5-65COM

5-65COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 4 MAI 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à la Mobilité sur «l'utilisation abusive de plaques minéralogiques commerciales» (nº 5-571)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Er bestaan twee soorten commerciële nummerplaten voor wagens, namelijk proefrittenplaten en handelaarsplaten. Bij het brede publiek zijn ze beter bekend als Z- of ZZ-platen. Ze worden vrijgesteld van de inschrijvingstaks en van de belasting op de inverkeerstelling.

Voertuigen met een handelaarsplaat mogen enkel worden uitgeleend of verhuurd aan klanten die hun auto ter herstelling in een werkplaats achterlaten en dat voor maximaal zeven dagen. Een tiental jaar geleden heeft men de regelgeving aangepast om fraude en oneigenlijk gebruik uit te sluiten.

Ik heb de indruk dat het gebruik van commerciële nummerplaten sterk is toegenomen, vandaar volgende vragen.

Kan de staatssecretaris meedelen hoeveel commerciële kentekenplaten er in 2010 in omloop waren? Kan hij ook het cijfer geven voor 2009? Hoe evolueren de aantallen door een vergelijking bijvoorbeeld tussen de jaren 2000, 2005 en 2008? Is er een toename? Zo ja, wat leidt hij daaruit af?

Kan de staatssecretaris mij informeren over de voordelen en de voorwaarden van de commerciële kentekenplaten? Hoe is de controle op de voorwaarden georganiseerd en wie voert ze uit? Wat leveren de controles tot nu toe op en welke beleidsmaatregelen zijn als gevolg daarvan genomen of welke zijn concreet gepland? Wat zijn de mogelijke consequenties bij het oneigenlijke gebruik van commerciële kentekenplaten?

Is de staatssecretaris op de hoogte van mogelijke fraudepraktijken met betrekking tot het gebruik van de commerciële kentekenplaten? Zo ja, kan hij die duiden? Wat zal hij ondernemen om die praktijken aan te pakken?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik zal de nogal complexe tabel met cijfers schriftelijk aan de heer Anciaux bezorgen. Zijn vraag om uitleg was overigens eerst schriftelijk gesteld.

Kort samengevat komt het erop neer dat er in 2010 het laagste aantal commerciële kentekenplaten werd verleend, namelijk 10 061 platen. In 2000 werden er het meest toegestaan, namelijk 12 490. Voor beide jaren betreft het merendeel handelaarsplaten voor auto's. In die jaren werden voor aanhangwagens en motoren slechts 300 à 400 kentekenplaten verstrekt.

Het aantal proefrittenplaten schommelt tussen 5 567 in 2000 en 7 422 in 2011, tot einde maart. Ook hier zijn de platen voor proefritten met aanhangwagens en motoren verwaarloosbaar in het geheel.

Ingevolge de invoering van de Europese kentekenplaat mochten de vragen tot verlenging van de commerciële kentekenplaten in 2011 uitzonderlijk gedaan worden tot 31 januari. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat het aantal commerciële kentekenplaten zich normaliseert op het niveau van de voorbije jaren.

Commerciële kentekenplaten worden opgesplitst in twee soorten, namelijk handelaarsplaten en proefrittenplaten. De handelaarsplaten zijn wat hun gebruik betreft gebonden aan een persoon en/of bedrijfsmedewerker terwijl de proefrittenplaten mogen worden gebruikt voor duidelijk omschreven doeleinden. De voorwaarden zijn duidelijk omschreven in het koninklijk besluit van 8 januari 1996 tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.

Bij controle door de federale politie kan verkeerdelijk gebruik aanleiding geven tot in beslagname. Een gevolg daarvan is dat de FOD Financiën en meer bepaald de BTW-administratie geen attesten meer geeft voor een commerciële kentekenplaat. Een attest is immers de bevestiging dat er geen fiscale overtreding werd vastgesteld. In zijn regelgeving bepaalt de BTW-administratie dat fiscale overtredingen aanleiding geven tot een schorsing van twaalf maanden in de toekenning van nieuwe attesten. Overtredingen van oneigenlijk gebruik geven steeds aanleiding tot het opstellen van een proces-verbaal door de federale politie.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De cijfers spreken mijn perceptie tegen dat het gebruik van commerciële nummerplaten fors verhoogd is. Ofwel is mijn perceptie verkeerd, ofwel worden de platen meervoudig gebruikt of gekopieerd. Dat wordt best eens gecontroleerd. Als ik daar nog vragen bij heb, zal ik me moeten wenden tot de minister van Binnenlandse Zaken, heb ik begrepen.