5-25

5-25

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 9 JUIN 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mieke Vogels au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile et à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «l'absence d'un nouvel accord interprofessionnel avec le secteur non marchand» (nº 5-186)

Mevrouw Mieke Vogels (Groen!). - In België blijft de landbouw de gemoederen beroeren. Vandaag betoogde in Brussel echter ook de witte woede tegen het uitblijven van een interprofessioneel akkoord voor de social-profitsector.

Het vorige meerjarenakkoord liep reeds eind 2009 af. Vorig jaar heeft de regering een inspanning gedaan door met de werkgevers en de werknemers uit de gezondheidssector een miniakkoord te sluiten. Dat bracht een beetje soelaas, onder meer met de invoering van een avondtoeslag en de uitbreiding van de mobiele equipe.

Een jaar later is er echter nog steeds geen regering en wordt nog steeds niet onderhandeld over een nieuw meerjarenakkoord. De sociale partners vrezen voor grote problemen op korte termijn. Ik heb gehoord dat in de komende vakantieperiode reeds een groot tekort aan verpleegkundigen dreigt, en dat zowel in de woonzorgcentra als in de ziekenhuizen. Er wordt zelfs overwogen bepaalde ziekenhuisafdelingen te sluiten.

Er is dringend nood aan een nieuw langetermijnakkoord en aan een nieuwe sociale Maribel die extra jobs kan creëren. Ook moeten extra maatregelen worden uitgewerkt om werken in de gezondheidszorg aantrekkelijker te maken. Zeker met het oog op de vergrijzing zal steeds meer personeel nodig zijn, dat bovendien recht heeft op een eerlijk loon. De nieuwe functieclassificatie is zo goed als rond en ze zou moeten worden opgestart in het kader van een meerjarenplan.

De huidige politieke impasse dreigt grote gevolgen te hebben voor de kwaliteit van onze gezondheidssector.

Ik begrijp dat de regering van lopende zaken geen akkoorden kan sluiten die de begrotingen van de volgende vijf jaar engageren. Ze kan echter wel de onderhandelingen starten en de contouren van een nieuw akkoord aftasten. Dat kan ze overhandigen aan de onderhandelaars voor een nieuwe regering. Momenteel wordt immers gesproken over de sociaal-economische thema's. Elke partij heeft zijn lijstje klaar. Het zou jammer zijn dat geen aandacht zou gaan naar de welzijnssector.

Is de eerste minister bereid om met de welzijnssector verkennende gesprekken op te starten met het oog op een nieuw interprofessioneel akkoord voor de komende jaren?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - Het laatste sociaal akkoord werd gesloten voor de periode 2005 tot 2010 en voorzag in een jaarlijks budget van 471 miljoen euro.

De laatste maatregel werd van kracht op 1 januari, namelijk de financiering van 948 voltijdse equivalenten in de ziekenhuizen, op een totaal van 3287 voltijdse equivalenten voor alle sectoren voor de hele periode.

De regering in lopende zaken kon alleen een beperkt sociaal akkoord voor 2011 sluiten. Er werd een budget van 50 miljoen euro vrijgemaakt, onder andere voor de creatie van 615 extra jobs.

De verschillende maatregelen van dit akkoord worden allemaal ten uitvoer gelegd. Dat vereist veel wettelijke en daaruit voortvloeiende administratieve aanpassingen.

Men moet een onderscheid maken tussen het sociaal akkoord van de non-profitsector en de zogenoemde Maribelmaatregelen. Die hangen van andere soorten beslissingen af, die een aanpassing van de sociale bijdragen vergen om ze aan het scheppen van nieuwe jobs te besteden.

Samen met collega Milquet heb ik deze morgen een ontmoeting gehad met de vakbondsvertegenwoordigers van de privésector die de betoging van vandaag organiseerden. We hebben hun belangrijkste zorgen besproken en nota genomen van hun prioriteiten. Men heeft de uitvoering van de nieuwe functieclassificatie ter sprake gebracht.

Ik heb laten weten dat ik een meerjarig sociaal akkoord wil verdedigen, rekening houdend met de algemene begrotingstoestand en de huidige politieke onzekerheden. De voorbereidende werkzaamheden, zoals de kostenraming, zullen binnenkort van start gaan.

Mevrouw Mieke Vogels (Groen!). - Ik dank de minister voor haar positief antwoord. Samen met de betogers kan ik alleen maar tevreden zijn dat onderhandelingen zullen worden opgestart en dat een verkennend gesprek zal worden gehouden over de eerste contouren. Daardoor zal duidelijk worden welke financiële ruimte vereist is, zodat die eventueel kan worden opgenomen in de bespreking van de meerjarenbegroting van de nieuwe regering.