5-48COM

5-48COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 16 MARS 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «la fracture numérique» (nº 5-565)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ons land mag zich gelukkig prijzen met een minister die zich een alerte en slagkrachtige beleidsvoerder toont op het vlak van de informaticaontwikkelingen. Een zo snel ontwikkelende technologie verdient dat ook. Vanuit zijn sterke betrokkenheid weet de minister ongetwijfeld welke bedreigingen hiermee gepaard gaan. Daarbij is de digitale kloof wel een van de meest prangende, naast uitdagingen zoals de beveiliging en de bescherming van informatie.

Wikipedia omschrijft de digitale kloof als `het verschil bedoeld tussen diegenen die kunnen profiteren van digitale technologie en zij die dit niet kunnen. De term is zowel van toepassing op maatschappelijk vlak tussen individuen, als op wereldschaal tussen technologisch meer en minder ontwikkelde landen'.

Het probleem van de globale digitale kloof stond op de agenda van de World Summit on the Information Society in Genève en Tunis in 2003 en 2005. Het wordt ondertussen algemeen erkend en de voorbije jaren ontstonden verschillende initiatieven om de toegang tot nieuwe media en een goed gebruik ervan bij kansarme groepen te verbeteren. Ongetwijfeld deed ook de minister zijn best in de bestrijding van de digitale kloof.

Hoe prioritair is dit probleem volgens de minister Wat zijn volgens hem de belangrijkste uitdagingen? Welke concrete maatregelen, met welke middelen, impact en effecten, heeft de minister sinds 2007 genomen om de steeds groter wordende digitale kloof te dichten? Hoeveel procent van zijn budget voor dit beleidsterrein besteedde hij aan de bestrijding van een digitale kloof? Werkt hij in dit verband met een actieplan? Heeft zijn aanpak succes? Beschikt hij over cijfergegevens, en zo ja, waar put hij zijn kennis? Zo niet, hoe verklaart de minister dat hij geen gegevens heeft over een fenomeen dat bij uitstek kennisgebaseerd is? Nam hij initiatieven voor campagnes, subsidiesystemen, promotieprojecten enzovoort?

Heeft de minister van Ondernemen met de informaticabedrijven een strategie ontwikkeld om gezamenlijk de digitale kloof te bestrijden? Zo ja, hoe en met wie pakte hij dit aan? Zo niet, hoe verklaart de minister zijn inertie op dit punt? Pleegt of pleegde de minister overleg met de ministers van Onderwijs van de gemeenschappen?

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. - Ik heb de bestrijding van de digitale kloof vanaf het begin van de vorige regeerperiode als een topprioriteit beschouwd. De uitdaging bestaat erin alle burgers mee te krijgen in het digitale verhaal; dat geldt zowel voor het bezit van de nodige apparatuur als voor de verwerving van de nodige vaardigheden.

Om die reden heb ik kort na mijn aantreden een plan uitgewerkt in samenwerking met de Belgische ICT-sector, waaronder de sectorfederatie Agoria en enkele leidinggevende ondernemingen zoals Microsoft en IBM. Het plan bevat dertig concrete actiepunten en kreeg de titel `België: digitaal hart van Europa 2010-2015'. Het plan is gebaseerd op uitvoerig wetenschappelijk onderzoek en op tientallen gesprekken met bedrijven en belangenorganisaties. Er werd een beroep gedaan op de studiedienst van de Vlaamse regering, het Agence Wallonne des Télécommunications en op de cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek, het NIS. De gegevens werden aangevuld met gegevens van ISPA, de Internet Service Providers Association, en Agoria.

Het plan voorziet in enkele zeer praktische maatregelen om de digitale kloof te dichten, waarover straks meer. Vele maatregelen werden ondertussen gerealiseerd. Uit recente cijfers van het NIS blijkt dat het aantal gezinnen dat over een internetaansluiting beschikt, is gestegen van 64% in 2008 tot bijna 75% in 2010. Voor gezinnen met kinderen steeg dit zelfs tot 90%.

In de pers werd dit recent als een succes beschreven. Zo stond dit weekend in De Tijd dat de digitale kloof tussen ons land en Europese toplanden zoals Nederland, Denemarken en Zweden, steeds kleiner wordt. Steeds meer gezinnen hebben toegang tot het internet. Uit ISPA-cijfers blijkt dat het aantal internetaansluitingen het voorbije jaar met 6% is gestegen. Belgen kiezen nagenoeg uitsluitend voor een breedbandverbinding. Het tijdperk van de inbelmodem is verleden tijd.

We hebben enkele projecten gelanceerd die mensen die geen toegang hebben tot het internet, moeten helpen. Uit een onderzoek van voormalig minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont bleek dat vooral personen met een laag inkomen en personen ouder dan 65 minder gebruik maken van het internet.

Voor die doelgroepen hebben we twee projecten opgezet. Start2Surf PC bonus is een project waarbij de werkgever aan werknemers met een inkomen van maximaal 2200 euro een computer met internetaansluiting als voordeel in natura ter beschikking stelt. Verschillende bedrijven, ook grotere, hebben daarop ingetekend.

Het tweede project Start2Surf@home ligt in het verlengde van het project Internet voor iedereen van mijn voorganger Peter Vanvelthoven waarbij tegen een relatief interessante prijs een computer in de winkel wordt aangeboden, met internetverbinding voor één jaar en ook opleidingen. Het zijn vooral gepensioneerden die voor de eerste keer een internetverbinding hebben aangevraagd.

Het is nog te vroeg om cijfers te geven. Het tweede project liep tot eind vorig jaar. Intekenaars krijgen een korting op het aankoopbedrag in de vorm van een belastingkrediet. De verwerking van de belastingaangiftes is nog volop bezig en voor de inkomsten 2010 moeten de aangiftes nog worden ingediend. De opleidingen bleken echter een groot succes. Vele tienduizenden hebben deelgenomen aan het project.

Het is zeer belangrijk dat jonge mensen zo snel mogelijk in contact komen met de computer. We moeten daarvoor samenwerken met de gemeenschappen. We hebben al contact gehad met Vlaams minister van Onderwijs Smet en ook met de Franse Gemeenschap. We willen nagaan op welke manier we via publiek-private projecten de scholen kunnen informatiseren. In het verleden zijn al initiatieven genomen. Er is echter nog meer mogelijk. Ik heb klassen bezocht waarin volop geïnvesteerd werd in een digitaal bord, in laptops, notebooks, pc's voor elk kind afzonderlijk of in bednet, waardoor kinderen die niet in de klas aanwezig kunnen zijn, toch school kunnen lopen. De manier van lesgeven verbetert en de kinderen kunnen individueel worden gevolgd.

De digitale kloof manifesteert zich vooral bij kinderen. Kansarme kinderen hebben geen computer thuis, andere kinderen wel. Misschien moet de overheid zich vooral op die groep concentreren om ervoor te zorgen dat scholen zo snel mogelijk een computer met internetaansluiting per leerling krijgen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik vrees dat in 2011 impulsen en projecten niet zullen worden uitgevoerd omdat we nog steeds moeten werken met een regering van lopende zaken. De cijfers zijn alleszins indrukwekkend: van 64% naar 75% en zelfs 90%! Ik vrees evenwel dat de overige 10% net gezinnen betreft die in armoede leven. Daar zullen we ons dus specifiek moeten op richten, maar dat behoort niet uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de minister. Alleszins bedankt voor de talrijke reeds genomen initiatieven terzake.