5-46COM

5-46COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 2 MARS 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au ministre de la Justice sur «l'état d'avancement du dossier relatif au futur Centre de psychiatrie légale à Wondelgem» (nº 5-481)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - In de gevangenissen zitten al jaren honderden geïnterneerden die voor het merendeel geen of geen adequate behandeling krijgen. Hun aantal is sinds 2005 nagenoeg verdubbeld tot circa 1 100 geïnterneerden; voor Vlaanderen gaat het om 660 mensen. In 2004 werd de situatie in scherpe bewoordingen aangeklaagd in een rapport van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen, dat over `derdewereldsituaties' sprak. Pas in 2006 kwam de federale overheid met een concreet plan van aanpak. Voor Vlaanderen zou in Gent aan de Wondelgemse Meersen een nieuw gesloten psychiatrisch centrum komen voor 270 geïnterneerden en in Antwerpen aanvankelijk een centrum voor 120 mensen dat later wordt uitgebreid tot 180 geïnterneerden.

De start van de bouwwerken in Gent was gepland voor 2007. In 2010 zou de Gentse instelling operationeel zijn. In 2007 werd de start echter al meteen uitgesteld tot het voorjaar van 2008, hoewel tegelijkertijd optimistisch van eind 2009 als datum van ingebruikname werd uitgegaan. In het Masterplan Gevangeniswezen van 2008 van toenmalig minister Jo Vandeurzen werd de einddatum opnieuw verschoven, nu naar 2012. In maart 2010 werd, niet zonder problemen en met bijkomend uitstel, uiteindelijk een bouwvergunning afgeleverd. Op dat moment werd midden 2013 als eindpunt voor de constructiefase aangekondigd.

Intussen zijn we 2011. Vandaar mijn vragen aan de minister. Wat is de stand van zaken in dit dossier? Is midden 2013 nog steeds haalbaar als eindpunt voor de constructiefase? Tegen wanneer mag de effectieve ingebruikname worden verwacht?

Werd er al een strategie uitgewerkt voor de aanwerving van het nodige personeel voor de nieuwe instelling? Naar ik verneem zou de ratio personeelsleden/geïnterneerden ongeveer 1 op 1 zijn. Dat impliceert een personeelsbestand van circa 270 mensen. Zal men die vinden, gelet op de krapte op de arbeidsmarkt voor de bewuste sector?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Voor het Platform Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) van Gent werd het lastenboek gepubliceerd op 1 oktober 2010. Medio december 2010 heeft de Regie der Gebouwen me laten weten dat ze alle offertes voor de aanbesteding hebben ontvangen. Op mijn vraag naar een gedetailleerde timing hebben ze me laten weten dat het dossier bij hen administratief zal afgerond zijn in april, om in mei tot gunning te kunnen over gaan. De werkzaamheden zouden nog voor de zomervakantie kunnen starten. De eerder meegedeelde algemene timing van midden 2013 blijft daarmee behouden.

Wat het FPC van Antwerpen betreft, werden onlangs de voorgesprekken met alle betrokken partijen beëindigd. Daar hebben onder meer de stadsbouwmeester en de Vlaamse bouwmeester nog hun zeg gehad en zijn de oorspronkelijke plannen enigszins bijgewerkt. Dat wordt nu verder afgewerkt zodat het voorontwerp snel kan worden opgemaakt en de aanvraag tot gunning kan worden ingediend.

De aanwerving van het nodige personeel is een zaak van de toekomstige exploitant. De exploitatie zal namelijk in concessie van publieke dienstverlening aan een externe partij worden gegeven. De gevangenis zal dus door privépersonen worden geëxploiteerd. Het gaat dan ook niet om een normale gevangenis, maar om een psychiatrische instelling.

De inschrijvers moeten een plan van aanpak en een personeelsplan moeten indienen. De rekrutering van het personeel zal uiteraard tijd vergen, maar het FPC zal wellicht ook veel belangstelling van nieuwe potentiële medewerkers met zich brengen.

De verhouding geïnterneerden versus personeel zal mede bepaald worden door degene die de inschrijvingen doet. Daar wordt geen norm voor opgesteld.

De opstart van het FPC zal gradueel gebeuren. Veel zal ook gelegen zijn aan een goede communicatie over het project en aan de samenwerking met opleidingsinstituten voor paramedische beroepen in de regio.

Enkele dagen geleden nog zijn medewerkers van mijn beleidscel en die van collega Onkelinx samengekomen om de details van het lastenboek voor de exploitatie van het FPC uit te werken en onduidelijkheden verder uit te klaren. Omdat haar departement de grote financier is van een soort ligdagvergoeding, moet ik met collega Onkelinx tot een akkoord komen, voordat we de concessieprocedure kunnen opstarten. Zodra het volledig is, zal het dossier worden bezorgd aan de inspecteurs van de FOD Financiën, van de FOD Justitie en de FOD Volksgezondheid en aan de staatssecretaris van Begroting. Zodra de ministerraad het licht op groen zet, zullen de vacatures worden bekendgemaakt.

Ik hoop nu echt zo vlug mogelijk vooruit te gaan. Als we medio dit jaar starten met de bouwwerken en als we de exploitant nog de kans willen geven om, met het oog op een goede exploitatie, zijn inbreng hierin te doen, moeten we ook de concessie snel laten verlopen.

Ik besluit dat zolang ik met het dossier van het FPC Gent bezig ben geweest, het een normaal verloop heeft gehad. Het evolueert positief en ik hoop dat binnenkort de eerste steen kan worden gelegd. Wie weet zal ik dat nog als minister meemaken.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Ook ik hoop dat de eerstesteenlegging er nu snel komt, want het project heeft al een lange lijdensweg achter de rug. Dat is deels te begrijpen door het groot aantal partners dat erbij betrokken is, maar voor de geïnterneerden is de nood echt wel hoog.

Ik ben bijzonder blij dat we tegen de zomer licht aan het einde van de tunnel mogen verwachten. Ik zal er mede op toezien dat de opvolger van de minister en die van minister Onkelinx het dossier even nauwgezet zullen opvolgen en doen vooruitgaan.