5-17

5-17

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 MAART 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Eerbetoon aan de slachtoffers van de recente natuurramp in Japan

De voorzitter (voor de staande vergadering). - Op vrijdag 11 maart laatstleden, om 14 uur lokale tijd, werd het leven van miljoenen Japanners door een krachtige aardbeving aan het wankelen gebracht.

Als in een Nô-theaterstuk, waarin de scènes vaak irreëel en verstard zijn, verliep deze tragedie in meerdere bedrijven. Eerst beefde de aarde twee minuten - twee eindeloze minuten waarbij gebouwen vervaarlijk door elkaar werden geschud. Negen minuten later sloeg een gigantische tsunami van tien meter hoog op de kust neer en verpulverde op zijn weg huizen, auto's, fabrieken. De golven drongen tot tien kilometer in het binnenland door en lieten een spoor van vernieling zonder weerga na waarbij veel doden vielen en hele steden en dorpen van de kaart werden geveegd.

Machteloos keken we naar de beelden van de ramp, die onafgebroken op alle zenders wereldwijd werden uitgezonden. Beelden van ontembare natuurkrachten met een buitengewoon moorddadig karakter. Wij werden met afschuw vervuld, maar het Japanse volk incasseerde de slagen op stoïcijnse wijze en toonde zich moedig. De waardigheid van de Japanse natie, de solidariteit, de zelfbeheersing, het vermogen om die tragedie te boven te komen met een voorbeeldige koelbloedigheid, getuigen van een grote verhevenheid en dwingen bewondering en respect af.

Die ramp, waarvan de gevolgen op lange termijn moeilijk in te schatten zijn, confronteert ons op een wrede manier met een citaat van Albert Einstein: `De mens en zijn veiligheid moeten de voornaamste bezorgdheid zijn in ieder technologisch avontuur'. En zo kwam, door de recente gebeurtenissen, de discussie over de veiligheid van kerncentrales wereldwijd weer op de voorgrond.

Zo komt Japan, het eerste land dat in de geschiedenis van de mensheid slachtoffer werd van de atoombom, weer voor een nucleaire gruwel te staan. Na de oorlog, na de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki en de daarmee gepaard gaande trauma's, hebben de opeenvolgende Japanse regeringen, vanuit een vreedzame optiek die kenmerkend is voor de Japanse Grondwet, zich ingezet om de kracht van kernenergie te beheersen. Door het nagenoeg totale gebrek aan energiebronnen op eigen bodem te compenseren door het civiel gebruik van de energiebron waarvan het een militair slachtoffer werd, kon Japan uitgroeien tot de derde grootste economische wereldmacht.

Ik wil ook hulde brengen aan die mensen die nu al helden worden genoemd en die uur na uur de situatie onder controle proberen te houden in de oververhitte reactoren van Fukushima, waarbij zij aan een mogelijk dodelijke dosis straling worden blootgesteld. Hun voorbeeldige moed sluit perfect aan bij een ander citaat van Albert Einstein: `In the service of life, sacrifice becomes grace.'

Namens de Belgische Senaat wil ik hier mijn diepste medeleven betuigen aan de Japanse natie en zijn leiders en aan alle leden van de Japanse gemeenschap hier in België.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid. - Bij ons allen staan beelden uit Japan onuitwisbaar in ons netvlies gebrand. Beelden van de vloedgolf die met een meedogenloos, schrikbarend geweld alles op haar weg vernielde, die huizen, scholen, fabrieken, vrachtwagens en vliegtuigen meesleurde alsof ze speelgoed waren, die een desolaat maanlandschap achterliet waar net voordien welvarende steden hadden gestaan.

Ons allen blijven vooral de beelden bij van het woordenloze, ondraaglijke leed van mensen die net ouders of kinderen, broers of zusters, verwanten of vrienden of soms hun hele familie verloren hebben. Ons blijven ook de beelden bij van de vertwijfeling waarmee overlevenden naar verdwenen geliefden zoeken, beelden van de martelende onzekerheid die stilaan overgaat in wanhoop en gelatenheid, omdat onverbiddelijk de kans wegsterft nog iemand levend uit die onafzienbare verwoesting te redden.

Het past dan ook dat we met onze gedachten bij een bevolking zijn die zo zwaar getroffen is en dat we ons diepe en oprechte medeleven uitspreken.

Maintenant encore, nous voyons quotidiennement les effets destructeurs du tsunami, le dénuement des centaines de milliers de personnes qui ont tout perdu dans la vague dévastatrice ou qui ont été évacuées en raison de l'accident nucléaire, qui aggrave encore la situation - je pense notamment aux travailleurs qui ont été irradiés. Le froid et la neige sont venus ajouter à leur détresse.

En même temps, nous pouvons nous réjouir de ne pas avoir vu des scènes de désordre civil ou de débordements qui, pourtant, auraient pu se produire. Je pense que ce point mérite notre admiration.

Au nom du gouvernement, je tiens à rendre hommage à la dignité, au sens civique et au courage de tout un peuple face à cette catastrophe nationale, et à me joindre aux condoléances qui ont été exprimées par votre Assemblée tant à l'égard du peuple japonais que des résidents japonais dans notre pays.

(De vergadering neemt een minuut stilte in acht.)