5-74COM

5-74COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 31 MAI 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre de l'Intérieur sur «la faisabilité du doublement des contrôles d'alcoolémie» (nº 5-949)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister verkondigde onlangs, met veel enthousiasme, dat het aantal alcoholcontroles tegen 2015 zal verdubbelen tot 1,2 miljoen per jaar. Ik wil haar daarvoor gelukwensen, want dit zal de verkeersveiligheid verhogen.

De woorden van de minister waren echter nog niet koud, of het gebrom van de politievakbonden verstoorde haar boodschap. Onder andere de NSPV counterde het optimisme met niet onbelangrijke argumenten. Zonder extra budget, meer personeel en een betere uitrusting is het gewoonweg onmogelijk om de huidige 650 000 controles te verdubbelen. De minister beweert dat de efficiëntie van de test ervoor zorgt dat de gemiddelde tijdsduur, die nu zes minuten bedraagt, zal dalen tot twee minuten. De vakbond nuanceert dit gegeven, want de tijd voor de test bedraagt maar 30% van de totale tijd die een controle vergt. De rest van de tijd wordt besteed aan het tegenhouden van de wagens, ze juist plaatsen en het contact leggen met de chauffeur. De vakbond wijst ook op de aanstaande pensionering van heel wat agenten, de hogere kostprijs van weekenduren enzovoort. Kortom, de mooie en relevante plannen van de minister werden door de politievakbonden prompt als `wishful thinking' geklasseerd.

Hoe weerlegt de minister de ontnuchtering van onder andere de NSPV, die stelt dat de beoogde verdubbeling van het aantal alcoholcontroles tegen 2015 mag worden beschouwd als niet realistisch en onhaalbaar, en dus vooral moet worden geïnterpreteerd als window dressing en een politiek geïnspireerd charmeoffensief van een ambitieuze minister? Waarop steunt de overtuiging van de minister om deze doelstelling toch te verwezenlijken? Zal de minister hierdoor worden verplicht om andere politieopdrachten te verminderen, en zo ja, welke? Hoe zal zij toestanden zoals in het verleden vermijden, toen de politie zelf in het zakje ging blazen om alsnog de quota te behalen? Waarom kan de minister, voorafgaand aan zulke hoopvolle verklaringen, geen consensus met de belangrijkste actoren bereiken, zodat dergelijke goede boodschappen niet meteen naar het politieke sprookjesboek worden verwezen? Ik steun de minister volledig, maar er wordt een averechts beeld opgehangen en het is belangrijk dat dit wordt rechtgezet.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Het streefcijfer van 1,2 miljoen alcoholcontroles per jaar tegen 2015 kan gehaald worden als we het beste materiaal daarvoor aankopen. Daarmee kunnen we de duur van het afnemen van een test beperken tot twee minuten in plaats van de huidige zes.

Door de regelgeving in overeenstemming te brengen met de nieuwe procedures en technieken die passen bij het nieuwe materiaal, zoals ook is gebeurd voor de speekseltests, kan tevens de verwerkingstijd van de vaststellingen drastisch worden ingekort.

Dat zal ervoor zorgen dat het voornemen om over te gaan tot de controle van 1 200 000 bestuurders - één op de vijf bestuurders - om het rijden onder invloed te bekampen, haalbaar wordt. Dit streefcijfer werd overigens reeds in 2009 door de taskforce Verkeersveiligheid gesteld en ingeschreven in de Kadernota Verkeersveiligheid.

Het opleggen van een ademtest was in 2009 al voorgeschreven voor iedere bestuurder betrokken in een verkeersongeval, onafhankelijk van het feit of er gewonden waren of niet. Ook bij ongevallen die door de partijen onderling geregeld worden, maar waarbij de politie ter plaatse komt, is deze maatregel bij rondzendbrief van de procureurs-generaal voorgeschreven.

Intussen schrijft deze herziene rondzendbrief voor dat elke bestuurder die om een of andere reden staande wordt gehouden, een ademtest dient af te leggen. Het principe `stoppen = blazen' werd al in 2010 door de Federale wegpolitie ingevoerd en leidde tot een verdubbeling van het aantal gecontroleerde bestuurders in vergelijking met 2008, van 124 000 naar 245 000.

Indien alle politiediensten en in het bijzonder de verkeersploegen en de interventiediensten van de lokale politie dit principe met het nieuwe materiaal toepassen, naast de nu reeds uitgevoerde controleacties, dan kunnen ze zonder een capaciteitsverhoging die 1 200 000 ademtesten afnemen. We hebben dat uiteraard allemaal becijferd.

Het is hierbij tevens belangrijk dat de controleacties gericht worden op doelgroepen, plaatsen en tijdstippen die als kritiek worden geïdentificeerd, zonder de kwaliteit van de vaststellingen uit het oog te verliezen.

Tot slot, mijnheer Anciaux, u kunt via Mediargus of een andere internetzoekmachine nagaan dat de vakbonden bijna elk jaar zeggen dat we onze doelstellingen bij de WODCA-controles niet zullen halen. Eén of twee maanden later blijkt telkens opnieuw dat we ons streefcijfer wel hebben gehaald.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik kan alleen maar gelukkig zijn met zo'n zelfzekere minister die haar streefcijfer maar liefst verdubbelt. Ik steun u daar voor de volle honderd procent in. Ik hoop dat de politievakbonden opnieuw ongelijk krijgen en dat we dit streefcijfer kunnen realiseren. Dat lijkt mij in ieder geval een prioriteit.

(La séance est levée à 12 h 05.)