5-77COM

5-77COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 8 JUIN 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «le plan de management intégré du SPF Finances» (nº 5-919)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De FOD Financiën publiceerde op 15 december 2009 een uitgebreid Geïntegreerd Managementplan 2010. Het is een lijvig document van 186 pagina's met een duidelijke structuur, uitgewerkt tot op het niveau van de entiteiten en de stafdiensten.

Ondanks intensief zoekwerk heb ik tot nu toe geen nieuw plan voor 2011 gevonden, noch een aanvulling op het bestaande plan, dat een uitbreiding voor dit jaar zou zijn.

Gezien de tijd en de energie die aan dit plan werden besteed, heb ik volgende vragen aan de minister.

Was het de bedoeling om hiervan een jaarlijks terugkerende oefening te maken? Zo ja, waar is dan de versie 2011? Zo nee, welke strategie zat er achter het maken van het plan voor 2010?

Hoe gebeurt de opvolging van dit plan? Is er een voortgangsrapport ter beschikking?

Indien er al opvolging gebeurde, wat zijn dan de markantste resultaten daarvan, zowel inzake realisaties als inzake mislukkingen? Indien er nog geen opvolging gebeurde, wat was daarvan de reden en gaat dit dan spoedig gebeuren?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de minister.

De FOD Financiën maakt al sinds 2002 een jaarlijks moderniseringsplan op. Oorspronkelijk lag de nadruk op de ICT-projecten, gezien de historische achterstand op dat vlak en het feit dat de modernisering van de informatica noodzakelijk was voor de modernisering van de organisatie en de werkwijze.

Na het strategisch seminarie van 2009 werd beslist, gelet op de realisatiegraad van de IT-projecten, de aandacht meer toe te spitsen op de organisatie. In die context en vanuit het permanent streven naar het verhogen van het managementvermogen van de organisatie, is de managementcyclus geïmplementeerd en werd in 2010 voor het eerst een volledig geïntegreerd managementplan gedefinieerd.

De managementcyclus voorziet inderdaad in een jaarlijkse cyclus. Er wordt ieder jaar een plan opgemaakt in uitvoering van de meerjarenstrategie, uitgedrukt in de strategische kaart.

Zoals ook voorzien in het koninklijk besluit van 2001 betreffende de mandaatfuncties, dienen de managementplannen zich te aligneren op het bovenliggende niveau.

Gelet op de beoogde aanstelling van een nieuwe voorzitter is het aan te bevelen dat, alvorens een jaarplan wordt opgesteld, de meerjarenstrategie op het niveau van de voorzitter van de FOD wordt bevestigd.

Binnen het directiecomité worden ondertussen besprekingen gevoerd voor het opstellen van een meerjarenstrategie.

Gelet evenwel op de huidige politieke situatie is de definitieve aanstelling van de voorzitter en een aantal leden van het directiecomité nog niet kunnen gebeuren. Dat heeft uiteraard een impact op deze oefening.

Voor 2011 werd er evenwel een geïntegreerd plan opgemaakt volgens hetzelfde stramien als dat van 2010 en dit zal zeer binnenkort gepubliceerd worden.

De voortgang van het plan wordt opgevolgd op verschillende niveaus. Op het niveau van de entiteiten en stafdiensten wordt de voortgang maandelijks bewaakt. De betrokken manager wordt hierin ondersteund door de eigen dienst Operationele Coördinatie en Communicatie en door de dienst Beheerscontrole van de stafdienst van de FOD Financiën.

Ook op het niveau van de FOD gebeurt er een periodieke opvolging. Enerzijds zijn er de driemaandelijkse business reviews waarbij de voortgang van de projecten en de doelstellingen in een bilateraal overleg tussen de voorzitter en de betrokken manager worden besproken. De stafdienst Strategische Coördinatie en Communicatie staat in voor de voorbereiding van deze bilaterale onderhandelingen. Deze dienst maakt ook een integraal rapport op waarin de status van het volledig geïntegreerd managementplan wordt weergegeven. Dit integrale rapport wordt op het niveau van het directiecomité besproken, evenals de eventuele noodzakelijke initiatieven om de realisatie te bestendigen.

In het jaarverslag 2010, dat in juli 2011 verschijnt, wordt ook deze voortgang besproken.

De resultaten van de voortgang van het plan zijn over het algemeen genomen bemoedigend. Er is evenwel een achterstand voor de projecten en doelstellingen waarvoor de implementatie van de nieuwe structuren en de nieuwe loopbaan vereist zijn, maar die door de huidige politieke situatie nog niet konden worden uitgevoerd, ook al zijn alle voorbereidingen daarvoor getroffen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het doet me plezier dat het plan nauwgezet wordt opgevolgd en dat er voor 2011 een nieuw plan wordt voorbereid.

Ik heb deze vraag algemeen gehouden, maar zodra ik mij over de opvolging van dat plan zal hebben kunnen informeren en ik het jaarverslag van 2010 zal hebben doorgenomen, zal ik daar zeker meer gedetailleerde vragen over stellen.