5-60COM

5-60COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 6 AVRIL 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «les plans d'investissement relatifs au matériel roulant» (nº 5-714)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De NMBS heeft haar investeringsplannen onder andere een aantal projecten voor het rollend materieel opgenomen. Zo worden de motorrijtuigen MR 66-79 gemoderniseerd, worden er nieuwe elektrische motorstellen aangeschaft en wordt een GSM-R geïnstalleerd op het rollende materieel. Ik heb enkele vragen over de geraamde kosten en de verwachte einddata van uitvoering van die projecten.

Volgens de projectfiche 2008 van de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt project 3501 voor 100% bekostigd met middelen van de FOD Mobiliteit en Vervoer. De projectfiche 2009 vermeldt plots een opdeling van 48,24% voor de FOD en 51,76% voor het fonds van het Gewestelijk Expresnet. De beslissing om de moderniseringen van 2005, 2006 en 2007 ten laste van het GEN-fonds te laten vallen, werd al in 2005 genomen.

Waarom had de beslissing van 2005 geen weerslag op de projectfiche van 2008? Is dat rechtgezet in de jaarlijkse rapportering van de NMBS over het gebruik van de middelen in het GEN-fonds? Is deze rapportering beschikbaar voor de parlementsleden?

Voor Project 3002 werd in 2008 uitgegaan van een financiering van 65,80% door de FOD Mobiliteit en Vervoer en 34,20% door het GEN-fonds. In 2009 is dat 66,72% door de FOD Mobiliteit en Vervoer en 33,28% door `andere' middelen.

Wat is de reden van die wijziging? Welke zijn de `andere' middelen? Waarom is het totale geraamde bedrag op een jaar tijd gestegen van 1 602 701 130 euro naar 1 761 240 840 euro, een stijging van 9,89%, terwijl het contract maar in mei 2008 werd ondertekend en het nog altijd gaat over dezelfde 305 motorrijtuigen van het type Desiro ML?

Volgens de gegevens van de FOD Mobiliteit en Vervoer was juni 2010 de einddatum voor Project 3997. Het ministerieel besluit van 20 juni 2008 tot aanneming van het bestek voor het rollend materieel vermeldt over dit project: `Vanaf 1 januari 2011 moeten de stuurposten van alle voertuigen beschikken over een GSM-R'. Is de einddatum gehaald en is het project nu afgerond? Is men binnen het budget gebleven?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Zowel de fiches van 2008 als die van 2009 geven een correct beeld over de herkomst van de aangewende middelen, in die zin dat ook het GEN-fonds door de FOD Mobiliteit en Vervoer wordt gefinancierd. In totaal dus 100% middelen van de FOD Mobiliteit voor de beide jaren.

De beslissing van 2005 had een invloed op de hele investeringskost voor de renovatie voor de volgende jaren. In totaal werd 66 726 740 euro uit het GEN-fonds besteed aan dit moderniseringsprogramma, dat loopt van 1998 tot 2011, of 39,3% van de totale kost van dit project. Dit was niet noodzakelijk evenveel per jaar. De projectdossiers die de NMBS aan de FOD Mobiliteit en Vervoer op kwartaalbasis overmaakt, bevatten deze informatie.

De NMBS Holding rapporteert, overeenkomstig artikel 67 van het beheerscontract, systematisch aan mij en aan de FOD Mobiliteit en Vervoer over de besteding van de middelen uit het GEN-fonds.

De verhoging van het geraamde budget voor de aanschaf van de Desiro's in 2009 in vergelijking met het budget 2008, valt te verklaren door de inschatting van een hoger inflatiepercentage waarmee de geraamde jaarlijkse bedragen worden aangepast, dit uit oogpunt van voorzichtigheid en op verzoek van de FOD zelf, door de hogere kosten ten gevolge van de aanpassing van de scope van het project, namelijk een snellere levering tot 2016 in plaats van 2017, door een gewijzigde softwareversie voor ETCS en door de verbetering van het comfortniveau van de zetels in eerste klasse en door een performanter en betrouwbaarder reizigersinformatiesysteem.

De andere financieringsbron waarnaar in de fiche verwezen wordt, betreft een alternatieve financieringswijze. De financieringslast voor de aankoop van de 95 motorrijtuigen die bestemd zijn voor het GEN, wordt, overeenkomstig artikel 62 van het beheerscontract, in de vorm van annuïteiten gedurende dertig jaar door de staat gedragen.

De wijziging van de cijfers voor 2009 heeft te maken met de hoger vermelde verhoging van de kosten ingevolge de aanpassing van de scope en het gebruik van de alternatieve financieringswijze.

Alle stuurposten waren eind 2010 uitgerust met de GSM-R-boorduitrusting. De uitgaven ten laste van de dotatie van de FOD Mobiliteit en Vervoer beliepen 36,4 miljoen. Daarnaast werd voor 2,6 miljoen euro eigen middelen geïnvesteerd in de uitrusting van locomotieven die alleen voor het vrachtvervoer worden gebruikt.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de minister voor haar uitvoerige antwoord. Het kan wel zijn dat beide uit dezelfde financieringspot komen, maar aangezien dit op de projectfiches uitgesplitst wordt, komt het ten minste al verwarrend over omdat er een verschil is waarvoor ik geen verklaring zie.