5-20

5-20

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 7 APRIL 2011 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «de toekomst van het wetenschapsbeleid en van enkele specifieke programma's» (nr. 5-111)
Mondelinge vraag van mevrouw Vanessa Matz aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «de verhoging van de vergoedingen van de leden van het directiecomité van Belgacom» (nr. 5-106)
Mondelinge vraag van mevrouw Lieve Maes aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «een nieuwe eenmalige bevrijdende aangifte» (nr. 5-107)
Mondelinge vraag van mevrouw Fabienne Winckel aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de termijnen voor de behandeling van dossiers door de Dienst Alimentatievorderingen» (nr. 5-117)
Mondelinge vraag van de heer Jacques Brotchi aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de toekomst van het kadaster van verpleegkundigen en het tekort aan verpleegkundigen» (nr. 5-105)
Mondelinge vraag van mevrouw Sabine de Bethune aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de arrestatie van de Chinese politieke activist Ai Weiwei» (nr. 5-112)
Mondelinge vraag van de heer Bart Laeremans aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de opheffing van de Franse Gemeenschap en de poging van Wallonië om Brussel in te lijven in een francofone federatie» (nr. 5-109)
Mondelinge vraag van de heer Patrick De Groote aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen over «de situatie in Ivoorkust» (nr. 5-113)
Mondelinge vraag van de heer Bert Anciaux aan de minister van Justitie over «de verminderde subsidie aan de Moslimexecutieve» (nr. 5-104)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatiha Saïdi aan de minister van Justitie over «het mandaat van de Moslimexecutieve van België» (nr. 5-115)
Mondelinge vraag van de heer Peter Van Rompuy aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de bepalingen in het Europact met betrekking tot de verhoging van de werkzaamheidsgraad» (nr. 5-114)
Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de minister van Klimaat en Energie over «de wettelijke basis van de vraag van de CREG in verband met tariefwijzigingen» (nr. 5-108)
Mondelinge vraag van de heer Piet De Bruyn aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken over «het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking» (nr. 5-110)
Mondelinge vraag van de heer Louis Siquet aan de minister van Binnenlandse Zaken over «nucleaire veiligheid» (nr. 5-116)
Mondelinge vraag van de heer François Bellot aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «het toegenomen aantal asielaanvragen van niet-begeleide minderjarigen» (nr. 5-118)

Voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek (van de heer Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-29)

Bespreking
Bespreking van de amendementen

Inoverwegingneming van voorstellen

Stemmingen

Voorstel van resolutie ter oprichting van een nationale publiek toegankelijke databank voor gestolen kunst en antiek (van de heer Bart Tommelein en mevrouw Martine Taelman; Stuk 5-29)

Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Stuk 5-935) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot uitvoering van het compromis van de regering met betrekking tot het ontwerp van interprofessioneel akkoord (Stuk 5-935) (Evocatieprocedure)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Evocatie
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Parket
Arbeidsauditoraten
Rechtbanken van eerste aanleg
Arbeidsrechtbanken
Rechtbanken van koophandel
Algemene vergadering van de vrederechters en de rechters in de politierechtbanken
Directie-generaal internationale samenwerking - Mensenrechten in partnerlanden
Verzoekschriften
Europees Parlement