5-70COM

5-70COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 17 MAI 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Elke Sleurs à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «la politique d'octroi des allocations familiales» (nº 5-838)

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW) engageerde zich in de bestuursovereenkomst 2010-2012 tot de bijzonder nobele doelstelling om het toekenningbeleid van de gezinsbijslagen te herdenken.

De RKW richt zich daartoe vooral op de convergentie tussen de verschillende stelsels en de interne vereenvoudiging van de toekenningvoorwaarden.

De fase van inventarisatie en analyse is achter de rug en het engagement bestond erin een aantal voorstellen te formuleren tegen 31 maart 2011.

Is de inventarisatiefase en analysefase afgerond zoals aangekondigd?

Zo ja, wat zijn daaruit de conclusies en de voorstellen die de RKW doet in het kader van de bestuursovereenkomst 2010-2012?

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - De Rijksdienst heeft er zich in zijn bestuursovereenkomst 2010-2012 toe verbonden pistes voor te stellen om de verschillende kinderbijslagstelsels dichter bij elkaar te brengen en de toekenningsvoorwaarden in de werknemersregeling te vereenvoudigen.

Aangezien het project gericht is op een maximale convergentie tussen de onderscheiden regelingen, moeten een groot aantal problemen, verschillen en praktijken onderzocht worden, zoals de systematische voorrangsbevoegdheid van de werknemersregeling op die van de zelfstandigen en de mechanismen die eigen blijven aan de kinderbijslagregeling van de overheidssector. Inzake vereenvoudiging is een denkoefening over de toekenningsvoorwaarden uit hoofde van de rechtgevende kinderen een voorrangsthema, naast zovele andere.

De inventaris van de verschillen tussen de regelingen en de verschillende facetten van de huidige toekenningsvoorwaarden is ondertussen afgerond en dat binnen de termijn bepaald in de bestuursovereenkomst.

De inventaris bevat reeds heel wat analyses over mogelijke evoluties binnen de werknemersregeling en tussen de verschillende regelingen onderling. Het tot nu toe verrichte werk werd gebundeld in een Groenboek dat als basis moet dienen voor de opmaak van een Witboek dat concrete werkbare voorstellen moet bevatten. Tijdens de inventarisatiefase werden trouwens al heel wat analyses verricht en mogelijke oplossingen naar voor gebracht.

De complexiteit van de materie, de veelheid van gegevens en de wil om een doordacht resultaat af te leveren maken dat nog geen concrete voorstellen konden worden geformuleerd die door het beheerscomité unaniem goedgekeurd zijn. Alle sociale partners hebben als prioritaire bezorgdheid het vinden van een aanvaardbaar evenwicht tussen een budgettair neutrale operatie en een maximaal behoud van de verworven rechten. Dat maakt de zoektocht naar een grotere convergentie tussen de kinderbijslagregelingen, een gevoelige vereenvoudiging van de toekenningsregels en een grotere transparantie, uiterst moeilijk.

De werkgroep Quo vadis die zich in het beheerscomité van de Rijksdienst over de voorliggende problematiek buigt en de vele voorstellen van de administratie onderzoekt, zet ondertussen zijn inspanningen onverminderd voort.

Mevrouw Elke Sleurs (N-VA). - Ik ben blij te horen dat de inventarisatie heeft plaatsgevonden. Ik begrijp dat het om een ingewikkelde analyse gaat, die veel werk vraagt. Ik hoop niettemin dat we snel naar een Witboek gaan waaruit dan concrete voorstellen kunnen volgen.