5-15

5-15

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 3 MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Martine Taelman au ministre de la Justice sur «la prison de Tilburg» (nº 5-62)

Question orale de Mme Inge Faes au ministre de la Justice sur «la prison de Tilburg» (nº 5-75)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces questions orales. (Assentiment)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Ik hoef deze vraag niet te kaderen. De problematiek en de redenen waarom de regering een beroep doet op onze Nederlandse buren om gevangenen onder te brengen, zijn voldoende bekend. De concrete aanleiding voor deze vraag zijn berichten in de kranten van woensdag waarin we vernemen dat de directeur van de gevangenis in Tilburg ontslag heeft genomen `wegens onenigheid met zijn medewerkers'. In die berichtgeving wordt ook gezegd dat de minister de zaak zou onderzoeken.

Mijn eerste en belangrijkste vraag is dan ook of de minister al meer tekst en uitleg kan geven. Het lijkt me namelijk een nogal bizarre situatie.

Daarbij aansluitend heb ik ook nog volgende vragen.

In het najaar worden nieuwe vleugels aan de gevangenissen van Wortel, Turnhout en Sint-Gillis opgeleverd, goed voor in het totaal een kleine 230 nieuwe plaatsen. Zal dat gevolgen hebben voor de verdere samenwerking met de penitentiaire inrichting in Tilburg?

Is er al een procedure opgestart om personeel voor deze bijkomende plaatsen in dienst te nemen?

Zijn er budgetten voor uitgetrokken en wat is de timing?

Hoeveel heeft de huur van de gevangenis in Tilburg tot op heden in het totaal gekost?

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Omdat ons land kampt met overvolle gevangenissen worden al enige tijd Belgische gedetineerden opgesloten in de gevangenis van Tilburg in Nederland.

Blijkbaar zijn er in de gevangenis van Tilburg problemen tussen het personeel en de directeur. Dat blijkt althans uit een brief van het personeel, waarin het zijn ongenoegen uit over de werkwijze van de directeur. Volgens een woordvoerster van de vakbond zou het gaan om zaken die betrekking hebben op `de integriteit van medewerkers'. Twee afdelingsdirecteurs zijn zelfs ziek thuis na conflicten met de directeur.

De Nederlandse pers schrijft op basis van ingewijden dat medewerkers worden geïntimideerd en afgeluisterd. Dat wordt echter niet bevestigd. Een woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen bevestigt dat er een brief van de ondernemingsraad is ontvangen, maar zegt niks over de inhoud.

Wat er ook van waar is, het is een feit dat de directeur ogenblikkelijk is opgestapt en vervangen is door de interim-directeur.

Bovendien bestaat er onrust onder het personeel over de komst van 150 nieuwe Belgische gevangenen. Dat zou voor extra spanningen zorgen. Het personeel vreest voor hun veiligheid en die van de gevangenen.

Is het wel wenselijk nog extra gevangenen, waaronder zware criminelen, te sturen naar een gevangenis waar reeds een onstabiele sfeer hangt? Zal dat geen problemen veroorzaken voor het personeel en de gevangenen zelf?

Kan de minister meer uitleg geven bij de problemen in Tilburg? Is er een directe aanleiding voor het vertrek van de directeur? Houdt dat vertrek verband met genoemde problemen?

Was hij al langer op de hoogte van de problemen in de gevangenis van Tilburg?

In hoeverre heeft de minister inspraak in het personeelsbeleid van de Nederlandse gevangenis?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Vooreerst wil ik onderstrepen dat de problematiek rond de Nederlandse vestigingsdirecteur in Tilburg een interne Nederlandse aangelegenheid betreft. Op zich heeft dat geen invloed op onze afspraken rond de huisvesting van Belgische gedetineerden in Tilburg. De Nederlandse penitentiaire administratie heeft al een nieuwe vestigingsdirecteur aangesteld.

Wij zullen met die directeur gewoon voortwerken zoals we dat tot nog toe hebben gedaan met de Nederlandse directie.

Op 1 maart is een eerste contingent van de bijkomende 150 personen toegekomen en alles is normaal verlopen. De uitbreidingen in Wortel, Turnhout en Sint-Gillis passen in de uitvoering van het masterplan voor een detentie in humane omstandigheden. Ik werd daarover geregeld kritisch ondervraagd. Wel, de bijkomende capaciteit wordt daar gerealiseerd, zonder dat dat een gevolg heeft voor de samenwerking met Tilburg. De afspraken met Tilburg focussen zich op de horizon 2012-2013. Alleen wanneer de overbevolking bij ons structureel zou dalen, is er een mogelijkheid om de samenwerking met Tilburg vroegtijdig te stoppen. Zo ziet het er echter niet uit, want we hebben de piek van 11 000 gedetineerden al een tijdje overschreden.

Dat is de reden trouwens waarom de regering heeft toegestaan om een bijkomend contingent van 150 personen naar Tilburg te sturen.

Het is vrij evident dat als we bijkomende capaciteit creëren op afzonderlijke sites we daarvoor in bijkomend personeel voorzien.

Op de ministerraad van 18 februari jongstleden heb ik goedkeuring gevraagd voor de aanleg van een wervingsreserve voor het personeel dat vereist is bij de geplande capaciteitsuitbreiding.

Na instemming van de regering heb ik mijn administratie gevraagd in samenwerking met Selor aan de slag te gaan zodat we tegen het najaar klaar zijn.

De jaarkost is 31,7 miljoen euro voor 500 plaatsen en zal in de toekomst toenemen met zowat 7,9 miljoen euro voor de bijkomende 150 plaatsen.

Ik onderstreep nog eens dat het hier gaat om een kostprijsvergoeding, met inbegrip van de kosten die we verschuldigd zijn aan de Regie der Gebouwen, aan Nederland, aan Financiën voor de pensioenen enzovoort.

Bij de selectie van de bijkomende gedetineerden die sedert 1 maart zijn overgebracht naar de inrichting van Tilburg heeft onze administratie rekening gehouden met de ervaringen tijdens de eerste invulfase van Tilburg. Er worden nu meer kortgestraften getransfereerd - 40 procent van de geselecteerden heeft een straf die korter is dan drie jaar - en er werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met contra-indicaties op familiaal vlak.

Bij de selectie van de gedetineerden wordt bovendien rekening gehouden met artikel 7 van het verdrag dat de detentie uitsluit van gedetineerden die grote risico's op vlak van veiligheid zouden kunnen veroorzaken.

Alles samen blijft Tilburg een belangrijke, zij het tijdelijke stap in afwachting van het bouwen van vier nieuwe gevangenissen, waarover we hopelijk een van de volgende weken binnen de regering een beslissing kunnen nemen.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - De minister zegt dat hij van de ministerraad toestemming heeft gekregen om bijkomend personeel in dienst te nemen. Hij kan dus de procedure via Selor opstarten, maar dat duurt enige tijd. Is hij er zeker van dat het personeel er zal zijn op het ogenblik dat de nieuwe vleugels in de gevangenissen van Wortel en Turnhout opengaan?

Mevrouw Inge Faes (N-VA). - Ik wil de minister er toch nog even op wijzen dat de verhuizing van de 150 gedetineerden net plaatsvindt op het moment dat de Raad van Europa België aanbeveelt meer aandacht te besteden aan de reïntegratie van de gevangenen en aan de Europese detentieregels, die detentie vlak bij huis voorschrijven. Ik hoop dat we daar snel werk van kunnen maken.

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Ter attentie van mevrouw Faes kan ik zeggen dat Tilburg maar 40 km over de landsgrens ligt. Voor de integratiemogelijkheden maakt dat dus bijna geen verschil.

Ook collega Taelman kan ik geruststellen. We hebben nu al de beslissing genomen om de procedure te starten om bijkomend personeel in dienst te nemen. De financiële repercussies hiervan moeten nog in het kader van de begrotingsbesprekingen worden behandeld. We hebben zes tot acht maanden, mogelijk een jaar nodig om de gerekruteerden een volledige opleiding te geven.