5-13

5-13

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de Mme Sabine de Bethune au ministre de la Coopération au développement, chargé des Affaires européennes sur «le programme d'experts associés» (nº 5-45)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Elk jaar stelt de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking, DGD, jonge specialisten ter beschikking van diverse instellingen van de Verenigde Naties die daarom vragen. Dat wordt door de Belgische overheid gefinancierd. Volgens de DGD kunnen met het huidige budget ongeveer vijftig assistent-deskundigen in dienst worden genomen. Dat betekent dat jaarlijks een vijftiental jonge specialisten kan worden aangeworven.

De vacante posities worden open verklaard voor kandidaten uit de Europese Unie; een aantal is gereserveerd voor kandidaten uit het Zuiden.

De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de assistent-deskundige en de internationale organisatie voor een periode van één jaar. Bij een gunstige evaluatie kan de overeenkomst tweemaal worden verlengd. De maximale financieringsduur bedraagt drie jaar.

Op de website van de DGD staat dat voor 2011 nog geen beslissing werd genomen over de selectieprocedure. Ook in 2010 zou geen selectieprocedure hebben plaatsgevonden. Dat betekent dus dat er de voorbije twee jaar geen instroom zou zijn geweest van nieuwe jonge specialisten bij diverse VN-instellingen.

Kan de minister bevestigen dat in 2010 geen selectieprocedure heeft plaatsgevonden en dat voor 2011 een beslissing op zich laat wachten?

Om welke reden heeft de DGD geen oproep meer gelanceerd?

Hoeveel assistent-deskundigen worden momenteel door de Belgische overheid gefinancierd? Voor hoeveel nieuwe assistent-deskundigen is er budgettaire ruimte?

Hoeveel assistent-deskundigen uit het Zuiden zijn op het ogenblik in dienst genomen?

De heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken. - In 2010 werd inderdaad geen selectieprocedure georganiseerd. De voorbereiding voor de selectieprocedure 2011 is echter aangevat zodat die in de nabije toekomst kan opstarten.

In 2009 werd de selectie van JPO-posten bijgestuurd om het potentieel van het programma voor de Belgische JPO's zelf en voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking te optimaliseren. Hierdoor sleepte de selectieprocedure langer aan dan gepland, waardoor het vertrek van de lichting 2009 pas in 2010 plaats kon hebben.

Mijn voorganger, minister Michel, overwoog ook om de selectieprocedure aan te passen zodat die beter aansluit bij de kwaliteitsvereisten van de VN-instellingen. Hij heeft dat proces niet kunnen afronden, maar ik neem mij voor de mogelijkheden voor een optimalisatie op korte termijn te bekijken.

Op het ogenblik heeft België 37 actieve JPO's op het terrein. Tegen eind 2011 zal het contract van twaalf JPO's aflopen. Indien het quotum van 50 behouden blijft, dienen er 25 nieuwe JPO's te worden aangeworven in 2011. Hiervoor is volgens de jongste berekeningen voldoende budgettaire ruimte.

In 2008 werden drie kandidaten uit het Zuiden aangeworven, waarvan er op het ogenblik nog twee actief zijn tot eind 2011.

De administratie heeft voorgesteld om maximaal 10% van de posten voor te behouden voor kandidaten uit onze partnerlanden. Voor het programma 2011 zou het bijgevolg kunnen gaan om vijf posten. Ik zal over dat voorstel en andere rekruteringsmodaliteiten en -criteria binnenkort een beslissing nemen.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Gelukkig zullen we nog experts naar de VN-instellingen sturen. Jammer dat 2010 een verloren jaar is geweest.

Ik pleit ervoor ook voldoende jonge experts uit het Zuiden aan te trekken. Dat is een mooie investering in de toekomst.