5-72COM

5-72COM

Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 24 MAI 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Freya Piryns au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur «les accords de réadmission conclus avec le Kosovo» (nº 5-916)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Op 12 mei is de Kosovaarse minister van Binnenlandse Zaken naar België gekomen om een terugnameakkoord af te sluiten met de Benelux.

Wat is de doelgroep van het Beneluxterugnameakkoord? Betreft het enkel Kosovaren of ook derdelanders die langs het Kosovaarse grondgebied zijn gepasseerd?

Voorts stelde u in een interview met La Libre Belgique van 5 april 2011 dat u tot een akkoord bent gekomen met de Kosovaarse autoriteiten over de terugname van Kosovaarse onderdanen die illegaal in België zijn. Het afsluiten van dergelijke terugnameakkoorden is een hoogst niet-transparante aangelegenheid.

Over welke akkoorden gaat het juist? Betreft het bilaterale akkoorden tussen België en Kosovo? Zijn die geschreven of zijn het slechts mondelinge afspraken? Is het mogelijk daarvan teksten aan de commissieleden te bezorgen?

Er bestaat al een Memorandum of Understanding (MoU) met Kosovo van oktober 2009. Werd dat dan gewijzigd? Is er een nieuw Memorandum of Understanding of wacht men het Beneluxakkoord af?

Wat houden de akkoorden precies in? Welke processen worden geïnstalleerd om de informatiedoorstroming zo snel mogelijk te laten gebeuren?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - Het gaat zowel om de terugname van eigen Kosovaarse onderdanen als om de overname van derdelanders waarvan kan worden bewezen dat:

Het akkoord waarvan sprake in het artikel van La Libre Belgique van 5 april 2011 waarnaar u verwijst, is geen nieuw Memorandum of Understanding (MoU) dat het bestaande vervangt. Het ging om afspraken inzake het correct uitvoeren van het bestaande MoU uit 2009. Dat voorziet in termijnen, onder andere een termijn van 28 kalenderdagen voor de Kosovaarse autoriteiten om te antwoorden op verzoeken om identificatie. Echter, in de praktijk werden de termijnen niet voor alle dossiers nageleefd. Tijdens mijn bezoek heb ik duidelijke afspraken gemaakt met de Kosovaarse autoriteiten om dit probleem op te lossen.

Het nieuwe terug- en overnameakkoord tussen Kosovo en de Beneluxlanden dat op 12 mei werd ondertekend, vervangt het bestaande MoU en komt hiervoor in de plaats.

De overeenkomst voorziet in:

Het protocol bij de overeenkomst voorziet in de verdere technische uitwerking van deze bepalingen.

Het nieuwe akkoord beschrijft alle stappen van het proces veel preciezer en is veel duidelijker waardoor het gemakkelijker toe te passen is. Ook het feit dat het in de overname van derdelanders voorziet is een stap voorwaarts ten opzichte van het bestaande MoU. Voor Kosovo is het ook een groot pluspunt dat nu met dezelfde termijnen en procedures kan gewerkt worden voor de drie Beneluxlanden, wat voor hen een aanzienlijke vereenvoudiging betekent.

(La séance est levée à 10 h 55.)