aan om het schoolbezoek te controleren voordat het kind de meerderjarigheid bereikt.

Hoe wordt in Marokko, Tunesië, Turkije, Algerije, Kroatië, Macedonië en de andere republieken van ex-Joegoslavië nagegaan dat het kind aan wie kinderbijslag wordt uitgekeerd, rechtgevend is? Meer concreet vraag ik me af hoe bij deze kinderen, ouder dan veertien jaar, wordt nagegaan of ze effectief school lopen? Hoe worden de partnerlanden aangezet om deze controles uit te oefenen? Heeft de minister de ambassadeurs van die partnerlanden reeds gewezen op hun plicht om deze controles uit te oefenen?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - In het kader van de bilaterale overeenkomsten met Marokko, Tunesië, Turkije, Algerije, Kroatië, Macedonië en de andere republieken van ex-Joegoslavië betaalt België kinderbijslag voor kinderen ouder dan veertien jaar - ouder dan achttien jaar voor Kroatië en Macedonië - die in hun land van herkomst onderwijs volgen.

Het schoolbezoek wordt gecontroleerd aan de hand van formulieren die moeten worden ingevuld door de onderwijsinstellingen van de betrokken kinderen. Voor de verschillende bilaterale overeenkomsten zijn die formulieren opgesteld en goedgekeurd in onderling overleg met de bevoegde administratieve overheden van de twee staten. De onderwijsinstellingen garanderen de juistheid van de meegedeelde informatie. Als een onregelmatigheid of een aanwijzing van fraude wordt vastgesteld, dan wordt dat meegedeeld aan de verbindingsinstelling van de staat van herkomst en wordt het recht op Belgische kinderbijslag opgeschort.

Niet alle kinderen ouder dan veertien jaar volgen secundair onderwijs. Dat bewijzen de UNICEF-statistieken voor Marokko. Op november 2010 kende België kinderbijslag toe voor 1 542 kinderen van alle leeftijden in Marokko; voor 780 rechthebbenden gebeurde dat in het kader van de bilaterale overeenkomst tussen België en dat land.

Aan de partnerstaten wordt niet gevraagd het schoolbezoek ter plaatse te controleren.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Ik dank de minister voor het antwoord. Aangezien er geen controle wordt uitgeoefend, is het moeilijk vast te stellen of alle gegevens correct zijn. We moeten hierover misschien eens nadenken, want het gaat toch over overheidsmiddelen, die al zo schaars zijn.