5-77COM

5-77COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 8 JUIN 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «le financement par Dexia de colonies israéliennes illégales» (nº 5-934)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Sinds 2008 geeft Dexia Israel Bank Ltd. geen rechtstreekse leningen meer aan Israëlische nederzettingen. Via akkoorden met de Israëlische overheid blijkt Dexia Israel Bank Ltd. echter wel degelijk te functioneren als een doorgeefluik van financiële middelen naar die nederzettingen. De kredieten zijn weliswaar tussen oktober 2008 en januari 2011 met 61% gedaald, maar bedragen nog steeds 3 miljoen euro. De nederzettingen zijn flagrant in strijd met het internationaal recht, onder meer met resolutie 446 van de Verenigde Naties en met artikel 49 van de Conventie van Genève. Alle Belgische overheden samen bezitten ongeveer 11,5% van de Dexia-aandelen en de Gemeentelijke Holding bezit 14%.

Is de minister op de hoogte van het feit dat Dexia Israel Bank Ltd. nog steeds functioneert als doorgeefluik voor de financiering van de illegale Israëlische nederzettingen? Beaamt de minister dat het uit ethisch, moreel en politiek standpunt niet past dat een bank een dergelijke financiering blijft verzorgen? Is de minister bereid de vertegenwoordiger van de Belgische staat bij Dexia de opdracht te geven deze zaak dringend bij de directie bespreekbaar te stellen, het ongenoegen van de Belgische staat hierover expliciet te uiten en Dexia dringend te verzoeken deze financiering onmiddellijk stop te zetten?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - De federale overheid heeft niet alleen een vertegenwoordiger in de algemene vergadering, maar ook in de raad van bestuur van Dexia nv. In dat orgaan en in de gespecialiseerde comités heeft die vertegenwoordiger reeds meermaals vragen gesteld over de activiteit van Dexia Israel. Dat is misschien minder mediatiek dan in de algemene vergadering, maar zeker efficiënter, getuige het feit dat Dexia inmiddels inderdaad een mandaat heeft gegeven aan een investeringsbank om binnengekregen aankoopoffertes te analyseren. Een precieze timing is nog niet bekend.

Van Dexia heb ik volgende informatie mogen ontvangen omtrent de derde vraag.

`De groep Dexia verwierf in 2001 Otzar Hashilton Hamekomi, een Israëlische financiële instelling die gespecialiseerd is in de financiering van lokale besturen en sindsdien omgedoopt is in Dexia Israel Bank Ltd. De bank is actief op het hele Israëlische grondgebied en financiert er zonder onderscheid alle gemeenten. Ze werkt dan ook zeer actief samen met de Arabische gemeenten. Hun uitstaande kredieten namen vanaf 2001 gestaag toe en bedragen momenteel 106,8 miljoen euro, dat is ongeveer 10% van de totale uitstaande kredieten bij Dexia Israel. De voorzitter van de vereniging van de Arabische gemeenschappen, die eveneens burgemeester van Nazareth is, verklaarde in maart 2009 overigens uit naam van zijn vereniging dat hij zeer tevreden is over de samenwerking met Dexia.

Tegelijkertijd bouwde Dexia sinds 2001 de financiering van Israëlische nederzettingen sterk af. Het uitstaande bedrag van de kredieten aan de nederzettingen is voortdurend verminderd tot minder dan 0,28% van het totaal in oktober 2010 tegen 4,26% in 2001. Jean-Luc Dehaene, voorzitter van de raad van bestuur van Dexia nv, bevestigde op de algemene vergadering van 12 mei 2010 het engagement van de algemene vergadering van 13 mei 2009: Dexia kende sinds juni 2008 geen enkel nieuw krediet toe aan de nederzettingen. Bovendien werden sinds het aantreden van het nieuwe management van de groep de betwiste uitstaande kredieten verder afgebouwd, met 61% tussen oktober 2008 en januari 2011, hetzij van 7,5 miljoen euro tot 3 miljoen euro.

Wat Jeruzalem betreft, draagt Dexia Israel enkel bij aan het werkingsbudget van de stedelijke gemeenschap en financiert het in geen enkel geval investeringsprojecten.

Tot slot wijzen we erop dat Dexia Israel financieel autonoom is. De kredieten die Dexia Israel verstrekt, doen geen beroep op spaargelden van de andere entiteiten van de groep Dexia. Het werkt enkel met de deposito's van de lokale Israëlische gemeenschappen en de uitgiften van Dexia Israel op de Israëlische markt.'

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het is niet omdat iemand nu en dan eens stopt voor een rood verkeerslicht, hij nu en dan ook eens door het rode licht mag rijden. Iedereen moet zich aan de regels houden.

Ik vind het fantastisch dat de minister zegt dat Dexia Israel zijn verantwoordelijkheid tegenover Arabische gemeenten in Israël opneemt. Het zou er nog aan mankeren! Maar dat rechtvaardigt geenszins dat de bank zich inlaat met illegale praktijken, met name met nederzettingen op Palestijns grondgebied, die door de wereld als illegaal worden bestempeld.

Ik ben natuurlijk blij te horen dat Dexia sinds 2008 geen nieuwe kredieten heeft verleend voor de nederzettingen en dat de kredieten die nog lopen, worden afgebouwd. Maar het argument van de steun aan de Arabische gemeenten in Israël kan andere praktijken niet compenseren.

Het laatste argument vond ik geen goed argument. Het is niet omdat het geld niet uit ons land komt, dat het voor illegale praktijken mag worden gebruikt. Dexia Israel valt ook onder de verantwoordelijkheid van de groep Dexia. Ik heb begrepen dat die fout uit het verleden wordt rechtgezet en dat die praktijk definitief zal worden gestopt.