5-71COM

5-71COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 18 MAI 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «le rapport annuel du Service de conciliation fiscale» (nº 5-859)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het koninklijk besluit van 9 mei 2007 regelt de oprichting en de werking van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Op 1 juni 2010 werd deze dienst operationeel en onlangs publiceerde hij zijn eerste jaarverslag.

Uit dat verslag heb ik de volgende elementen onthouden. De Fiscale Bemiddelingsdienst heeft als opdracht te zoeken naar oplossingen voor de problemen die worden voorgelegd. Hierbij oefent hij een invloedsmagistratuur uit, zonder dat hij beslissingen treft. Uit de samenstelling van de dienst blijkt dat er voor het btw-segment geen Nederlandstalige ambtenaar werd benoemd, wel twee Franstalige ambtenaren. Ook bij de leidinggevenden is er geen enkele ambtenaar van btw-origine, ze hebben allemaal een fiscale achtergrond. Uit het overzicht blijkt dan weer dat er in het totaal 29 btw-dossiers werden ingediend waarvan 19 Nederlandstalig waren.

Hoe komt het dat er geen Nederlandstalige ambtenaren werden geselecteerd voor het btw-segment?

Is de specifieke kennis die btw-dossiers vereisen wel voldoende aanwezig, ook op het leidinggevende niveau?

Kan een Nederlandstalige btw-plichtige er zeker van zijn dat zijn dossier de best mogelijke bemiddeling krijgt met deze dubbele handicap, zowel op het gebied van taal als van kennis?

Wat zijn de plannen om dit eventueel te verhelpen?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - In uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van hoofdstuk 5 van titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen en van het ministerieel besluit van 16 mei 2007 tot vaststelling van de selectieprocedure voor de ambtenaren van de Fiscale Bemiddelingsdienst zijn sinds de oprichting van de dienst drie selecties georganiseerd, namelijk in februari 2010, september 2010 en januari 2011.

Bij de selectie van februari 2010 kreeg één Nederlandstalig ambtenaar van btw-origine de beoordeling `gunstig', maar hij verzaakte aan zijn kandidatuur.

Bij de selectie van september 2010 kreeg geen enkele Nederlandstalige btw-ambtenaar de vermelding `gunstig'.

Bij de selectie van januari 2011 haalden twee Nederlandstalige btw-ambtenaren de vermelding `gunstig'. Eén ervan wordt op 1 juni 2011 ter beschikking gesteld van de Fiscale Bemiddelingsdienst.

Allereerst wil ik opmerken dat alle ter beschikking gestelde taxatieambtenaren over een elementaire kennis van de btw-reglementering beschikken.

Inkomstenbelastingen en btw zijn op zich nauw met mekaar verbonden en vereisen een voldoende kennis van de andere materie.

Twee Franstalige btw-ambtenaren werden sedert de operationalisering van de dienst ter beschikking gesteld van de Fiscale Bemiddelingsdienst. Het is nogal voor de hand liggend dat deze ambtenaren hun kennis en ervaring spontaan ten dienste stellen van hun anderstalige collega's, telkens dat nuttig kan zijn. In dat geval wordt er steeds op toegezien dat de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken in de contacten met de belastingplichtigen strikt worden nageleefd.

Wat het leidinggevende niveau van de dienst betreft, wijs ik erop dat één collegelid vóór zijn benoeming btw-dossiers heeft behandeld in de centrale diensten van de BBI.

Een ander collegelid was vóór zijn benoeming dienstchef van de afdeling `Gerechtelijke Geschillen' bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit. Tot die afdeling behoren eveneens de gerechtelijke geschillen inzake btw.

Gelet op wat voorafgaat, meen ik te mogen besluiten dat de rechtszekerheid van alle btw-plichtigen, of zij nu Franstalig dan wel Nederlandstalig zijn, in alle omstandigheden optimaal wordt gewaarborgd wanneer zij een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Het is positief dat er op 1 juni een btw-ambtenaar zal worden toegewezen. Volgens een aantal bronnen in de btw-administratie is de behandeling van een deel van de vonnissen die in het rapport als voorbeeld werden aangehaald niet bijzonder goed verlopen. Er zouden betere oplossingen zijn, maar ik zal het navragen.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - We zoeken Nederlandstalige kandidaten. Ze moeten zich echter eerst kandidaat stellen, vervolgens door de jury bevoegd worden verklaard en uiteindelijk naar de nieuwe dienst willen gaan.

We zullen zeker pogingen doen om het systeem te verbeteren.

(M. Vandenbroucke prend place au fauteuil présidentiel.)