5-76COM

5-76COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MARDI 7 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et des Réformes institutionnelles sur «des éventuelles tortures infligées à des compatriotes dans une prison étrangère» (nº 5-639)

M. le président. - M. Olivier Chastel, ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes, répondra.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onlangs werd Ali Aarrass, een Belg van Marokkaanse afkomst, door Spanje uitgeleverd aan Marokko op verdenking van lidmaatschap of medewerking aan een terreurnetwerk rond Abdelkader Belliraj. De heer Aarrass woonde 28 jaar in ons land en vervulde zijn legerdienst in het Belgische leger.

Uit getuigenissen van zijn advocaten blijkt dat deze landgenoot in de Marokkaanse gevangenis slachtoffer is van foltering, onder meer door injectie met chemische producten en elektrische schokken in de genitaliën.

Hoe evalueert de minister het bericht dat een landgenoot in een Marokkaanse gevangenis zou worden gefolterd? Heeft ons land maatregelen genomen om deze landgenoot bij te staan? Zo ja, welke en wanneer, door wie en met welke gevolgen? Zo neen, hoe verklaart de minister de Belgische inertie?

Heeft de minister de Marokkaanse ambassadeur al ondervraagd over deze berichten? Zo ja, wanneer en met welk resultaat? Zo neen, waarom niet? Plant de minister alsnog een bevraging?

Ik heb ook een vraag van algemene aard. België verzet zich tegen de uitlevering van landgenoten. Heeft België er bij Spanje op aangedrongen onze landgenoot niet aan Marokko uit te leveren? Ik ben me bewust dat dit niet eenvoudig is, aangezien de bewuste persoon tevens een Marokkaans onderdaan is. Onze wetgeving bepaalt evenwel niet dat bij dubbele nationaliteit wordt afgeweken van de regels die gelden voor personen met de Belgische nationaliteit. Vandaar mijn vraag of België initiatieven heeft genomen om zich te verzetten tegen de uitlevering van een Belg door Spanje.

De heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken. - Ik lees het antwoord van de minister.

Zoals reeds eerder werd meegedeeld, is uit de dossiers die mijn diensten behandelen tot nu toe niet gebleken dat Belgische gevangenen in Marokko of andere buitenlandse gevangenissen gefolterd zouden zijn.

Wat het rapport van Amnesty International betreft, wijs ik erop dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens de uitlevering naar Marokko niet altijd tegenhoudt, ook al wordt een risico op foltering ingeroepen.

Voor de vragen over uitleveringen vanuit België of andere EU-landen verwijs ik naar mijn collega van Justitie. Uitleveringen vallen onder zijn bevoegdheid.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Uitleveringen vallen inderdaad onder Justitie. Ik zal dan ook de minister van Justitie daarover ondervragen.

Ik noteer dat er geen gegevens bekend zijn over folteringen. Ik verwacht echter van de minister dat hij deze materie kritisch volgt, dat hij er niet zomaar van uitgaat dat derde landen ons spontaan zullen informeren en dat hij dus actief onderzoek doet naar folteringen.