5-57COM

5-57COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 30 MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre de la Justice sur «l'avis du Parquet et de la Sûreté de l'État dans le cadre d'un dossier concernant une société de sécurité et de gardiennage» (nº 5-592).

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Sinds 1 februari 2011 verzorgt een nieuw bedrijf de luchthavenbeveiliging op Brussels Airport. Dat houdt onder andere het screenen van passagiers en bagage in en uiteraard het beveiligen van het luchthaventerrein. Deze beveiligingsgroep is een belangrijke en grote speler op het terrein van beveiliging, met 625 000 werknemers in meer dan 120 landen. Ze registreerde zich in Denemarken, het hoofdkwartier ligt in Groot-Brittannië. Deze cluster van bedrijven staat onder andere in voor de veiligheid van de luchthavens Schiphol, Heathrow, Athene, Abu Dhabi en Bangkok. Deze firma is ook in België erg actief, onder een iets andere naam, met opdrachten bij van grote initiatieven, onder andere voor het leveren van niet-bewakingspersoneel in horeca en parkeerplaatsen, hostesses, personeel voor kinderopvang en vestiaire, maar ook voor de evenementenbeveiliging, begeleiding en transport van vips. De bewakingsfirma waarover deze vraag handelt, beschikt sinds december 2009 over een nieuw hoofdkantoor met 300 personeelsleden in Vilvoorde, maar stelt in heel ons land 5200 mensen te werk. De omzet van de Belgische groep bedroeg 263 miljoen euro in 2009. Deze firma bewaakt ook de toegang tot de NAVO en andere vrij strategische plaatsen in ons land.

Deze bewakingsfirma bezit 91% van de grootste veiligheidsfirma in Israël. Deze Israëlische veiligheidsfirma, opgericht in 1937, is voornamelijk betrokken bij de Israëlische bezetting van Palestina: lichaams- en bagagescanners voor checkpoints op de Westelijke Jordaanoever, elektronisch toezicht van gevangenen, veiligheid van Israëlische gevangenissen en detentiehuizen, verstrekken van bewakers en veiligheidsapparatuur. Het gaat dan over camera's, alarmen, digitale opnametoestellen en dergelijke meer. De Israëlische zusterfirma werkt dus mee aan het dagelijks onderdrukken en vernederen van het Palestijnse volk en ze verdient geld door het verschaffen van veiligheidsuitrusting voor checkpoints, evenals gewapende bewakers voor de joodse nederzettingen. De privatisering van bezetting en oorlog is identiek aan de tactieken die heden worden toegepast in Irak en Afghanistan.

Daarenboven neemt het bedrijf de rechten van zijn personeel niet ernstig. Het kwam hierdoor al in aanvaring met de Israëlische staat en werd al veroordeling door de arbeidsrechtbank.

Bij de aanbestedingsprocedure behoorde een advies van de minister van Binnenlandse Zaken in verband met de kandidatuur van G4S Aviation Security nv. De minister meende dat deze firma over de vereiste vergunningen beschikte en dat er een positief advies was van de Staatsveiligheid en van de gerechtelijke diensten.

Tijdens de bespreking van deze vraag in de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden merkte onder meer de commissievoorzitter op dat dit dossier inderdaad zeer wat ernstige vragen opwerpt over de veiligheid en opportuniteit van het toewijzen van deze aanbestedingen aan deze firma. Het lijkt er wel op dat we de veiligheid van ons land in handen geven van een ander land. Deze firma kan onmogelijk als politiek neutraal worden bestempeld. Ze is met handen en voeten gebonden aan een Israëlische firma die qua politiek en sociaal handelen heel wat vragen opwerpt. Bovendien is de firma, die in ons land bijzonder belangrijke beveiligingsopdrachten uitvoert, waaronder deze van de luchthaven en de NAVO, echt geen onschuldige speler. De firma in kwestie is uiterst geëngageerd in politieke conflicten. De vraag rijst dan ook overduidelijk: kan en mag dit bedrijf in ons land deze beveiligingsopdrachten vervullen? Hier dreigt absoluut een gevaar voor machtsmisbruik. Men kan en moet in dit verband ook ethische bezwaren opwerpen. De Deense overheid besliste om dezelfde redenen, namelijk de bedenkelijke banden met de Israëlische firma en het Israëlische beleid ten opzichte van de Palestijnen, de vergunning van G4S af te nemen. Denemarken staat bekend als een stabiele en werkzame democratie en nam deze beslissing op basis van vele argumenten.

Heeft de minister weet van deze ernstige controversen? Is de minister op de hoogte van de bedenkelijke adviezen van de Staatsveiligheid en van het parket? Hebben deze instellingen in hun overwegingen rekening gehouden met de rechtstreekse band tussen G4S Aviation Security en de G4S-groep en haar bedenkelijke en door de UNO veroordeelde praktijken in Israël? Vindt de minister het aanvaardbaar dat een buitenlandse groep met meer dan bedenkelijke praktijken een sleutelrol vervult in de veiligheid van ons land en bij uiterst strategische plaatsen in ons land, zoals de nationale luchthaven en de NAVO-hoofdzetel? Is de minister bereid om dit dossier opnieuw te laten onderzoeken door de Veiligheid van de staat en door het parket, rekening houdend met geopolitieke en ethische aspecten? Vindt de minister het optreden van G4S in Israël tegen de Palestijnen menswaardig en aanvaardbaar? Is de minister van mening dat de sociale wantoestanden mee moeten spelen in de beoordeling van deze firma? Zou de minister dit dossier op eenzelfde wijze beoordelen indien G4S Aviation Security nv banden zou hebben met extremistische islamitische organisaties die in opdracht van een land terreur organiseren tegen bevolkingsgroepen? Wil de minister contact opnemen met zijn Deense collega om zich te informeren waarom Denemarken de vergunning van G4S heeft ingetrokken en geweigerd? Wil de minister de veiligheid van ons land in handen geven van een andere staat?

Mijnheer de minister, ik heb deze vraag eerder al aan uw twee collega's gesteld. Ze zeiden dat ze niets konden doen omdat er een positief advies was van de Staatsveiligheid en van het parket. Daarom richt ik mij vandaag tot u.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Mijnheer Anciaux, mij is niets bekend over het verhaal dat u brengt. Ik kan me voorstellen dat uw opmerkingen in de dossiers zullen worden vermeld als een aandachtspunt. Wat de inbreng zou geweest zijn van Justitie in het kader van een besluitvormingsproces dat onder leiding van de FOD Binnenlandse Zaken verloopt, is niet duidelijk. Het parket moet in dergelijke zaken geen bindend advies uitbrengen.

Eind november 2009 heeft de Veiligheid van de staat een aanvraag van de FOD Binnenlandse Zaken, directie Private Veiligheid, gekregen betreffende de maatschappij G4S Aviation Security nv. In de database stonden geen ongunstige inlichtingen over deze firma of het leidinggevend personeel, en evenmin over Group 4 Securitas. Begin december 2009 heeft de Veiligheid van de staat daarom aan de FOD Binnenlandse Zaken geantwoord dat er `niets te melden' was.

Als de minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris mobiliteit zeggen dat er toch een advies van het parket gewest is, dan zal ik dat nog eens navragen. Maar het blijkt niet uit mijn informatie. Mocht u daar meer informatie over hebben dan zal ik dat verder bekijken.

Ik kan me wel voorstellen dat dit dan geen negatief advies zal zijn geweest. Het is ook niet zo dat, indien zo'n advies gevraagd wordt, de Veiligheid van de staat bijkomende onderzoeken moet voeren naar de wettelijkheid van de activiteiten van gelieerde firma's in het buitenland. De vraag die dan wordt gesteld is of de Veiligheid van de staat binnen de Belgische context weet heeft van enig probleem.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Onder meer de minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat er een dubbel advies was, één van de Veiligheid van de Staat en één van het parket. Ik ga ervan uit dat het parket geen negatief advies heeft gegeven. Binnen de huidige wetgeving zijn die adviezen bindend voor de minister van Binnenlandse Zaken, maar is het niet mogelijk ethische overwegingen te laten meespelen. Misschien kan daartoe een wetswijziging worden doorgevoerd.

Ik ben het er niet mee eens dat alleen binnenlandse overwegingen mogen meespelen. Wat het parket betreft, vind ik dat u gelijk hebt, mijnheer de minister. De Veiligheid van de Staat moet echter nagaan of de veiligheid van de staat in gevaar wordt gebracht. De meeste bedreigingen voor de staat komen uit het buitenland. Ik verzoek u dan ook de Veiligheid van de Staat discreet te vragen het dossier opnieuw te onderzoeken. Ook in Denemarken werd het dossier opnieuw onderzocht en werd geoordeeld dat er echt wel argumenten zijn.

Het gaat onder meer om de beveiliging van de NAVO, de Heizel en de luchthaven. Negentig procent van de grote beveiligingsoperaties zijn in handen van deze firma. We moeten onderzoeken of dat geen gevaar inhoudt. Volgens mij kan dit niet.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - U hebt daar een punt.