5-65COM

5-65COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 4 MAI 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à la Mobilité sur «la composition de la cellule stratégique Mobilité» (nº 5-570)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Over de omvang van de federale beleidscellen doen vele verhalen de ronde en worden dito vragen gesteld. Om over de juiste informatie te kunnen beschikken, kreeg ik graag antwoord op de volgende vragen met betrekking tot de beleidscel waarover de staatssecretaris beschikt voor de uitvoering van zijn bevoegdheden.

Hoeveel personen werken er in totaal voor de beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau van aanwerving op 1 januari en 31 december 2010. Over hoeveel medewerkers kon het kabinet initieel beschikken bij de aanvang van de regeerperiode?

Hoeveel mensen verlieten het kabinet in 2010 en hoeveel mensen werden aangeworven?

Wat is de verhouding tussen de vrouwelijke en mannelijke kabinetsmedewerkers in de beleidscel? Graag kreeg ik een overzicht per niveau op 1 januari en 31 december 2010.

Hoeveel onder hen werden gedetacheerd door een federale overheidsdienst of een andere openbare instelling? Hoeveel van deze gedetacheerde ambtenaren zijn statutaire ambtenaren en hoeveel zijn contractuele ambtenaren? Graag kreeg ik een overzicht per niveau in het begin en op het einde van het jaar 2010.

Hoeveel onder hen hebben een lokaal uitvoerend mandaat? Graag kreeg ik een gedetailleerd overzicht in het begin en op het einde van het jaar.

Hoeveel ambtenaren werden in de huidige zittingsperiode door de onder bevoegdheid van de staatssecretaris ressorterende besturen of instellingen ter beschikking gesteld van de beleidscel? Over welke functies ging het?

Hoeveel bedragen de jaarlijkse gemiddelde totale personeels- en werkingskosten voor de beleidscel, berekend voor de periode van juni 2007 tot en met 2010?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Mijn beleidscel en secretariaat beschikken in totaal over 23 personeelsleden: dertien beleidsmedewerkers en tien uitvoerende personeelsleden. Initieel waren dat er 21, maar in 2010 werd een uitbreiding met vier eenheden toegestaan in het kader van het Europees voorzitterschap.

In 2010 verlieten drie personeelsleden het kabinet en werden twee personeelsleden aangeworven.

De verhouding man/vrouw is 13/10.

Van de 23 personeelsleden waren er negentien gedetacheerde ambtenaren en vier contractuele personeelsleden.

Van de 23 personeelsleden bekleden er vijf een politiek mandaat; twee zijn gemeenteraadslid en drie hebben een schepenmandaat.

Vijf statutaire ambtenaren van de FOD Mobiliteit werken in mijn beleidscel en secretariaat.

De werkingskosten voor 2009 bedroegen 265 000 euro, waarvan 243 000 voor de algemene werking, 6 000 voor informatica, 5 000 voor het patrimonium en 11 000 voor investeringen in informatica.

De werkingskosten voor 2010 bedroegen 195 000 euro, waarvan 178 000 voor de algemene werking, 5 000 voor het patrimonium, 4 000 voor informatica en 8 000 voor investering in informatica.

De personeelskosten voor 2009 bedroegen in totaal 962 000 euro, waarvan 732 000 gewone bezoldigingen en 230 000 terugvorderingen voor gedetacheerd personeel.

De personeelskosten voor 2010 bedroegen in totaal 995 000 euro, waarvan 855 000 gewone bezoldigingen en 14 000 terugvorderingen voor gedetacheerd personeel.