5-328/5

5-328/5

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

7 JUNI 2011


Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting


TEKST AANGENOMEN DOOR DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN


De Senaat,

Gelet op :

A. het nationaal actieplan ter bestrijding van de digitale kloof;

B. de acties die zijn gevoerd om de toegang tot informatica en internet te versterken, zoals « internet voor iedereen of de operatie « PC-privé »;

C. het regeerakkoord van 18 maart 2008 dat de uitvoering van een ambitieus plan voorstelt inzake het terugdringen van armoede, met voorrang voor de meest kwetsbaren van onze samenleving;

D. het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid;

E. de verschillende rapporten en actieplannen met betrekking tot de armoedebestrijding in ons land;

F. het tweede strategisch rapport sociale bescherming en sociale insluiting, over de periode 2008-2011, dat België in september 2008 bij de Europese Commissie moet indienen;

G. de studies die wijzen op het bestaan van een digitale kloof van de tweede graad, namelijk de manier waarop ICT wordt gebruikt en, om preciezer te zijn, de kloof tussen de effectieve ICT-ervaring van personen, en van jongeren in het bijzonder, en de verwachtingen van de samenleving over het ICT-gebruik van die personen, meer bepaald op sociaal-economisch gebied,

Vraagt de regering, in samenwerking met de deelgebieden :

1. een coherent en geïntegreerd beleid te voeren teneinde de toegang tot internet en de inhoud ervan te beschouwen als een dienst die zowel voor individuen als voor de gemeenschap noodzakelijk is;

2. ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot de informatie- en communicatietechnologie en dat recht te erkennen als een noodzakelijke hefboom in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting, en daarbij vooral aandacht te hebben voor ouderen, laaggeschoolden en minderbedeelden.

3. de nadruk te leggen op opleiding inzake nieuwe technologieën voor iedereen in samenwerking met de deelgebieden en informatiecampagnes te plannen om de mogelijkheden van nieuwe technologieën en internet te tonen.

4. het nationaal plan ter bestrijding van de digitale kloof 2011-2015 uit te werken binnen de Interministeriële Conferentie « Sociale integratie in de samenleving », op basis van het evaluatieverslag van het actieplan ter bestrijding van de digitale kloof 2005-2010.

5. de strijd tegen de digitale kloof van de eerste graad in het kader van het nationaal plan ter bestrijding van de digitale kloof 2005-2010 voort te zetten waarbij op basis van het evaluatieverslag de acties worden voortgezet, zoals computerrecyclage, de actie « Internet voor iedereen », de oprichting van publiek toegankelijke digitale ruimtes en easy-espaces, en er bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegang tot internet thuis, voor iedereen;

6. de strijd tegen de digitale kloof van de tweede graad op te voeren;

de projecten te evalueren die in 2010 werden ontwikkeld om het publiek dat uitgesloten wordt van ICT, vertrouwd te maken met ICT en een brug te slaan tussen de gebruikswereld van de jongeren en de gebruikstoepassingen die de samenleving van hen verwacht, om te kunnen beslissen of die projecten moeten worden verlengd of verbeterd;

projecten te ontwikkelen die een kritisch en verantwoord gebruik aanmoedigen van ICT, internet en mobiele telefonie in het bijzonder, en de gebruikers te beschermen tegen bepaalde risico's, meer bepaald in verband met commerciële oplichting on line en informaticabeveiliging;

7. toe te zien op de toegankelijkheid van de overheidsdiensten bij de invoering van e-government, enerzijds door papieren procedures en loketten te behouden en anderzijds door voor iedereen toegankelijke en bevattelijke e-governmentprocedures in te voeren waarbij materiële toegang tot internet ter beschikking wordt gesteld en in een begeleiding wordt voorzien bij de uitvoering van de procedures.

8. overleg te plegen met de deelgebieden, met name binnen de interministeriële conferentie in het kader van de strijd tegen de digitale kloof van de tweede graad, aangezien dit aspect immers ook een bevoegdheid is van de deelgebieden.