5-46COM

5-46COM

Commission de la Justice

Annales

MERCREDI 2 MARS 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre de la Justice sur «les spéculations sur l'extradition de Nizar Trabelsi» (nº 5-436)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - In 2004 veroordeelde een Belgische rechtbank Nizar Trabelsi wegens terrorisme tot 10 jaar cel. Dat Trabelsi een aanslag op de Amerikaanse basis van Kleine Brogel voorbereidde, leidde tot een vraag om uitlevering van de VS. Uit WikiLeaksdocumenten blijkt dat de VS ervan overtuigd zijn dat Trabelsi na zijn straf door België zal worden uitgeleverd. Volgens de diplomatieke documenten van juni 2009 wil België graag af van deze moeilijke gevangene, die voor vele andere moslimgevangenen een ware held is. Deze diplomatieke post gewaagt ook van het gevaar dat Trabelsi een bewaker zou vermoorden om zo in België te kunnen of beter moeten blijven.

Is de minister op de hoogte van de speculaties die blijken uit deze diplomatieke documenten? Hoe duidt de minister deze veronderstellingen? Is hij van oordeel dat de gevangene Nizar Trabelsi na het uitzitten van zijn straf in België aan de VS moet worden uitgeleverd? Zo ja, beoordeelt hij de vraag hiertoe vanwege de VS als voldoende gegrond voor deze uitlevering? Zo nee, zal Nizar Trabelsi gewoon in vrijheid worden gesteld? Worden er ondertussen bijzondere veiligheidsmaatregelen getroffen om een mogelijke gewelddaad van Trabelsi op een cipier te voorkomen? Profileerde Trabelsi zich door zijn gedragingen als een moeilijke en gevaarlijke gevangene?

De heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie. - Tot op het moment van de publicatie van de bewuste diplomatieke berichten van de Amerikaanse ambassade te Brussel waren de Belgische autoriteiten, ook ikzelf, vanzelfsprekend niet op de hoogte van die berichten en speculaties. De veronderstellingen zijn - het kan niet genoeg worden onderstreept - diplomatieke berichten van een buitenlandse, in casu Amerikaanse, ambassade aan de bevoegde autoriteit, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De berichten werden per definitie niet aan de Belgische autoriteiten gericht. Bovendien dateren ze uit 2008 en ten laatste juni 2009. Ze zijn dus nu minstens twee jaar oud en weerspiegelen uitsluitend de toenmalige Amerikaanse kijk op de zaak. Nog afgezien van hun tijdscontext, valt het buiten mijn bevoegdheid om deze berichten te interpreteren of erover te speculeren.

In elke uitleveringsprocedure gaat het over een individueel dossier in het kader van verdragsrechtelijke verbintenissen. Over individuele dossiers kan hier geen verdere toelichting worden gegeven. Het dossier is me bekend, het valt onder mijn verantwoordelijkheid en ik zal die verantwoordelijkheid ook opnemen.

De veiligheidsrisico's rond de detentie van Trabelsi worden beheerd en beheerst door het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen in het kader van de strafuitvoering. Er is geen reden om aan te nemen dat de door de Amerikaanse ambassade ongeveer twee jaar geleden geopperde dreiging nu nog actueel is. Er zijn inderdaad incidenten geweest. Het dossier is lopende in al zijn complexiteit en volgt de normale weg. Het zal eerlang aan de minister worden voorgelegd, maar zover is het nog niet.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik begrijp dat de minister over een individueel dossier geen uitleg kan geven, maar het is toch niet onlogisch dat we parlementaire vragen stellen wanneer zulke diplomatieke documenten bekend raken. De berichten waren niet voor België bedoeld, maar er zijn op WikiLeaks nog meer mails uitgelekt die voor anderen bedoeld waren en die hebben ook politieke commotie veroorzaakt. De diplomatieke documenten bestaan nu eenmaal; dat kunnen we moeilijk ontkennen.

De minister zegt dat het om een louter Amerikaanse interpretatie gaat. Ik begrijp dat hij niet onder de indruk is en zelf beslissingen zal nemen, los van enige druk. Daarmee onderscheidt hij zich van een collega die wel allerlei dingen doet onder druk van de VS.