5-78COM

5-78COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 8 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État à la Mobilité sur «railinvest.be» (nº 5-862)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Op 13 januari 2010 communiceerde de FOD Mobiliteit en Vervoer over een nieuw initiatief. Met het oog op meer transparantie zou vanaf dan op de website www.mobilit.fgov.be/railinvest/nl informatie te vinden zijn over lopende en geplande investeringen op het vlak van spoorweginfrastructuur, rollend materieel, stationsgebouwen en parkeerplaatsen.

Die website gaf een goed overzicht van de lopende projecten met een jaarlijkse projectfiche - 2008 en 2009 waren beschikbaar - die ik als parlementslid verschillende keren heb geraadpleegd om detailinformatie te verwerken in schriftelijke vragen en vragen om uitleg.

Sinds enige tijd stel ik vast dat deze website niet meer online is. Nauwelijks 15 maanden na de lancering werd de website bewust offline gehaald. Toen we contact opnamen met de diensten, bleek dat personeelsgebrek bij de dienst die instaat voor het verzamelen en bundelen van de informatie die nodig is om de website te voeden de reden zou zijn.

Kan de staatssecretaris die informatie bevestigen?

Is het de bedoeling de website weer online te brengen? Zo ja, wanneer? Wanneer zal de informatie over 2010 dan beschikbaar zijn?

Zo neen, in welke alternatieve informatieverstrekking zult u voorzien om de projecten van de FOD Mobiliteit te kunnen volgen?

De FOD Mobiliteit en Vervoer rapporteert normaal ieder kwartaal ook aan de minister van Overheidsbedrijven over de vooruitgang van de spoorinvesteringen. Heeft het probleem van het personeelsgebrek ook hier gevolgen? Zo ja, welke? Op welke data gebeurden de jongste drie rapporteringen over de spoorweginvesteringen aan de minister van Overheidsbedrijven?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - De website `Spoorweginvesteringen' werd in het eerste kwartaal van 2011 van het net gehaald. De website, die op 13 januari 2010 werd gelanceerd, beoogde de burger te informeren over de omvang, de aanpak, het budget en de planning van een aantal lopende investeringsprojecten in de vennootschappen van de NMBS Groep.

Het vertrek van medewerkers leidde ertoe dat de correcte actualisering van de gepubliceerde fiches niet meer kon worden gewaarborgd. Derhalve werd beslist om de website niet meer online te laten zolang de projectfiches niet tijdig op een kwaliteitsvolle manier konden worden geactualiseerd. De informatie over spoorprojecten moet juist en volledig zijn om geen ongerustheid op te wekken.

De FOD Mobiliteit en Vervoer analyseert nu op welke manier dit product opnieuw kan worden gelanceerd.

De driemaandelijkse rapportering over de vooruitgang van de spoorweginvesteringen aan de minister van Overheidsbedrijven heeft niet onder het personeelsgebrek geleden. De drie laatste kwartaalrapporten over de investeringen, dus met een stand van zaken tot en met maart 2010, juni 2010 en september 2010 werden respectievelijk op 30 september 2010, 11 februari 2011 en 14 april 2011 overgemaakt aan de beleidscel van minister Vervotte. De FOD Mobiliteit en Vervoer is momenteel bezig met de verwerking van de dossiergegevens tot en met december 2010 met het oog op het overmaken van het bijbehorende kwartaalrapport tegen 15 juli 2011.

Met andere woorden, de informatie staat niet meer op de website, maar ze wordt nog altijd bijgehouden. Minister Vervotte beschikt als minister bevoegd voor de overheidsbedrijven over alle gegevens. Voor concrete informatie verwijs ik mevrouw Maes dan ook naar haar.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De staatssecretaris zal begrijpen dat ik liever een ander antwoord had gekregen want het ging om een vrij interessante website. Het verbaast me ook dat het zeven maanden duurt voor de kwartaalrapporten worden doorgestuurd. Ik dacht dat dit onmiddellijk na afloop van het kwartaal kon gebeuren.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - De informatie op de oude website was veel omvangrijker en er was dus veel meer tijd voor nodig. Het is de bedoeling om de draad weer op te pakken zodra de FOD Mobiliteit zich heeft georganiseerd om de gegevens te beheren. De FOD doet nog altijd de verwerking a posteriori, maar het is momenteel onmogelijk de gegevens actueel bij te werken.