5-22

5-22

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 MEI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voordracht van kandidaten voor het ambt van staatsraad (F) bij de Raad van State

De voorzitter. - Bij brief van 18 april 2011 deelt de eerste voorzitter van de Raad van State mee dat de algemene vergadering van de Raad ter openbare zitting van 29 maart 2011, overeenkomstig artikel 70 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, overgegaan is tot het opmaken van een lijst van kandidaten voorgedragen voor de benoeming tot een ambt van Franstalig staatsraad.

De eerste voorzitter van de Raad van State heeft de kandidaturen van de volgende personen ontvangen:

De Raad van State heeft een drievoudige lijst van kandidaten voorgedragen, evenwel zonder eenparigheid van stemmen:

Aangezien de voordracht niet unaniem is kan de Senaat, binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van deze voordracht van de Raad:

De commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden en voor de Administratieve Aangelegenheden heeft op 2 mei jongstleden de kandidaten gehoord.

Vraagt een lid van de commissie het woord?

M. Gérard Deprez (MR), rapporteur. - J'ai été désigné comme rapporteur pour cette question par la commission de l'Intérieur et des Affaires administratives.

Je pensais que si le Bureau faisait la proposition de suivre l'avis de la commission, nous ne serions pas obligé de voter individuellement pour chaque nom.

De voorzitter. - Een lid heeft een geheime stemming gevraagd.

M. Gérard Deprez (MR). - Je demande dès lors aux collègues, s'ils veulent suivre l'avis de la commission, de voter pour M. Serge Bodart, comme premier candidat, pour Mme Anne-Françoise Bolly, comme deuxième candidate et pour M. Christian Coppens, comme troisième candidat.

De voorzitter. - Dan gaan wij nu achtereenvolgens over tot de afzonderlijke geheime stemming over de aanwijzing van een eerste, tweede en derde kandidaat voor het vacante ambt van Franstalig staatsraad.

De curricula vitae van de kandidaten die worden aangewezen zullen aan de beslissing van de Senaat worden gehecht.

U ontvangt voor elke kandidaat (eerste, tweede en derde) afzonderlijke omslagen met de nodige stemformulieren.

Het lot wijst de heer Courtois en de heer Bellot aan om de functie van stemopnemers te vervullen.

De stemmingen beginnen met de naam van de heer Bousetta.