5-77COM

5-77COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 8 JUIN 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «le tax shelter pour les productions audiovisuelles» (nº 5-989)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Tax shelter is een systeem van fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie. Het staat zowel beschreven in artikel 194ter van het WIB 92, dat werd ingevoerd met de programmawet van augustus 2002 en sindsdien nog een paar maal is gewijzigd, als in artikel 7 van de wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen.

Die wetgeving heeft tot doel de investering in de productie van audiovisueel werk aan te moedigen door het geven van fiscale stimuli op federaal niveau. De situatie in de Belgische sector van de audiovisuele productie was er immers één van `een hoop talent maar weinig geld'.

Er bestaat, naast een brochure van de diensten van de FOD Financiën, ook een website, www.taxshelter.be, die een goed overzicht geeft van de wetgeving, de verschillende spelers, de inschrijvingsmodaliteiten en een simulatiemodule. Het is wel een privé-initiatief.

Op de website worden ook, per jaar, de films opgesomd die met deze methode zijn gerealiseerd. Voor 2010 zijn dat 7 films: 4 Franstalige en 3 Engelstalige titels. Voor 2009 zijn het 9 films: 5 Franstalige en 4 Engelstalige titels. Voor 2008 staan er 12 films: 8 Franstalige, 3 Engelstalige en 1 Nederlandstalige titel. Vanuit de sector wordt ons gemeld dat er grote verschillen bestaan in gebruik van deze tax shelter tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap.

Geeft de hierboven vermelde website een volledig overzicht van alle films die met de tax shelter werden gerealiseerd? Zo niet, is er een volledig overzicht beschikbaar? Hoeveel films die gebruik maakten van de tax shelter werden er gedurende de afgelopen drie jaar door de verschillende gemeenschappen erkend? Is er de afgelopen drie jaren een evolutie in de budgetten van de respectieve gemeenschappen vast te stellen? Kloppen de berichten over grote verschillen op dat vlak tussen de gemeenschappen en bestaat er hiervoor een verklaring?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de minister.

Aangezien de website, zoals u zelf aangeeft, een privé-initiatief is, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. We beschikken zelfs niet over een volledig overzicht van alle films die met tax shelter werden gerealiseerd.

De vraag naar het aantal goedgekeurde films per gemeenschap moet u aan de verschillende gemeenschappen stellen. Zij zijn verantwoordelijk voor de erkenning van de films. Ook de Engelstalige films uit uw lijstje zijn erkend door één van onze drie gemeenschappen.

De vraag over de evolutie in de budgetten per gemeenschap moet u eveneens aan de betrokken gemeenschappen stellen. Wij beschikken niet over die informatie.

Hoewel de erkenning één van de voorwaarden is voor het regime van de tax shelter, staat die volledig los van de fiscale afhandeling van de dossiers. Over die dossiers kan de FOD Financiën wegens het beroepsgeheim absoluut niet communiceren, maar we vestigen uw aandacht op het feit dat een audiovisuele productie ook door verschillende gemeenschappen kan worden gesteund. De zaak ligt dus iets moeilijker dan uit uw vragen blijkt.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik stel de vraag hier omdat de goedkeuring door de gemeenschap de eerste voorwaarde is, nadien komt de steun van het federale niveau. Ik dacht dat de minister over gegevens zou beschikken over het aantal producties dat wordt gesteund. Ik kan begrijpen dat u geen cijfers per gewest heeft, maar ik dacht dat u een algemeen zicht zou hebben over het budget voor die materie.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - De minister en ik zelf krijgen vaak vragen over statistieken over de fiscale aangiften van belastingplichtigen. De Raad van State verbiedt evenwel informatie te verzamelen over de fiscale aangiften met de bedoeling statistieken op te stellen. We kunnen deze informatie alleen verzamelen om onze taken te vervullen, namelijk de controle van de belastingaangiften. We houden geen tabellen bij over allerlei elementen van de aangiften van de belastingplichtigen om statistieken op te stellen, maar alleen over de correcte belastingaangifte en betaling.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Minister Reynders is voor dit programma genomineerd in een bepaalde wedstrijd. Hij moet toch over gegevens beschikken waaruit blijkt dat dit een succesvol programma is. Ik had dus toch wel iets meer verwacht dan het antwoord dat ik nu heb gekregen.