5-54COM

5-54COM

Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 29 MARS 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la ministre de l'Intérieur sur «les tests de mesure du stress dans la formation des policiers» (nº 5-510)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister schorste onlangs de zogenaamde stresstests die blijkbaar gemeengoed werden in de opleidingen van de politieschool van de provincie Antwerpen. De pedagogische doelen van zulke tests lijken helder: politieagenten moeten standhouden in omstandigheden die hen uitermate sterk onder druk zetten. Zij moeten adequaat blijven handelen ook als hun fysieke en mentale integriteit wordt belaagd. Dat leer je niet door braaf op de schoolbanken te zitten of filmpjes te bekijken; praktijkoefeningen, simulaties en zo meer lijken daarom aan te bevelen om de leerdoelen te bereiken. Toch blijkt het helemaal niet duidelijk in welke mate de stresstests van de Antwerpse school wel wettelijk waren.

Waarom schorste de minister de stresstests in de opleiding van de Antwerpse politieschool? Op basis van welke concrete feiten en getuigenissen besliste zij daartoe? Werden de tests zonder toelating van bevoegde instanties in het curriculum opgenomen? Welke zijn in dit geval de bevoegde instanties? Hoe pakt men de pedagogische uitdaging aan in de andere politiescholen? Veroordeelt de minister de stresstests op zich of de wijze waarop ze in de betreffende school werden uitgevoerd?

Welke criteria legt de minister op aan pedagogische projecten binnen de politieopleidingen die de stressbestendigheid bij aspirant-agenten willen testen en opvoeren? Welke concrete richtlijnen legt zij hieromtrent op? Kan zij die toelichten en de grenzen van het toelaatbare daarbij expliciet belichten?

Zal de minister in het specifieke geval van Antwerpen de verantwoordelijken tot de orde roepen en hen straffen voor die blijkbaar ontoelaatbare praktijken?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik heb beslist om de stresstests in de politieschool van de provincie Antwerpen voorlopig op te schorten na meldingen van betrokkenen van herhaaldelijke kwetsuren tijdens de uitvoering van de tests.

De tests passen in de modules Fysieke en mentale training en geweldbeheersing van de basisopleiding. Dit programma maakt het voorwerp uit van een koninklijk en een ministerieel besluit waarover eerder met de syndicale organisaties werd onderhandeld. Wel is het zo dat wanneer een opleiding of bepaalde onderdelen ervan een risico inhouden voor de fysieke integriteit van de cursist, er een risicoanalyse moet worden uitgevoerd door een preventieadviseur. Bovendien wordt een dergelijke opleiding best ook besproken in het bestaande pedagogisch comité inzake geweldbeheersing. Ten slotte moet ook het advies van de arbeidsgeneesheer worden ingewonnen.

Na een gesprek met de verantwoordelijke bestuurders van de Antwerpse politieschool die ik had uitgenodigd nadat ik beslist had de stresstests op te schorten, hebben we samen besloten de nodige adviezen in te winnen, wat op het ogenblik volop aan de gang is. De criteria voor de pedagogische projecten in deze context werden vastgelegd in de circulaire GPI 48 van 17 maart 2006 betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing.

Ik denk dat de intenties van de ontwerpers van de tests lovenswaardig zijn, maar dat een voorafgaand overleg en voorafgaande adviezen de twijfels, het onbegrip en de kritiek hadden kunnen voorkomen. Met de vakbonden hebben wij afgesproken op 9 maart de verdere agenda te bepalen om dit dossier af te ronden.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De aanpak van de minister lijkt me correct. We zullen de zaak verder opvolgen. Gezien er blijkbaar geen sprake was van onwettelijk optreden, kunnen dus ook geen sancties worden genomen.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Dat klopt. We hebben de tests opgeschort na de meldingen. Politieagenten moeten tijdens hun opleiding op stresssituaties worden voorbereid. Alleen mogen die niet leiden tot kwetsuren. Daarom zullen we nu met de preventieadviseur nagaan of de manier waarop de tests zijn opgebouwd voldoende garanties geeft voor de fysieke integriteit van de betrokkenen.