5-15

5-15

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 MAART 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De voorzitter. - De minister van Justitie is op dit ogenblik nog in de Kamer. Met uw goedvinden gaan we nu over tot de bespreking van het voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Tunesië, om daarna de artikelsgewijze bespreking van de wetsvoorstellen rond het arrest-Salduz aan te vatten.

(Instemming)

Ik herinner de leden ook aan artikel 52 van het Reglement over het verbod op het gebruik van zaktelefoons.