5-254/6

5-254/6

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

9 JUNI 2011


Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 74 VAN MEVROUW THIBAUT

In het voorgestelde punt 2 van het dispositief, de letter d) aanvullen als volgt : « en door het gewaarborgd minimum maandinkomen te verhogen en door het verschil op te heffen tussen het gewaarborgd minimum maandinkomen voor werknemers tussen 18 en 21 jaar en het gewaarborgd minimum maandinkomen voor werknemers ouder dan 21 jaar; ».

Verantwoording

De beste manier om de werkloosheidsvallen te bestrijden is de verhoging van het minimummaandinkomen omdat zo het verschil tussen het minimuminkomen en de werkloosheidsuitkeringen duidelijker wordt. Een hoger minimummaandinkomen vormt niet alleen een bijkomende financiële aansporing om werk te zoeken, maar zorgt er ook voor dat iemand die werk heeft, er financieel belang bij heeft dat werk te behouden.

Nr. 75 VAN MEVROUW THIBAUT

In het voorgestelde punt 2 van het dispositief, de letter f) vervangen als volgt :

« rekening houdend met de begrotingsproblemen en in overleg met de sociale gesprekspartners :

— een inhaaltraject in te voeren om de uitkeringen en vervangingsinkomens stelselmatig te verhogen tot minstens de Europese armoederisicodrempel is bereikt en dit binnen maximum twee regeerperiodes,

— deze uitkeringen en vervangingsinkomens structureel welvaartsvast te maken teneinde ze meer in overeenstemming te brengen met de reële noden van de rechthebbenden; ».

Verantwoording

De termijn om de uitkeringen en de vervangingsinkomens op te trekken tot de armoedegrens dient te worden verduidelijkt om te voorkomen dat deze resolutie beperkt zou blijven tot intentieverklaringen.

Ook het begrip armoedegrens dient te worden verduidelijkt.

Cécile THIBAUT.