5-63COM

5-63COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 27 AVRIL 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «les taxes sur les billets d'avion» (nº 5-735)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De Standaard besteedde op vrijdag 25 maart onder de titel `Vliegtaks in de maak' een volle pagina over een in de maak zijnde vliegtaks. Eigenlijk ging het artikel over de oprichting van een werkgroep die onderzoek zou doen naar de invoering van een heffing op vliegtickets in business class en first class. Dat alles was het resultaat van een idee dat door minister Reynders in een slideshow zou zijn opgenomen.

De taks zou vooral de luchtvaartmaatschappijen in Zaventem treffen. Net op de dag dat het artikel werd gepubliceerd, bracht Voka een bezoek aan Brussels Airlines. Zowel de luchtvaartmaatschappij, als de exploitant van de luchthaven was zeer ontstemd over dat idee.

In Nederland werd in 2008 een gelijkaardige heffing geïntroduceerd. Een jaar later werd de taks alweer afgevoerd, wegens de negatieve effecten op de economie en de werkgelegenheid.

Bovendien gaf Jean-Luc Dehaene op dinsdag 29 maart tijdens een uiteenzetting voor de commissie voor de Financiën van de Senaat en een aantal Kamercommissies een vliegtaks als voorbeeld van een eventuele Europese taks. Hoewel onze partij tegen Europese taksen is, haal ik dat argument aan omdat de regering wel degelijk voorstander van een dergelijke fiscaliteit is.

De voorzitter. - Het is zeer merkwaardig dat uw partij tegen fiscale autonomie is op Europees vlak.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Laten we die discussie niet opnieuw openen. Dat is uw interpretatie van onze uiteenzetting.

Zal de werkgroep zich ook buigen over de gevolgen voor de sector en over eventuele tegemoetkomingen? Kan de werkgroep tot andere conclusies komen dan die welke reeds in de kranten verschenen? Werd een tijdschema afgesproken? Kan een dergelijke taks inderdaad niet best op Europees niveau worden geregeld om mogelijke verschuivingen in het luchtverkeer te vermijden?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de minister.

De minister is op deze vraag al deels ingegaan tijdens de plenaire zitting van de Kamer op 7 april 2011 in zijn antwoord op de vragen nr. P0222 en P0223 over de prijs van dieselbrandstof voor wegvoertuigen.

Duidelijkheidshalve zal ik niettemin dieper op de zaak ingaan.

Het eigenlijke idee om een heffing in te voeren op vliegtuigtickets, vloeit voort uit de wil om de verschillende energiebronnen min of meer gelijk te belasten. Er is totaal geen heffing op kerosine, waardoor het de minst belaste energiebron is.

Bij de opmaak van de begroting 2011 werd beslist om een werkgroep algemene beleidscoördinatie te laten onderzoeken of het opportuun is om een heffing op vliegtuigtickets in te voeren, maar uitsluitend in business class en first class. Er is dus absoluut geen sprake van een nieuwe heffing op tickets in economyclass.

Eén Gewest verzet zich op dit vlak tegen welke heffing dan ook, omdat het vindt dat een heffing van één euro voor een traject van 1000 kilometer sommige lowcostmaatschappijen zou kunnen wegjagen.

Voor bepaalde politieke partijen lijkt het ondenkbaar te zijn kerosine te belasten, terwijl men de heffing op diesel zou moeten verhogen.

De werkgroep zal zich hierover buigen en hopelijk tot een conclusie komen, maar hieromtrent is geen tijdslimiet afgesproken.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik zal het antwoord dat in de Kamer werd gegeven erop nalezen. Dat deed ik vooralsnog niet, omdat het niet logisch is dat een vraag over brandstoffen ook met een vliegtaks verband zou houden.

Mijn vraag had onder meer tot doel na te gaan of men de taks zou beperken tot first class en business class. Aangezien vooral de maatschappijen in Zaventem dat soort stoelen aanbieden, zou dit immers tot een benadeling leiden.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De reeds jarenlang bestaande positieve discriminatie van de vliegtuigsector zou moeten worden opgeheven. Ik ben immers een groot voorstander van de correcte behandeling van alle vervoersmiddelen. Vliegtuigmaatschappijen hebben nog nooit een taks moeten betalen op hun verbruik, maar dit is niet meer te verantwoorden. In tegenstelling tot mevrouw Maes ben ik wel een groot voorstander van een vliegtaks die deze bevoordeling eindelijk stopzet.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Een taks op kerosine zou opportuun zijn, gelet op de taks op diesel en andere vormen van energie. Deze beslissing zou evenwel op wereldvlak moeten worden genomen, gelet op de akkoorden die een land verbieden kerosine te belasten. Om die reden wordt op Europees niveau gediscussieerd over een taks op vliegtuigtickets.

Sommige ons omringende landen, zoals Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk, heffen nu reeds zulke taks. Nederland deed dat ook, maar die wordt afgeschaft. Mogelijke concurrentieproblemen kunnen ook niet als argument worden gehanteerd, gelet op het kleine bedrag waarover het zou gaan. Wie een duur ticket first of business class koopt, zal een verhoging van 1 euro niet merken. Desalniettemin zou een taks van dat bedrag een eerste stap zijn in de goede richting.

Ik herhaal dat de werkgroep zich hierover verder zal buigen.