5-48COM

5-48COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 16 MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «la destination du produit de la rémunération pour copies privées» (nº 5-576)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Artikel 58 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten geeft de gemeenschappen en de federale staat het recht te beslissen 30% van de opbrengst van de vergoeding voor thuiskopieën te gebruiken voor de aanmoediging van de schepping van werken. Tot nu toe bleef dat artikel dode letter, daar het noodzakelijke samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gemeenschappen ontbreekt. Sinds 2002 bestaat wel reeds een akkoord tussen de drie gemeenschappen, dat ik overigens als toenmalig minister van Cultuur mee heb ondertekend, en waarin onder meer de onderlinge verdeelsleutel is vastgelegd.

Nu wordt evenwel nog steeds gewacht op een initiatief van de federale overheid. De minister beoordeelde zulk samenwerkingsakkoord niet echt als wenselijk, zolang het koninklijk besluit van 28 maart 1996 over de vergoeding voor de thuiskopie niet was aangepast. Hiervoor verwijs ik naar het verslag van de kamercommissie voor het Bedrijfsleven van 8 oktober 2009.

Inmiddels werd die aanpassing aangebracht en het nieuwe besluit trad in werking op 1 februari 2010. In dat verband kreeg ik van de minister graag een stand van zaken over de uitvoering van artikel 58 en het concretiseren van de mogelijkheden voor ondersteuning van scheppend werk. Ik weet dat de beheersvennootschap Auvibel niet erg happig is. Hoewel ik haar houding enigszins begrijp, acht ik de uitvoering van het nieuwe besluit essentieel.

Ik had graag vernomen of inmiddels een samenwerkingsakkoord gesloten is met de gemeenschappen. Zo nee, waarom gebeurde dat nog niet? Wanneer plant de minister een initiatief hieromtrent? Wordt hierover al onderhandeld?

De minister sprak in een vorig antwoord over het stijven van een fonds, om nadien een akkoord te sluiten en de middelen te verdelen. Kan hij mij het bedrag meedelen dat al in het fonds werd verzameld? Kan hij bevestigen dat de gemeenschappen daarvan 30% zullen ontvangen? Wanneer mogen de gemeenschappen de eerste middelen verwachten?

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. - Artikel 58, §2, van de auteurswet voorziet inderdaad in de mogelijkheid om 30% van de opbrengst van de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik aan te wenden `ter aanmoediging van de schepping van werken', zoals het letterlijk in de wet staat. Met de vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik wilde de wetgever het verlies aan inkomsten compenseren dat de rechthebbenden lijden door de reproductie van beschermde werken in de privékring. Het arrest van het Europees Hof van Justitie van 21 oktober 2010 bevestigde dat en ik citeer: `Wat in de eerste plaats de rol betreft die het criterium van de door de auteur geleden schade speelt bij de berekening van de billijke compensatie, blijkt uit de punten 35 en 38 van het considerans van richtlijn 2001, dat die billijke compensatie tot doel heeft de auteurs naar behoren te vergoeden voor het gebruik dat zonder hun toestemming van hun beschermde werken wordt gemaakt. [...]. Vanuit die invalshoek bezien moet de billijke compensatie worden beschouwd als de vergoeding van de door de auteur geleden schade.'

Hoever staan we nu met de uitvoering van artikel 58 van de auteurswet? Zoals gezegd moesten we eerst een akkoord hebben over een nieuw besluit met betrekking tot de billijke vergoeding. Dat liet al sinds eind jaren negentig op zich wachten. Ik heb dat besluit dan genomen in samenspraak met de beheersvennootschappen en de sectorfederatie Agoria. Dat heeft me heel veel kritiek opgeleverd, want bepaalde producten werden door die heffing wat duurder. Ik heb die beslissing echter genomen omdat ik van mening ben dat auteurs absoluut moeten worden vergoed. Het besluit trad op 1 februari 2010 in werking. In 2006 werd de tekst van het samenwerkingsakkoord op basis van het advies van de Raad van State aangepast. Om effectief in werking te kunnen treden, moet er een akkoord zijn over de tekst van het samenwerkingsakkoord en moet het formeel door de bevoegde ministers worden goedgekeurd en door de verschillende parlementen worden bekrachtigd.

Het probleem is dat ons tussen 1 februari 2010 en de val van de regering in april zeer weinig tijd restte om dat voor elkaar te krijgen. De situatie van lopende zaken maakt het me vandaag onmogelijk de onderhandelingen te voeren, maar zodra er een regering komt, is de tweede logische stap - na genoemd arrest - ervoor te zorgen dat artikel 58, paragraaf 2, van de auteurswet in de praktijk wordt gebracht.

Het woord `fonds' dat ik heb gebruikt in het antwoord op een vorige vraag, is een algemene term om de inkomsten aan te wijzen die voortvloeien uit de vergoedingen voor het kopiëren voor eigen gebruik, die door Auvibel worden geïnd. Er is op het ogenblik noch op federaal, noch op gemeenschapsniveau een fonds voor thuiskopievergoedingen. Dat kan er pas komen na het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het is me echt niet meer duidelijk wat wel en niet kan onder lopende zaken. Begrotingen en meerjarenvisies blijkbaar wel! Onlangs nam de staatssecretaris voor Mobiliteit koninklijke besluiten nadat hij hier een week voordien plechtig had verklaard dat hij dat in een periode van lopende zaken niet kon.

Ik hoop dat het klopt dat de minister genoemde samenwerkingsovereenkomst met de gemeenschappen niet kan sluiten in een periode van lopende zaken en dat er snel werk van zal worden gemaakt zodra er een volwaardige regering is.