5-328/4

5-328/4

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

7 JUNI 2011


Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting

Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen de digitale kloof op te voeren


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW SAÏDI


I. INLEIDING

Het voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (stuk Senaat, nr. 5-328/1) is ingediend op 13 oktober 2010 en werd aan de commissie voor de Sociale Aangelegenheden overgezonden op 21 oktober jl. Het voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen de digitale kloof op te voeren (stuk Senaatn nr. 5-678/1) werd ingediend op 24 januari 2011 en werd aan de commissie voor de Sociale Aangelegenheden overgezonden op 17 februari 2011. De commissie heeft deze voorstellen besproken tijdens haar vergaderingen van 23 november 2010, 29 maart, en 10, 17, 24 en 31 mei 2011. Tijdens deze laatste vergadering werd het voorstel van resolutie nr. 5-328 ter stemming voorgelegd.

II. INLEIDENDE UITEENZETTINGEN

A. Inleidende uiteenzetting van het voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting (stuk Senaat, nr. 5-328)

Mevrouw Zrihen maakt de vergelijking met analfabetisme, een fenomeen dat jammer genoeg gestaag toeneemt en het jammer genoeg niet mogelijk maakt voor de betrokkenen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving en hen bovendien niet laat genieten van hun rechten inzake huisvesting, onderwijs, werk en sociale zekerheid. In de strijd tegen de armoede is de elektronische communicatie dan ook erg belangrijk.

Er werden reeds inspanningen gedaan. Inderdaad : enkele jaren geleden kon de aankoop van een « e-pack » aanleiding geven tot een belastingaftrek. Dit was positief, maar deze maatregel veronderstelde eerst een investering, die pas later deels kon worden terugverdiend.

Deze tekst vraagt de federale regering, in samenwerking met de deelgebieden :

— een coherent en geïntegreerd beleid te voeren teneinde de toegang tot internet en de inhoud ervan te beschouwen als een dienst van algemeen nut die zowel voor individuen als voor de gemeenschap noodzakelijk is;

— ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot de informatie- en communicatietechnologie en dat recht te erkennen als een noodzakelijke hefboom in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Volgens mevrouw Zrihen moeten de twee voorstellen van resolutie die de PS-fractie heeft ingediend, door de commissie kunnen worden besproken nadat de staatssecretaris gehoord werd over de definitieve balans van het Belgisch voorzitterschap.

B. Inleidende uiteenzetting van het voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen de digitale kloof op te voeren (stuk Senaat, nr. 5-678)

De heer du Bus de Warnaffe licht zijn voorstel van resolutie de verschillende ongelijkheidsniveaus van de digitale kloof toe. Er kan een ongelijkheid worden vastgesteld in de materiële toegang tot ICT, een ongelijkheid in het gebruik van de instrumenten en ten slotte een ongelijkheid in het gebruik van de informatie die met die instrumenten wordt verkregen.

De toelichting van het voorstel bevat cijfers van 2007, maar in februari 2011 heeft de FOD economie de meest recente cijfers gepubliceerd over de situatie in België. Daaruit blijkt dat het aantal Belgische gezinnen met een computer in huis gestegen is tot 77 %. 73 % van de gezinnen heeft een internetaansluiting.

Het voorstel heeft als doel de strijd tegen de digitale kloof verder te voeren en de samenwerking en coördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus te versterken. Het nationaal plan 2005-2010 moet worden geëvalueerd en er bestaan tevens een serie maatregelen die door de federale en deeloverheden genomen worden.

Voor meer uitleg over de digitale kloof van de eerste en van de tweede graad verwijst de heer du Bus naar de schriftelijke toelichting bij zijn voorstel van resolutie.

De resolutie zelf vraagt 4 zaken :

1. De ontwikkeling van het nationaal plan ter bestrijding van de digitale kloof 2011-2015 binnen de Interministeriële Conferentie « Sociale integratie in de samenleving », op basis van het evaluatieverslag van het actieplan ter bestrijding van de digitale kloof 2005-2010;

2. Het voortzetten van de strijd tegen de digitale kloof van de eerste graad waarbij de acties in het kader van het nationaal plan ter bestrijding van de digitale kloof 2005-2010 worden voortgezet, de zichtbaarheid van de genomen maatregelen wordt gewaarborgd en bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegang tot internet thuis.

3. Het opvoeren van de strijd tegen de digitale kloof van de tweede graad, namelijk de manier waarop ICT wordt gebruikt.

4. Toezien op de toegankelijkheid van de overheidsdiensten bij de invoering van e-government, door enerzijds papieren procedures en loketten te behouden en anderzijds voor iedereen toegankelijke en bevattelijke e-governmentprocedures in te voeren.

III. ALGEMENE BESPREKING

A. Standpunt van de heer Courard, ontslagnemend staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding

In 2005 heeft de federale regering een Nationaal Actieplan ter bestrijding van de digitale kloof goedgekeurd, in partnerschap met de deelgebieden.

Het Actieplan bevatte twee verschillende fasen van 5 jaar. Het einde van de eerste fase is dus eind 2010 gepland. Er werd een evaluatieverslag gevraagd aan de Fondation Travail-Université en de Katholieke Hogeschool Kempen. Uit het verslag blijkt dat de centrale doelstelling van het Plan, het percentage burgers dat geen toegang heeft tot ICT met een derde te verminderen, bereikt werd.

Er zijn evenwel twee negatieve punten :

— de gezinnen met een laag inkomen hebben de rangen van de internetgebruikers de laatste jaren niet doen aangroeien : het is dus raadzaam de acties nog beter op die doelgroep te richten;

— het is nodig het Plan zichtbaarder te maken bij de bevolking, maar ook bij alle actoren in de instellingen en de verenigingen die bij de tenuitvoerlegging ervan betrokken kunnen worden.

Nu dat verslag er is, zal het Begeleidingscomité van het Plan moeten samenkomen om een tekst op te stellen die het beleidsdocument voor de tweede fase van 2011-2015 zal worden. Dat is natuurlijk onmogelijk met een regering in lopende zaken.

B. Bespreking

De heer du Bus heeft 3 amendementen voorbereid op het voorstel van resolutie 5-328 van mevrouw Zrihen. Zij hernemen de elementen die specifiek zijn voor zijn voorstel van resolutie 5-678/1 en die hij niet terugvond in het voorstel van mevrouw Zrihen.

Mevrouw Zrihen is bereid alle amendementen die op haar tekst komen in overweging te nemen, zodat de tekst een gezamenlijk project kan worden. Dit geeft de mogelijkheid om het voorstel te actualiseren en heeft als gemeenschappelijk doel de bestrijding van de digitale kloof.

Mevrouw Zrihen wijst erop dat op 25 februari jl. het colloquium »Technologie : de oplossing voor de digitale kloof ? » werd georganiseerd in het federale parlement, en dit in het kader van de strijd tegen de digitale kloof. Enkele elementen ter bestrijding van de digitale kloof werden daar unaniem naar voren geschoven.

Zij meent dat er, na overleg tussen de verschillende auteurs, geen probleem zal zijn om snel een gezamenlijke tekst voor te stellen aan de commissie.

Mevrouw Franssen is er voorstander van de resolutie van mevrouw Zrihen (nr. 5-328/1) en die van de heer du Bus de Warnaffe (nr. 5-678/1) samen te voegen. Zij wijst er op dat de cijfers inderdaad geactualiseerd dienen te worden.

Zij heeft een opmerking over het derde punt van de voorgestelde resolutie, waarbij verder wordt ingegaan op de tweede digitale kloof. Zij stelt voor om inzake dit punt ook te verwijzen naar de bevoegdheden van de gemeenschappen en de samenwerking tussen de verschillende bevoegdheidsniveaus. minister Lieten, die in de Vlaamse regering bevoegd is voor armoedebestrijding, pakt in het kader van mediawijsheid ook de tweede digitale kloof aan. Ook de andere gemeenschappen zullen op dit gebied ongetwijfeld actie ondernemen. Zij laat het initiatief inzake amendementen echter over aan beide hoofdindieners van de voorstellen van resolutie.

De heer Courard, ontslagnemend staatssecretaris voor Maatschappelijk Integratie en Armoedebestrijding, stelt met genoegen vast dat er een consensus zal ontstaan rond een tekst in verband met de digitale kloof. Deze resolutie bevat trouwens de standpunten die hij heeft verdedigd op de ministeriële conferentie. Hij is verheugd dat iedereen dezelfde standpunten deelt.

Mevrouw Lijnen laat een kritische noot weerklinken. Het voorstel 5-328/1 van mevrouw Zrihen ziet internet als een dienst van algemeen belang. Haar fractie staat daar niet achter omdat zij menen dat een dienst van algemeen belang moet kunnen aangeboden worden en beschikbaar zijn voor iedereen. Dat is het geval voor bijvoorbeeld drinkbaar water of onderwijs. Het is echter een brug te ver om ook het internet in dezelfde categorie te plaatsen. Om deze reden zou zij het voorstel van resolutie nr. 5-678/1 van de heer du Bus de Warnaffe liever niet geïntegreerd zien in het voorstel van mevrouw Zrihen.

Senator Lijnen benadrukt dat het belangrijk is het plan van minister Van Quickenborne uit te voeren en grondig te evalueren. Dit voorstel is terug te vinden in de resolutie 5-678/1 van de heer du Bus de Warnaffe. Daaraan zou zij graag toevoegen dat het kritisch omgaan met het internet en het waarschuwen voor potentiële misbruiken een aspect is dat moet behandeld worden in opleidingen die worden voorzien. Het is belangrijk dit als expliciete doelstelling op te nemen.

Samengevat, stelt mevrouw Lijnen dat zij de resolutie 5-678/1 van de heer du Bus de Warnaffe zal steunen, maar niet de resolutie nr. 5/328/1 van mevrouw Zrihen.

Mevrouw Sleurs steunt beide resoluties maar heeft enkele kleinere opmerkingen. Inzake de resolutie 5-328/1 van mevrouw Zrihen is zij het eens met de bemerking van mevrouw Franssen over de nood van een transversaal en gecoördineerd beleid. Armoedebestrijding valt immers ook onder de bevoegdheid van de gemeenschappen. Uiteraard kunnen er ook op federaal niveau initiatieven genomen worden.

Inzake de resolutie nr. 5-678/1 van de heer du Bus de Warnaffe stelt mevrouw Sleurs dat de voorgestelde maatregelen zeer veel begeleiding vergen. Internet moet toegankelijk zijn, maar personen met mindere kennis zijn zich niet steeds bewust van de gevaren ervan.

Mevrouw Franssen zou het positief vinden indien de commissie met een gezamenlijke tekst naar buiten zou kunnen treden, temeer omdat er reeds een evaluatie werd gemaakt. Zij heeft onlangs minister Van Quickenborne gevraagd naar de stand van zaken van zijn projecten. Sommige daarvan waren goed, maar wat betreft de armoedetoets van de digitale projecten bleef zij toch wat op haar honger zitten. Een resolutie vanuit het parlement zou nog meer de aandacht kunnen vestigen op de digitale kloof, zowel de eerste als de tweede kloof. Het zijn immers vooral de mensen in extreme generatiearmoede die dubbel slachtoffer zijn. Zij zijn het slachtoffer van de tweede kloof, die nu veel aandacht geniet, maar ook voor het toegang hebben tot of het bezitten van een computer zijn zij achteruitgesteld. Senioren hebben de afgelopen jaren een grote stap vooruit gezet, maar dat was niet het geval voor personen in extreme armoede.

Senator Tilmans vraagt wat precies wordt verstaan onder « dienst van algemeen nut ». Iedereen ondersteunt vanzelfsprekend de strijd tegen de digitale kloof, maar een verduidelijking van de terminologie « dienst van algemeen nut » die in het voorstel wordt gebruikt is aangewezen.

Over het voorstel nr. 5-678/1 van de heer du Bus de Warnaffe stelt mevrouw Tilmans dat het ook in deze materie beter is om een stand van zaken op te maken van de bestaande maatregelen alvorens ene nieuw plan te lanceren. Wat werd er reeds ondernomen ? Hoe evolueert dit ? Welke punten werden aangepakt ?

Volgens mevrouw Zrihen is het belangrijk een onderscheid te maken tussen de voorliggende voorstellen van resolutie. De voorstellen nrs. 5-328/1 en 5-678/1 hebben betrekking op de digitale kloof. Zij zijn tamelijk eenvoudig in die zin dat zij betrekking hebben op één specifiek punt en specifieke maatregelen vergen. Vermits zij de auteur is van het eerst ingediende voorstel van resolutie, is zij bereid alle amendementen op haar tekst te overwegen. Er moet wel op gelet worden geen tegengestelde doelen te formuleren, door bijvoorbeeld enerzijds aan te dringen op e-government en e-administration, maar anderzijds uit het oog te verliezen dat daardoor een boel mensen uit de boot kunnen vallen.

Mevrouw Zrihen stelt voor dat de senatoren hun amendementen indienen en dat daarna wordt onderzocht op welke wijze zij het best geïntegreerd worden in de bestaande tekst.

De heer Swennen heeft de indruk dat het voorstel van resolutie van mevrouw Zrihen (5-328/1) gedateerd is. De cijfers die opgenomen werden zijn niet meer erg actueel en ook een aantal andere zaken zijn reeds achterhaald. Hij heeft echter geen probleem met de resolutie als dusdanig omdat zij gerechtvaardigde eisen bevat.

IV. BESPREKING VAN DE CONSIDERANSEN

Punt A/1

Amendement nr. 3

Mevrouw Tilmans en de heer Brotchi dienen amendement nr. 3 in (stuk Senaat nr. 5-328/2) dat strekt om in de considerans van het voorstel van resolutie een punt A/1 in te voegen, om te verwijzen naar de acties die al zijn gevoerd om de toegang tot informatica en internet te versterken, in het bijzonder « internet voor iedereen » en « PC privé ».

De indieners menen dat die acties moeten worden vermeld, omdat het belangrijke operaties waren, met de mogelijkheid van belastingaftrek.

Mevrouw Zrihen is het eens met de strekking van het amendement nr. 3.

Amendement nr. 3 wordt aangenomen met 8 tegen 2 stemmen.

Punt F

Amendement nr. 17

De heer du Bus de Warnaffe en mevrouw Lijnen dienen amendement nr. 17 in (stuk Senaat nr. 5-328/3), dat ertoe strekt om de considerans aan te vullen met een punt F, luidende :

« F. De studies die wijzen op het bestaan van een digitale kloof van de tweede graad, namelijk de manier waarop ICT wordt gebruikt en, om preciezer te zijn, de kloof tussen de effectieve ICT-ervaring van personen, en van jongeren in het bijzonder, en de verwachtingen van de samenleving over het ICT-gebruik van die personen, meer bepaald op sociaal-economisch gebied. »

Amendement nr. 17 wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

V. BESPREKING VAN HET DISPOSITIEF

Punt 1

Amendement nr. 7

Mevrouw Lijnen dient amendement nr. 7 in (stuk Senaat nr. 5-328/2), dat ertoe strekt om punt 1 van het dispositief te schrappen.

De indiener heeft reeds bij de algemene bespreking te kennen gegeven dat ze vragen had bij het begrip « dienst van algemeen nut » en de toepassing ervan op de toegang tot internet. Daarom stelt ze voor punt 1 te schrappen. Ze sluit zich echter ook aan bij amendement nr. 4, waarin wordt voorgesteld dat punt anders te formuleren.

Amendement nr. 7 wordt ingetrokken.

Amendement nr. 4

Mevrouw Tilmans en de heer Brotchi dienen amendement nr. 4 in (stuk Senaat nr. 5-328/2), dat ertoe strekt om punt 1 van het dispositief te vervangen.

De indieners menen dat de toegang tot internet niet als een essentiële dienst van algemeen nut mag worden beschouwd, zoals bijvoorbeeld de water- of elektriciteitsvoorziening. Ze stellen dus een gematigder formulering voor.

Ingevolge de indiening van amendement nr. 15 wordt amendement nr. 4 ingetrokken.

Amendement nr. 15

Mevrouw Tilmans en de heer Brotchi dienen amendement nr. 15 in (stuk Senaat nr. 5-328/2), dat strekt om in punt 1 van het dispositief de woorden « van algemeen nut » te doen vervallen.

Amendement nr. 15 wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

Punt 2

Amendement nr. 5

Mevrouw Tilmans en de heer Brotchi dienen amendement nr. 5 in (stuk Senaat nr. 5-328/2), dat ertoe strekt om punt 2 van het dispositief aan te vullen, om de klemtoon te leggen op de toegang tot ICT voor bejaarden, laag opgeleiden en kansarmen.

Volgens het Franse Observatoire des inégalités zijn leeftijd en levensstandaard twee belangrijke criteria voor ongelijkheid. Het is dus raadzaam zich toe te spitsen op bepaalde groepen van de bevolking.

Mevrouw Tilmans merkt bovendien op dat men het platteland niet mag vergeten, waar nog niet iedereen verzekerd is van toegang tot internet.

Ingevolge de indiening van amendement nr. 16 wordt amendement nr. 5 ingetrokken.

Amendement nr. 16

Mevrouw Tilmans en de heer Brotchi dienen amendement nr. 16 in (stuk Senaat nr. 5-328/2), dat ertoe strekt om punt 2 van het dispositief aan te vullen als volgt :

« , en daarbij vooral aandacht te hebben voor ouderen, laaggeschoolden en minderbedeelden. ».

Amendement nr. 16 wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

Punt 3 (nieuw)

Amendement nr. 1 A

De heer du Bus de Warnaffe dient amendement nr. 1 A in (stuk Senaat nr. 5-328/2), dat ertoe strekt om een punt 3 in te voegen in het dispositief van de resolutie.

Dat amendement maakt een onderscheid tussen de digitale kloof in de eerste graad inzake de toegang tot ICT en de digitale kloof in de tweede graad, die opduikt zodra de horde van de materiële toegang genomen is. De indiener verwijst naar zijn schriftelijke verantwoording.

Amendement nr. 1 A wordt ingetrokken.

Amendement nr. 6

Mevrouw Tilmans en de heer Brotchi dienen amendement nr. 6 in (stuk Senaat nr. 5-328/2), dat ertoe strekt om aan het dispositief een punt 3 toe te voegen, om in samenwerking met de deelgebieden de nadruk te leggen op de opleiding en in campagnes informatie te verstrekken.

Mevrouw Tilmans verwijst naar haar schriftelijke verantwoording.

Mevrouw Zrihen is het eens met de draagwijdte van amendement nr. 6.

Amendement nr. 6 wordt aangenomen met 8 tegen 2 stemmen.

Amendement nr. 13

Mevrouw Thibaut dient amendement nr. 13 in (stuk Senaat, nr. 5-328/2) dat beoogt om in het dispositief een punt 3 toe te voegen, luidend als volgt :

« 3. ervoor te zorgen dat de evolutie van de prijzen van internetabonnementen waarborgt dat iedere burger toegang tot het internet kan hebben, inzonderheid door erop toe te zien dat internetproviders abonnementen tegen lage tarieven aanbieden zonder dat de beperkingen op het gebruik van de bandbreedte een « normaal » gebruik van het internet verhinderen. »

Zij meent dat de huidige beperkingen op het gebruik van de bandbreedte een normaal gebruik van het internet onmogelijk maken en daarom discriminerend zijn.

Mevrouw Zrihen suggereert dat de tekst van amendement nr. 13 zou worden ingevoegd na de tekst die wordt voorgesteld door de heer du Bus de Warnaffe en mevrouw Lijnen in amendement nr. 1B.

Amendement nr. 13 wordt verworpen met 8 tegen 2 stemmen.

Amendement nr. 18

De heer du Bus de Warnaffe en mevrouw Lijnen dienen amendement nr. 18 in, dat ertoe strekt om het dispositief te vervolledigen met een punt 3, luidend :

« 3. het nationaal plan ter bestrijding van de digitale kloof 2011-2015 uit te werken binnen de Interministeriële Conferentie « Sociale integratie in de samenleving », op basis van het evaluatieverslag van het actieplan ter bestrijding van de digitale kloof 2005-2010. ».

Amendement nr. 18 wordt aangenomen met eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

Punt 4 (nieuw)

Amendementen nrs. 1 B, 8 en 9

De heer du Bus de Warnaffe dient amendement nr. 1 B in (stuk Senaat nr. 5-328/2), dat ertoe strekt om een punt 4 toe te voegen aan het dispositief van het voorstel van resolutie.

De indiener verwijst naar zijn schriftelijke verantwoording.

Mevrouw Sleurs en de heer De Bruyn dienen de amendementen nr. 8 en 9 in (stuk Senaat nr. 5-328/2), subamendementen op amendement nr. 1 B.

Amendement nr. 8 strekt ertoe om het voorgestelde punt 4 aan te vullen met de woorden « te evalueren en zo nodig ».

Amendement nr. 9 strekt ertoe om het voorgestelde punt 4 aan te vullen en daarbij de klemtoon te leggen op de functie van de publieke digitale ruimtes.

Mevrouw Sleurs verklaart dat haar fractie het voorstel van resolutie steunt op voorwaarde dat de wijzigingen die worden voorgesteld in de amendementen nrs. 1 en 2 van de heer du Bus de Warnaffe erin worden opgenomen. De N-VA meent immers dat de strijd tegen de digitale kloof in de tweede graad een prioriteit moet zijn.

Mevrouw Zrihen is het eens met de draagwijdte van amendement nr. 1 A. Daarentegen suggereert zij dat de amendementen nrs. 8 en 9 verderop in de tekst aan bod zouden komen en dat zij bovendien op een meer expliciete wijze aan bod zouden komen.

Amendement nr. 1 B wordt ingetrokken.

Ingevolge de intrekking van amendement nr. 1 B vervallen de amendementen nrs. 8 en 9.

Amendementen nrs. 19, 21 en 22

De heer du Bus de Warnaffe en mevrouw Lijnen dienen amendement nr. 19 in, dat ertoe strekt om het dispositief te vervolledigen met een punt 4, luidend :

« 4. de strijd tegen de digitale kloof van de eerste graad in het kader van het nationaal plan ter bestrijding van de digitale kloof 2005-2010 voort te zetten waarbij op basis van het evaluatieverslag de acties worden voortgezet, zoals computerrecyclage, de actie « Internet voor iedereen », de oprichting van publiek toegankelijke digitale ruimtes en easy-espaces, en er bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegang tot internet thuis, voor iedereen; ».

Mevrouw Sleurs en de heer De Bruyn dienen amendementen nrs. 21 en 22 in (stuk Senaat, nr. 5-328/3), subamendementen op amendement nr. 19.

Amendement nr. 21 strekt ertoe om, in het voorgestelde punt 4 van het dispositief, de woorden « zo nodig » in te voegen tussen de woorden « waarbij op basis van het evaluatieverslag de acties » en « worden voortgezet ».

Amendement nr. 22 beoogt, in het voorgestelde punt 4 van het dispositief, de woorden « en aan de mogelijkheden die publieke digitale ruimtes bieden voor omkadering en begeleiding » toe te voegen na de woorden « en er bijzondere aandacht wordt besteed aan de toegang tot internet thuis, voor iedereen ».

Mevrouw Sleurs verklaart dat deze amendementen de inhoud van de amendementen nrs. 8 en 9 hernemen. Vermits het ging om subamendementen op amendement nr. 1 B die vervallen ingevolge de intrekking van dit amendement, worden ze opnieuw ingediend als subamendementen op amendement nr. 19.

Amendement nr. 21 wordt verworpen met 8 tegen 2 stemmen.

Amendement nr. 22 wordt verworpen met 8 tegen 2 stemmen.

Amendement nr. 19 wordt aangenomen met eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

Punt 5 (nieuw)

Amendement nr. 1 C

De heer du Bus de Warnaffe dient amendement nr. 1 C in (stuk Senaat, nr. 5-328/2), dat ertoe strekt in het dispositief van het voorstel van resolutie een punt 5 in te voegen.

De indiener verwijst naar zijn schriftelijke verantwoording.

Mevrouw Zrihen is het eens met de draagwijdte van amendement nr. 1 C, maar stelt voor om de voorgestelde tekst in te korten teneinde de leesbaarheid ervan te vergroten.

Amendement nr. 1 C wordt ingetrokken.

Amendement nr. 20

De heer du Bus de Warnaffe en mevrouw Lijnen dienen amendement nr. 20 in, dat ertoe strekt om het dispositief te vervolledigen met een punt 5, luidend :

« 5. de strijd tegen de digitale kloof van de tweede graad op te voeren.

De projecten te evalueren die in 2010 werden ontwikkeld om het publiek dat uitgesloten wordt van ICT, vertrouwd te maken met ICT en een brug te slaan tussen de gebruikswereld van de jongeren en de gebruikstoepassingen die de samenleving van hen verwacht, om te kunnen beslissen of die projecten moeten worden verlengd of verbeterd.

Projecten te ontwikkelen die een kritisch en verantwoord gebruik aanmoedigen van ICT, internet en mobiele telefonie in het bijzonder, en de gebruikers te beschermen tegen bepaalde risico's, meer bepaald in verband met commerciële oplichting on line en informaticabeveiliging; ».

Amendement nr. 20 wordt aangenomen met eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

Punt 6 (nieuw)

Amendement nr. 2

De heer du Bus de Warnaffe dient amendement nr. 2 in (stuk Senaat, nr. 5-328/2), dat ertoe strekt in het dispositief van het voorstel van resolutie een punt 6 in te voegen, dat de regering vraagt om bij de invoering van e-government toe te zien op de algemene toegankelijkheid van de overheidsdiensten.

De indiener verwijst naar zijn schriftelijke verantwoording.

Mevrouw Zrihen is het eens met de draagwijdte van amendement nr. 2.

Amendement nr. 2 wordt aangenomen met eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

Punt 7 (nieuw)

Amendement nr. 10

Mevrouw Sleurs en de heer De Bruyn dienen amendement nr. 10 in (stuk Senaat, nr. 5-328/2), dat ertoe strekt een punt 7 in te voegen om fiscale steunmaatregelen te vervangen door maatregelen die een verbetering van de marktwerking beogen.

De amendementen van de N-VA willen enkele aspecten in de verf zetten, met name de initiatieven in het kader van het nationaal plan ter bestrijding van de digitale kloof en de vervanging van fiscale steunmaatregelen door maatregelen die een verbetering van de marktwerking beogen. Bovendien is opleiding essentieel om de digitale kloof van de tweede graad te dichten. Daarvoor moeten de verschillende beleidsniveaus meer overleggen en goede afspraken maken. Ten slotte pleit het derde amendement voor het voortzetten en ontwikkelen van e-government.

Mevrouw Zrihen is het eens met de draagwijdte van amendement nr. 10.

Amendement nr. 10 wordt verworpen met 8 tegen 2 stemmen.

Punt 8 (nieuw)

Amendementen nrs. 11 en 14

Mevrouw Sleurs en de heer De Bruyn dienen amendement nr. 11 in (stuk Senaat, nr. 5-328/2).

Amendement nr. 11 wil een punt 8 toevoegen om in het kader van de strijd tegen de digitale kloof van de tweede graad meer overleg te plegen en goede afspraken te maken met de gemeenschappen.

Mevrouw Zrihen is het eens met de draagwijdte van amendement nr. 11.

Mevrouw Saïdi c.s. dient amendement nr. 14 in (stuk Senaat, nr. 5-328/2), subamendement op amendement nr. 11, dat ertoe strekt om de voorgestelde tekst te vervangen als volgt :

« overleg te plegen met de deelgebieden, met name binnen de interministeriële conferentie in het kader van de strijd tegen de digitale kloof van de tweede graad, aangezien dit aspect immers ook een bevoegdheid is van de deelgebieden; »

Amendement nr. 14 wordt aangenomen met 8 tegen 2 stemmen.

Het aldus gesubamendeerde amendement nr. 11 wordt aangenomen met eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

Punt 9 (nieuw)

Amendement nr. 12

Mevrouw Sleurs en de heer De Bruyn dienen amendement nr. 12 in (stuk Senaat, nr. 5-328/2), dat een punt 9 wil toevoegen betreffende de verdere ontwikkeling van e-government.

Mevrouw Zrihen is het eens met de draagwijdte van amendement nr. 12 maar suggereert om dit te koppelen aan amendement nr. 2.

Amendement nr. 12 wordt verworpen met 8 tegen 2 stemmen.

VI. EINDSTEMMING

Het geamendeerde voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de toegang tot de informatie- en communicatietechnologie en de ontwikkeling van een internet voor de burger in het kader van de bestrijding van armoede en uitsluiting in zijn geheel wordt aangenomen met 8 stemmen bij 2 onthoudingen.

De heer du Bus de Warnaffe kondigt aan het voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen de digitale kloof op te voeren (stuk Senaat, nr. 5-678) te zullen intrekken.

Dit verslag is goedgekeurd met eenparigheid van de 10 aanwezige leden.

De rapporteur, De voorzitter,
Fatiha SAÏDI. Rik TORFS.

Tekst aangenomen door de commissie (zie stuk 5-328/5 - 2010/2011).