5-76COM

5-76COM

Commission des Relations extérieures et de la Défense

Annales

MARDI 7 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Marleen Temmerman au ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes sur «le financement du développement à l'échelle européenne et le rôle de la Belgique» (nº 5-900)

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Onlangs publiceerde de Europese Commissie een mededeling over de `Versterking van de verantwoordingsplicht van de Europese Unie inzake ontwikkelingsfinanciering met het oog op de collegiale toetsing van de officiële ontwikkelingshulp van de Europese Unie'. In het rapport wordt gewezen op de achterstand van de Europese Unie op haar eigen beloftes op het vlak van ontwikkelingssamenwerking.

In 2005 beloofden de Europese staats- en regeringsleiders tegen 2015 minimaal 0,7% van hun gezamenlijk bruto nationaal inkomen (bni) te spenderen aan ontwikkelingssamenwerking. De overeenkomst bevatte de tussentijdse doelstelling om 0,56% van het gezamenlijke bni te bereiken tegen 2010. Vandaag haalt de Europese Unie een bedrag van 53,8 miljard of 0,43% van het gezamenlijke bni en wordt de tussentijdse doelstelling niet bereikt. Er is namelijk een tekort van 15 miljard euro. Enkel wanneer alle lidstaten zich houden aan hun belofte, zal de Europese Unie haar gezamenlijke doelstelling voor 2015 halen. Sommige lidstaten hebben voor 2011 bovendien een daling van hun ontwikkelingsbudget aangekondigd.

Ook in België houden we ons niet aan onze individuele beloftes. Ondanks de wettelijke verplichting om vanaf 2011 minimaal 0,7% van het bni aan ontwikkelingssamenwerking te besteden, blijkt uit de begroting voor 2011 dat het hulpbudget verder wegzakt tot 0,57% van het bni.

Daar komt bij dat de Belgische bijdrage van ruim 20 miljoen aan het Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria opgeschort is.

Hoe verantwoordt de minister de daling van het Belgische ontwikkelingsbudget voorzien voor 2011? Welke initiatieven zal hij ondernemen om alsnog 0,7% te halen?

Hoe ziet de minister het Belgische ontwikkelingsbudget evolueren? Welke stijging mogen we verwachten tegen 2015?

Hoe staat de minister tegenover het Europese tekort? Is België bereid een extra inspanning te leveren? Zal de minister zijn Europese collega's aanporren om de doelstelling van 0,7% te behalen?

Hoe staat de minister tegenover het Global Fund?

De heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken. - Voor 2011 staat de teller voorlopig op 0,57% van het bni. Er zullen geen bijkomende schuldkwijtscheldingen zijn. Het was voor een regering in lopende zaken onmogelijk deze vermindering te compenseren op de begroting Ontwikkelingssamenwerking.

De stappen die nodig zijn om de 0,7% alsnog te bereiken en de verdere evolutie van de begroting van Ontwikkelingssamenwerking zullen deel uitmaken van de onderhandelingen over de begroting 2012 die over enkele maanden van start zullen gaan.

In de recente EU-ministerraad hebben de ministers van Ontwikkelingssamenwerking de vooropgestelde doelstellingen opnieuw bevestigd. Er zal jaarlijks worden gerapporteerd over de realisaties.

België moet zelf nog een zware budgettaire inspanning leveren om de aangekondigde 0,7% van het bni te halen. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat België bijkomend nog een deel van het Europese tekort zou kunnen opvangen.

Zoals vermeld, zal de Europese Commissie jaarlijks een verslag opmaken over de realisatie van de beloften van de lidstaten. De bespreking van dat verslag in de ministerraad wordt dan telkens de gelegenheid om de inspanning van de lidstaten aan te moedigen.

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Ik ben blij te horen dat de minister zijn collega's zal aanmoedigen en ik hoop dat we de 0,7% zullen kunnen bereiken.

Kunt u nog enige commentaar geven op het Global Fund?

De heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken. - Vandaag niet, maar misschien in de plenaire vergadering van donderdag.

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Misschien is het interessant de minister te laten weten dat we volgende week toevallig de voorzitter van het Global Fund te gast hebben.

De voorzitter. - Inderdaad, volgende week dinsdag komt de heer Michel Kazatchkine, directeur van het Global Fund, onze commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen toespreken.