5-76COM

5-76COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MARDI 7 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants» (nº 5-880)

M. le président. - M. Olivier Chastel, ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes, répondra.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In de bijdrage aan het Universeel Periodiek Onderzoek van mei 2011 van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties, stelt de organisatie Amnesty International België vast dat ons land het Optioneel Protocol bij het Verdrag tegen Foltering en andere Wrede, Onmenselijke of Vernederende Behandelingen of Bestraffingen nog altijd niet heeft geratificeerd.

Mijn vraag was wanneer dit zal gebeuren, maar ik heb nu van de minister vernomen dat deze vraag al eerder werd gesteld.

De heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken. - Voor het antwoord op deze vraag verwijs ik inderdaad naar het antwoord op de vraag van de heer Bruno Tuybens over hetzelfde onderwerp in de Kamercommissie van 25 maart 2011.