5-53COM

5-53COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Patrick De Groote au secrétaire d'État à la Mobilité sur «l'installation d'alcolocks» (nº 5-442)

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Twee maanden nadat politierechters de mogelijkheid kregen een alcoholslot op te leggen aan chauffeurs die herhaaldelijk dronken achter het stuur zitten, is hiervan nog niet één keer gebruik gemaakt. Intussen is er een reactie van een politierechter op het terrein die zegt dat er juridische bezwaren zouden zijn.

Kan u een toelichting geven over de praktische uitvoering van de wet inzake het invoeren van het alcoholslot, de vergunningen van de begeleidingscentra en de erkenningen door de dienst Metrologie? Wanneer verwacht u dat het mogelijk is het alcoholslot in de praktijk toe te passen? Heeft u destijds de politierechters gevraagd naar het nut en het opzet van deze maatregel? Moet volgens u de wet effectief worden aangepast? Wat leren de voorbeelden van de toepassing van een alcoholslot in het buitenland, bijvoorbeeld in Frankrijk? Wat zijn de ervaringen daar?

In antwoord op een vraag in de Kamer van 3 februari jongstleden stelde u dat u hoopte de homologatie van het technische gedeelte en de erkenning van de omkaderingsinstellingen en dienstencentra rond te krijgen, zodat ze begin maart zouden kunnen informeren en zouden bevestigen dat ze kunnen functioneren. U stelde ook dat begin maart voorlichtingsvergaderingen zouden worden georganiseerd om de politierechters vertrouwd te maken met de inhoud van wat op het vlak van het alcoholslot in de wetgeving is opgenomen. U maakte zich toen sterk volop bezig te zijn met de erkenning van de dienstencentra. U hoopte over een maand volledig operationeel te kunnen zijn en dat het alcoholslot vanaf dan in gebruik zou kunnen worden gesteld. Ik kreeg graag een stand van zaken.

M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre. - Monsieur le président, Mme Désir ayant déposé une demande d'explications sur le même sujet, j'ai préparé une réponse commune. Je commencerai par répondre aux questions que Mme Désir devait poser à propos de l'installation d'un alcolock dans le véhicule de personnes condamnées pour conduite en état d'ivresse.

Les arrêtés royaux portant exécution de la loi du 12 juillet 2009 ont été publiés au Moniteur belge le 9 décembre 2010. Ainsi, nous n'avons pas franchi les trois mois par rapport à l'exécution des démarches qui doivent encore être prises par les différentes parties pour rendre la mesure applicable.

Les parties impliquées ont logiquement attendu la publication officielle avant d'entreprendre d'autres démarches. Sur la base des textes officiels, les fabricants et les distributeurs d'alcolocks doivent faire homologuer leurs appareils par la métrologie légale du SPF Économie. Des institutions d'encadrement et des centres de service doivent être reconnus par le SPF Mobilité et Transports.

Les candidats potentiels préparent leur dossier. Une concertation est organisée afin d'anticiper autant que possible les problèmes éventuels et les questions susceptibles d'être posées lors de l'examen des dossiers d'approbation. Cette phase est presque terminée.

Les demandes d'homologation et d'approbation doivent être introduites dans le courant du mois de mars. Je suppose que les autorités concernées seront bientôt en mesure de les octroyer.

Bien qu'il n'y ait pas encore d'homologations d'appareils ni d'approbations d'institutions d'encadrement et de centres de services, les tribunaux peuvent condamner un justiciable à installer un alcolock depuis le 1er octobre 2010 même si la peine, elle, n'est pas encore exécutable. Le tribunal de police de Verviers vient d'ailleurs de prononcer une condamnation en ce sens.

In fine, la réussite de la mesure dépendra de l'attitude des parquets et des juges. En pratique, les magistrats vérifieront si les justiciables sont disposés à coopérer.

De reglementering betreffende het alcoholslot is het resultaat van een proefproject van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid, uitgevoerd tussen 2004 en 2006, in samenwerking met zes gerechtelijke arrondissementen. Hierbij werd het alcoholslot als een alternatieve gerechtelijke maatregel toegepast.

Één van de voorwaarden was dat het alcoholslot best niet wordt toegepast wanneer het gaat om personen met een manifeste alcoholverslaving, tenzij ze onder medische begeleiding staan. In die zin kan ik politierechter Peter D'Hondt volgen. Het alcoholslot is vooral bedoeld voor de sociale of de gewoontedrinker waarbij het risico groot is dat die herhaaldelijk onder invloed gaat rijden.

Het is precies deze beoordelingsruimte die door de wet aan de politierechter wordt overgelaten. Hij beslist zelf of hij een totaal rijverbod oplegt, eventueel met een medisch rijgeschiktheidsonderzoek, dan wel of hij toelaat dat iemand blijft rijden met een alcoholslot.

In elk geval verplicht de wet dat er een begeleidingsprogramma moet worden gevolgd waarbij ook medische begeleiding aan bod kan komen. Er is bijgevolg helemaal geen noodzaak om de wet aan te passen, maar na verloop van tijd zal de toepassing van het alcoholslot moeten worden geëvalueerd.

België is na Finland het tweede land in de Europese Unie om het alcoholslot in de wetgeving te introduceren. Onze wetgeving krijgt dan ook veel aandacht. Zweden heeft als Europese pionier al diverse proefprojecten opgezet, met positief resultaat. Maar Zweden had nog altijd geen wetgeving in dit verband. Het Zweedse parlement keurde in december 2010 een wet goed die op 1 januari 2012 in werking zal treden. In het nieuwe systeem zullen alle Zweedse overtreders die betrapt werden op het rijden onder invloed van alcohol kunnen opteren voor een alcoholslot als ze hun rijbewijs willen behouden.

Bepaalde zware overtreders - vanaf 1 promille - recidivisten en personen met een alcoholafhankelijkheid zullen twee jaar met een alcoholslot moeten rijden en hun rijbewijs pas terugkrijgen, als ze gedurende zes maanden kunnen aantonen opnieuw clean te zijn. Nederland is volop bezig met de voorbereiding van een wetgeving die normaliter op 1 mei in werking treedt en in Frankrijk is de parlementaire procedure bijna afgerond. Zodra deze wetgeving in werking treedt, waarschijnlijk in de lente van dit jaar, zal de rechter aan de overtreder die betrapt wordt op het rijden onder invloed van alcohol, eveneens een alcoholslot kunnen opleggen.

De heer Patrick De Groote (N-VA). - Ik ben blij dat er een evaluatiefase komt en ook dat wij nog voor Nederland als `proefproject' fungeren. België moet alvast deze keer eens niet achterna hollen.

Heb ik het mis als ik uit uw antwoord concludeer dat er een vertraging is? In februari zei u nog dat de homologaties eind van die maand zouden rond zijn. We zijn intussen al een maand verder, maar u zegt vandaag hetzelfde. Is daar een reden voor?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Normaal zouden ze voor het einde van deze maand in orde moeten zijn, maar laat ik het voorzichtigheidshalve houden bij ten laatste eind volgende maand.