5-54COM

5-54COM

Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 29 MARS 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre de l'Intérieur sur «l'annulation générale par le Conseil d'État de tous les rapports d'évaluation des fonctionnaires de police depuis 2007» (nº 5-513)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De Raad van State heeft positief geantwoord op de klacht van een politie-inspecteur met betrekking tot zijn evaluatie. Die evaluatie werd uitgevoerd aan de hand van een aantal criteria, die door het Hoog Overlegcomité van de Politiediensten waren vastgelegd. De Raad van State beoordeelde de criteria als niet rechtsgeldig, omdat ze niet bij ministerieel besluit waren vastgelegd. Daarmee vernietigt het rechtscollege in één klap alle evaluatierapporten over het politiepersoneel sinds 2007. De vernietiging kan heel wat ongewenste gevolgen hebben.

Hoe beoordeelt de minister de beslissing van de Raad van State? Waarom ontbreekt het noodzakelijke ministeriële besluit waarin de evaluatiecriteria voor politiepersoneel worden vastgelegd? Wie draagt daarvoor de verantwoordelijkheid en in dit geval zeker ook de juridische aansprakelijkheid? Zullen de verantwoordelijken worden gesanctioneerd? Draagt de minister zelf schuld voor het ontbreken van een ministerieel besluit?

Wat zijn de gevolgen van het arrest van de Raad van State? Worden hierdoor alle evaluatierapporten over al het politiepersoneel sinds 2007 vernietigd? Zo niet, met welke argumenten weerlegt de minister dat dit het gevolg zou zijn? Als daarentegen wel alle evaluatierapporten worden vernietigd, worden dan alle gevolgen van de vernietigde evaluaties, zowel de negatieve als de positieve, ongedaan gemaakt en wordt teruggekeerd naar de toestand vóór de evaluatie?

Kunnen politiebeambten die door een negatieve evaluatie een promotie misliepen nu een schadevergoeding voor de gederfde inkomsten vorderen? Moet de overheid alle meerkosten terugvorderen die voortvloeiden uit de promoties die op de vernietigde evaluaties zijn gebaseerd? Kan de minister waarborgen dat die gevolgen correct worden uitgevoerd? Binnen welke termijn zullen alle negatieve effecten van het arrest zijn verwerkt?

Tegen wanneer gaat de minister een wettelijk kader uitwerken om dergelijke annuleringen in de toekomst te vermijden?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Ten eerste moet worden benadrukt dat het vernietigingsarrest betrekking heeft op een individueel evaluatierapport. Het gaat dus niet om de annulering van het hele evaluatiesysteem. Evenmin worden de duizenden evaluatierapporten van andere personeelsleden in twijfel getrokken. Het arrest impliceert ook niet dat alle politieagenten nu nog hun evaluatie kunnen laten vernietigen. Er bestaat al een procedure volgens welke zij een beroep kunnen indienen bij de algemene inspectie. Vervolgens beschikken de agenten over een beroepstermijn van zestig dagen om zich tot de Raad van State te wenden. Doen zij dat niet, dan worden ze geacht hun evaluatie te hebben aanvaard. Het evaluatiesysteem blijft dus van toepassing op de personeelsleden en de vroegere evaluaties blijven behouden.

Wel is het de bedoeling het evaluatiesysteem in de toekomst te verbeteren. De essentiële elementen met betrekking tot de evaluatie van de personeelsleden van de politie werden in de wet overgenomen. Met uitzondering van de profielen is de hele evaluatieprocedure gedetailleerd beschreven in koninklijke en ministeriële besluiten. De profielen hebben geen normatief karakter en ze werden dan ook niet in een ministerieel besluit gegoten. Wel werden ze aan de syndicale organisaties voorgelegd en sinds 2005 worden ze op basis van een interne dienstnota toegepast. Om tegemoet te komen aan het arrest van de Raad van State zullen de profielen bij ministerieel besluit worden bevestigd. Ik heb hierover op 2 maart en op 9 maart al overleg gepleegd met de syndicale organisaties. Normaal gezien is het ministerieel besluit binnen enkele weken klaar.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat in geval van een burgerrechtelijke veroordeling de werkgever de vergoedingen betaalt.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Die annulering van één evaluatie kan wel gevolgen hebben voor de evaluaties die momenteel lopen, en waardoor het risico bestaat dat heel wat evaluaties van de jongste zestig dagen vernietigd worden. Ik hoop alleszins dat het niet op al te veel schadevergoedingen zal uitdraaien. Ik blijf de zaak volgen.