5-65COM

5-65COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 4 MAI 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au secrétaire d'État à la Mobilité sur «les vols de nuit» (nº 5-568)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Sinds 2009 is het aantal nachtvluchten op Zaventem in de milieuvergunning beperkt tot 16 000 per jaar, waarvan maximaal 5 000 slots voor opstijgende vliegtuigen. Ook geldt een opstijgverbod tijdens de weekendnachten.

Kan de staatssecretaris mij een actueel overzicht geven van het aantal nachtvluchten op dit ogenblik en in de voorbije jaren, met aanduiding van het aantal opstijgingen en landingen? Welke startbanen werden hiervoor gebruikt? Wat was de procentuele verdeling van het baangebruik bij de nachtelijke vliegbewegingen?

Kan hij mij het dagelijkse gemiddelde van het aantal nachtvluchten geven, met vermelding van het aantal opstijgingen en landingen? Is dat gemiddelde representatief voor een doordeweekse dag of kan men daarentegen spreken van grote schommelingen in het aantal vluchten per nacht? Kan hij zijn antwoord duiden?

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het opstijgverbod tijdens het weekend? Wordt die maatregel al volledig toegepast? Kan de staatssecretaris mij bevestigen dat er zaterdagnacht en zondagnacht tussen middernacht en zes uur geen vliegtuigen meer opstijgen?

Kan hij mij een actueel overzicht geven van de dwangsommen die de Staat de afgelopen jaren heeft betaald met betrekking tot de nachtvluchten? Lopen er nog gerechtelijke procedures tegen de Staat met betrekking tot die nachtvluchten? Over welke gaat het hier?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Van 1 januari tot en met 31 oktober 2010 vonden 2 834 opstijgingen en 9 008 landingen plaats gedurende de nacht.

Ik overhandig u hierbij de tabel met cijfers omtrent de gebruikte startbanen, die u eerst schriftelijk had gevraagd.

Ik overhandig u ook in een aantal tabellen het dagelijkse gemiddelde van het aantal nachtvluchten, met vermelding van het aantal opstijgingen en landingen met de totalen, de gemiddelden en de standaardafwijking voor elke dag van de week van maandag tot zondag.

Uit deze tabellen blijkt dat:
a) er stabiliteit is gedurende de week en een sterke daling van het aantal opstijgingen op zaterdag, zondag en maandag als gevolg van de invoering van perioden zonder opstijgingen,
b) de variatie ongeveer 25% beloopt, behalve voor de opstijgingen in het weekend waar zij door het lage aantal vertrekken kan oplopen tot 50%.

De kalme nachten zijn van toepassing sinds 1 mei 2009. Het betreft hier geen verbod tot opstijgen, maar een verbod tot het toekennen van vertrekslots binnen bepaalde uren.

In de eerste tien maanden van 2010 vonden 122 opstijgingen plaats tijdens de kalme nachten. Zes vluchten hadden geen slot, 44 vluchten beschikten over een slot voor de daguren maar kenden vertraging, 35 vluchten hadden hun slot verkregen voor de nachturen vóór het ingaan van de verboden uren en 37 waren vluchten vrijgesteld van slotverplichtingen.

Alleen bij vluchten zonder slot wordt systematisch vervolging ingesteld. In geval van vertraging wordt elk geval afzonderlijk onderzocht in het kader van het slottoezicht, in samenwerking met Brussels Slot Coordination. De vluchten behorend tot de laatste twee categorieën begaan geen inbreuken op de slotwetgeving en kunnen dus niet worden vervolgd. Dit jaar werd voor acht vluchten tijdens de periode van de kalme nacht een proces-verbaal opgesteld.

Momenteel krijgen alle vluchten die willen opstijgen tijdens deze periode, met of zonder slot, hun toestemming van Belgocontrol. Sinds de inwerkingstelling van de CDM (Collaborative Decision Making) worden luchtvaartmaatschappijen vooraf gewaarschuwd wanneer ze niet over een slot beschikken. In de volgende fase van de CDM is bepaald dat de controletoren alle vluchten zonder slot tegenhoudt.

Inzake de dossiers `geluidshinder' werd tot nu toe nog geen enkele dwangsom betaald, aangezien ofwel het verzoek van de omwonenden door de rechter werd afgewezen, ofwel de procedures nog lopende zijn.

Er zijn momenteel nog vier zaken hangende.

In de zaak Hardy & Co vragen de verzoekers - bewoners van de as van baan 02 - de rechtbank van eerste aanleg van Brussel vast te stellen dat de Belgische Staat onrechtmatige handelingen heeft gepleegd in de zin van het artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, in schending van de wettelijke en supranationale verplichtingen (artikel 8 EHRM, artikelen 22, 22bis en 23 van de Grondwet, Conventie van de rechten van het kind) en/of in schending van zijn algemene opdracht tot voorzichtigheid, waarbij deze daden de rechten en belangen van de betrokkenen op onrechtmatige wijze schenden.

De rechtbank van eerste aanleg heeft zeer recent de Belgische Staat veroordeeld. Momenteel wordt nagegaan welk gevolg aan dit vonnis moet worden gegeven. Het gaat uiteraard om een zaak die dateert van vóór de periode van de nu geldende aanpassingen.

In de zaak Anciaux & Co hebben inwoners van Sint-Pieters-Woluwe de Staat, Belgocontrol en BAC in juni 2004 gedagvaard voor de rechtbank van eerste aanleg van Brussel om te vragen het gebruik van baan 02 voor landingen te staken. De rechter heeft de vraag ontvankelijk en gegrond verklaard. In beroep heeft het hof de voorlopige staking van baan 02 voor landingen zoals zij voortkwam uit het plan-Anciaux bevolen, op straffe van dwangsommen.

Het Hof van Cassatie heeft het beroep van de federale overheid verworpen. De beslagrechter heeft de federale overheid veroordeeld tot de betaling van een dwangsom voor een totaal bedrag van 725 000 euro. De omwonenden werden in beroep in het ongelijk gesteld; ze zijn in februari 2010 in Cassatie gegaan. De zaak is nog steeds hangende.

Dan is er de zaak-Aenspeck & Co, waarin 3 200 inwoners van de noordrand de Belgische Staat en het Vlaams Gewest hebben gedagvaard voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om te laten verbieden dat zij meer zouden worden overvlogen door vliegtuigen van baan 25R dan de bewoners in het verlengde van baan 02 overvlogen worden door vliegtuigen van die baan. In zijn vonnis verklaarde de rechter de vraag ongegrond en zonder rechtsgrond tegen het Vlaams Gewest.

Het hof van beroep heeft de Staat verboden om de omwonenden van de noordrand en de oostrand bloot te stellen aan geluidsniveaus die hoger zijn dan degene die het gevolg zouden zijn van een gelijkwaardig gebruik van alle banen. In afwachting moet een gelijkwaardige spreiding omheen de hele luchthaven worden gerealiseerd via een gelijkheid op het vlak van het aantal vluchten, van het aantal geluidspieken en van de belasting, die zowel overdag als 's nachts, in de week als in het weekend moet worden berekend, en dat op straffe van een dwangsom van 25 000 euro per dag vertraging na een eerste uitvoeringstermijn van 30 dagen, waarbij het plafond aan dwangsommen op 2 500 000 euro werd vastgelegd.

Het Hof van Cassatie heeft dat laatste arrest verbroken en de zaak verwezen naar het hof van beroep van Gent. BAC tekende eveneens derdenverzet aan tegen het arrest van het hof van beroep en ook in deze zaak heeft BAC een cassatieverzoek ingediend, dat nog steeds hangende is. De heer Anciaux, die zelf ooit verantwoordelijk is geweest voor dit departement, heeft begrepen dat in België politici en rechters kunnen bepalen in welke richting de wind moet waaien. In andere landen is dat onmogelijk.

De zaak-De Becker VI heeft betrekking op een dwangbevel voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel, betekend op 7 mei 2007 door acht inwoners van Wemmel, Grimbergen en Diegem. Dat dwangbevel heeft tot doel om, indien de bemiddelingsprocedure mislukt, de bewegingen van de vliegtuigen die de Brusselse geluidsnormen overschrijden, te verbieden. De rechter heeft het verzoek verworpen wegens een schending van de scheiding der machten. De inwoners hebben tegen de beslissing beroep aangetekend; dat is nog steeds hangende.

Uit de tabellen blijkt dat voor de opstijgingen 's nachts de baan 25R het meest werd gebruikt: van de 2 834 opstijgingen vertrokken er daar 1 454, ofwel 51,3%, van die baan. Van de baan 20 waren er 925 opstijgingen, ofwel 32,6%, van de baan 02 0,5%, van de baan 07L 6,5%, van de baan 07R 7,2% en van de baan 25L 2,0%. Vooral de banen 25R en 20 worden dus gebruikt.

Voor de landingen worden vooral de banen 25R en 25L gebruikt. De baan 25R is goed voor 47,1% van de landingen en 25L voor 31,2%; samen zijn ze dus goed voor 78,3%. De piste 02, waarover zoveel te doen is, is goed voor 12,6% van de landingen en piste 20 voor 9,1%.

Dat zijn de reële cijfers voor een periode van tien maanden. De details, gemiddelden en standaardafwijkingen zal ik u op papier bezorgen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik zal de cijfers analyseren.

Enige tijd geleden, mijnheer de staatssecretaris, hebt u een akkoord gesloten dat bepaalde belangrijke principes bevat. Eén daarvan is dat er om veiligheidsredenen tegen de wind in moet worden gevlogen en dat de windnormen dus een essentiëler criterium moeten zijn voor het opstijgen en landen. Dat is een belangrijk principe waarmee ik het volkomen eens ben. Ik weet echter niet of alle principes die u toen hebt vastgelegd reeds worden toegepast. Het `uitwaaien' van de vertrekkende vluchten langs baan 20 bijvoorbeeld vind ik een goede zaak, want zoals u weet ben ik voorstander van de spreiding van de hinder. Langs baan 25R gebeurt dat echter niet, integendeel, daar is nog altijd een grote concentratie. Opstijgen in de richting waar men naartoe moet, is op zich een vrij logisch principe, maar in ons land wordt dat niet geheel nageleefd. Dat zijn problemen waarop ik nog wel zal terugkomen, maar ik zal eerst deze cijfers analyseren.

De voorzitter. - Mag ik ook even een concrete vraag stellen? Waarom lopen de cijfers eigenlijk maar tot oktober?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Omdat ik nog niet beschik over de volledige gedetailleerde analyse van de nachtvluchten na oktober. We hebben nu tien maanden geanalyseerd en over enkele weken zal ik waarschijnlijk over meer informatie beschikken.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Wie houdt vandaag voor u die cijfers bij?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Dat is Belgocontrol.

De voorzitter. - Ik kan me vergissen, maar hadden we vroeger geen recentere cijfers? Zit daar nu een vertraging op?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - De vertraging zit vooral in de analyse van de cijfers. Er is een nieuw gegeven in het toezicht en we zijn pas begonnen met het verzamelen van de gegevens toen de vraag gesteld was. In het verleden deden we dat niet, omdat het principe van de `stille nachten' niet bestond. Dat is pas ingevoerd met de reorganisatie van het opstijgen en landen. Over enkele weken heb ik recentere gegevens, voor het hele vorige jaar en misschien ook al voor de eerste twee maanden van dit jaar.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Vroeger konden we op een website de radarbeelden van de vluchten zien. Zijn die vandaag nog ergens beschikbaar?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - In principe wel, maar ze vallen onder de verantwoordelijkheid van Belgocontrol en de ombudsdienst. Ik moet u niet vertellen hoe dat gaat. Luchtvaartverantwoordelijken worden telkens weer om de oren geslagen met kopieën van tracks die uiteraard gekozen zijn om bepaalde zaken te kunnen bewijzen. Dat geeft dan aanleiding tot gerechtelijke procedures en achteraf, wanneer men de informatie over een ruimere periode bekijkt, blijken de beweringen niet te kloppen.

Als ik alleen op basis van wat ik de afgelopen twee tot drie weken, met het goede weer en de oostenwinden, heb binnengekregen een evaluatie zou maken van het reilen en zeilen in Zaventem, dan zou ik kunnen zeggen dat het een schande is dat men zoveel op de 02 landt en systematisch vanop de 07 rechts en links opstijgt.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Dat is nieuw ja, en dat is goed.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Neen, dat is niet goed en we moeten daar correct in zijn.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Vroeger was het verboden omdat er geen installatie stond. Nu kan het wel, ook zonder installatie.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Maar we moeten ook correct zijn: alle landingen op de 02 geven automatisch een overbelasting.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik had het over de 07, dat is nieuw. De 02 is niet nieuw.

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Op de 07 wacht ik nog altijd op de installatie van een ILS en dan kunnen we ook daar tot een verdeling komen.