5-12

5-12

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 17 FEBRUARI 2011 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Voorstel van resolutie met het oog op de organisatie van de interparlementaire controle van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheid- en Defensiebeleid (Stuk 5-775)

Bespreking

(Voor de tekst aangenomen door de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging, zie stuk 5-775/2.)

De voorzitter. - Het woord is aan de heer Daems voor een mondeling verslag.

De heer Rik Daems (Open Vld), rapporteur. - Het doet me plezier dat ik voor dit mondeling verslag het vertrouwen van de leden van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging heb gekregen, want vertrouwen wordt stilaan een zeldzaamheid in de politiek.

Tijdens haar vergadering van 15 februari 2011 heeft de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging beslist een voorstel van resolutie op te stellen betreffende de oprichting van een interparlementair begeleidings- en adviesorgaan voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid.

De voorwaarden waaronder zij van deze bijzondere procedure gebruik kon maken, worden vervat in artikel 22, 3, van het reglement van de Senaat.

Per brief van 9 februari 2011 werd aan de voorzitter van de Senaat toestemming voor deze procedure gevraagd, waarna de voorzitter zijn akkoord betuigd heeft. Tevens hebben ook twaalf leden van de commissie zich akkoord verklaard.

De commissie heeft het voorstel van resolutie besproken tijdens haar vergaderingen van 15 en 16 februari 2011. Als basis voor de discussie werd de tekst van collega De Decker genomen. Ik wil daaruit graag enkele elementen toelichten.

Collega De Decker wijst erop dat de West-Europese Unie op 30 juni van dit jaar haar activiteiten zal stopzetten. Verder erkennen de lidstaten van de WEU in hun verklaring van 31 maart 2010, waarin zij het gewijzigde Verdrag van Brussel opzeggen, dat de Parlementaire Assemblee van de WEU heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van een Europese cultuur van veiligheid en defensie en dat de lidstaten van de Europese Unie zich hebben aangesloten bij het standpunt dat er toch een soort van vervanging of opvolging van deze Assemblee zou moeten komen.

Een ander element in de overweging is dat men het essentieel vond om overeenkomstig Protocol nr. 1 van het Verdrag van Lissabon een forum op te richten dat de nationale parlementen en het Europees Parlement verenigt voor de uitoefening van hun gezamenlijke verantwoordelijkheid inzake een Europees buitenlands, defensie- en veiligheidsbeleid.

Een laatste element dat ik wil aanhalen, is dat de conferentie van de voorzitters van de parlementen van de Europese Unie het Belgisch Voorzitterschap heeft opgedragen om tegen haar volgende bijeenkomst, in april van dit jaar, een voorstel uit te werken. Dat laatste is dan ook wat we vandaag doen. De tekst van de resolutie in de Senaat is dezelfde als tekst die de Kamer bespreekt.

Van het oorspronkelijke corpus van die tekst wil ik eveneens enkele elementen naar voren brengen.

Er wordt een Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB) opgericht, samengesteld uit delegaties van de nationale parlementen van de lidstaten van de EU en van het Europees Parlement.

Het totale aantal leden van de delegatie van het Europees Parlement is ten hoogste gelijk aan 30% van het totale aantal leden van de Conferentie..

De Conferentie is gevestigd in het Europees Parlement in Brussel en zal daar tweemaal per jaar vergaderen. In noodzakelijke en dringende gevallen kan ze eveneens buitengewone vergaderingen organiseren.

De Conferentie kan adviezen formuleren. Aan dat punt werden enkele besprekingen gewijd en er werden werkgroepen opgericht om tot een gemeenschappelijke tekst te komen.

De commissie heeft een paar wijzigingen aangebracht. In de oorspronkelijke tekst stond dat het totale aantal leden van de delegatie van het Europees Parlement ten hoogste gelijk mag zijn aan 30% van het totale aantal leden van de Conferentie. Dat cijfer werd gewijzigd in één derde.

Een andere, belangrijke, wijziging is dat vergaderingen van de Conferentie kunnen plaatsvinden in andere lidstaten, meer bepaald in landen die op dat moment het voorzitterschap van de Europese Unie waarnemen.

De andere amendementen werden niet aangenomen. Er ontstond een kleine discussie over het feit of al dan niet in Brussel moet worden vergaderd. Een ander discussiepunt ging over de vraag of de Conferentie enkel adviezen formuleert, dan wel dat ze ook verslagen kan opstellen.

Het geamendeerde voorstel van resolutie is aangenomen met negen stemmen bij twee onthoudingen. De twee collega's die zich hebben onthouden, de heren De Decker en Morael, gaven een verklaring voor hun onthouding.

Ik wil nog kort enkele persoonlijke bedenkingen geven.

Het systeem van interparlementaire assemblees is bijzonder ondergewaardeerd in alle nationale parlementen, ook in het onze. Ik heb het genoegen gehad enkele jaren deel te kunnen uitmaken van een interparlementaire assemblee. Voor wie dat werk naar behoren doet, is het volwaardig werk, dat nuttig en waardevol is. Het moet bijgevolg worden gevalideerd als normaal parlementair werk. Sommige parlementen doen dat ook. We kunnen het systeem vergelijken met onze collega's-gemeenschapssenatoren; zij zijn door hun assemblee naar de Senaat afgevaardigd en doen hier volwaardig werk. De collega's die vanuit een nationale assemblee naar een interparlementaire assemblee zijn afgevaardigd, doen daar ook volwaardig parlementair werk.

Het is wel belangrijk dat de impact van het werk in de interparlementaire assemblee voelbaar is. Daar knelt het schoentje: het werk dat in de interparlementaire assemblee wordt verricht, heeft niet altijd, of zelfs vaak, weinig weerslag op de nationale assemblee. Dat discussiepunt kwam trouwens destijds naar voren in verband met het Europees veiligheids- en defensiebeleid. De vraag was toen of de nationale assemblees moesten worden betrokken. Over het budget Defensie wordt in een nationale assemblee gestemd. Hoe kan dan alleen het Europees Parlement zich hierover uitspreken, wanneer ze hoegenaamd geen bevoegdheid heeft om dat budget te beïnvloeden?

Het is dus logisch, zoals in het huidige voorstel, dat ook de nationale assemblees een impact moeten hebben. Al blijft het probleem bestaan van de geringe impact van het werk van de interparlementaire assemblees op de werking van de nationale assemblees. Daarom heb ik destijds in de Kamer bij herhaling voorgesteld - en ik herhaal dat voorstel hier - dat verslagen van de Raad van Europa, bijvoorbeeld, en misschien morgen van de nieuwe interparlementaire Conferentie automatisch terecht moeten komen in onze assemblee en op de agenda van de desbetreffende commissie moeten worden geagendeerd.

Ik vrees bovendien dat - verkeerdelijk - wordt verondersteld dat collega's uit een nationale assemblee die zich naar het buitenland begeven voor een interparlementaire assemblee, eigenlijk een snoepreisje maken.

Het zou flauw zijn te ontkennen dat hier en daar collega's het wel fijn vinden om eens buiten het eigen land te vertoeven, maar dat is iets anders dan te veronderstellen dat alle collega's die naar een interparlementaire assemblee afgevaardigd worden, dat alleen maar doen om in het buitenland te vertoeven en daar dan ook geen werk verrichten. Uit de rapporten van collega's in interparlementaire assemblees, waaronder ook Belgen zoals ik, blijkt duidelijk de ernst en de kwaliteit van dat werk.

We mogen geen democratisch deficit veroorzaken door de stelling te huldigen dat alles wat interparlementair is, de facto niet nuttig is. Het tegendeel is waar. Het zou bijvoorbeeld spijtig zijn mocht de Raad van Europa, die vaak het doelwit is van diegenen die interparlementaire assemblees niet genegen zijn, maar die een van de belangrijkste instellingen inzake mensenrechten en de rechtsstaat is, een democratisch deficit kennen doordat sommige collega's hun werk er niet ernstig nemen.

Dat is ook de reden waarom ik niet zal ingaan op het amendement van collega Piryns. Ik heb het met veel plezier gelezen. Ze heeft het over al die reizen en die verhuizing naar het buitenland. Maar de leden die van het buitenland naar België komen vergaderen, moeten toch ook reizen? Had ze nog gezegd dat het voor onze Belgische economie voordeliger zou zijn, indien iedereen naar hier kwam, dan had ik er als liberaal nog iets aan gehad. Maar helaas klopt ook dat argument niet. Wat is er trouwens op tegen dat de nationale assemblee van het land dat Europees voorzitter is, een vergadering organiseert?

Ik heb nog een laatste bedenking. Het Bureau van de Senaat heeft beslist dat zal worden bespaard op vergoedingen van collega's die in een internationale assemblee afgevaardigd zijn. Ik heb daar geen zitting in; het gaat dus niet over mijzelf. Maar dat collega's moeten bijbetalen om hun werk in een ander land te kunnen doen, dat is toch te onnozel. Excuseer mij voor de uitdrukking. In het Frans zou men zeggen: `Heureusement que le ridicule ne tue pas'. Ik heb een andere uitdrukking: `If you pay peanuts, you get monkeys'. Als we zo voortdoen, is binnenkort niemand nog geïnteresseerd in het opnemen van een dergelijk mandaat. De winnaars zullen dan diegenen zijn weinig met het interparlementaire werk ophebben. Het resultaat zal zijn dat een belangrijk werk stukgaat omdat een negatieve sfeer gecreëerd wordt. Dat vind ik helemaal verkeerd.

De voorzitter. - Ik dank de heer Daems voor zijn verslaggeving en zijn persoonlijke interventie. Ik wijs er alleen op dat de beslissing inzake de vergoedingen een eenparige beslissing van het Bureau is.

De heer Armand De Decker (MR). - Ik dank collega Daems voor zijn verslag.

Je voudrais également remercier les collègues cosignataires de ma proposition, déposée le 23 novembre de l'année dernière : M. Delpérée, M. Tommelein, M. Bellot, M. Morael et Mme de Bethune.

Nous sommes réunis aujourd'hui pour un sujet très important. Comme vous le savez, un des premiers traités dans l'histoire de la construction européenne est le Traité de Bruxelles du 17 mars 1948, négocié dans cette maison - l'aile de la présidence était le ministère des Affaire étrangères à l'époque - en huit jours sous la présidence de Paul-Henri Spaak et signé dans ce qui est aujourd'hui le salon du Président. Il veillait à assurer la sécurité collective des premiers membres de cette construction européenne. J'aborde donc un sujet à la fois très belge, très européen et très lié au Sénat.

Tous les pères de l'Europe, lorsqu'ils ont entamé le processus de construction européenne, que ce soit le Traité de l'UEO, le Benelux, l'EURATOM ou le Marché commun, ont toujours veillé à apporter une dimension parlementaire à leurs efforts d'unification : construire l'Europe entre ministres est certes utile, le faire en dialogue avec la population à travers sa représentation parlementaire est évidemment une manière d'assurer une courroie de transmission vis-à-vis de l'opinion sur les différents objectifs de cette construction et y associer l'opinion publique.

Le Traité de Bruxelles de 1948, modifié en 1954 suite à l'échec de la CED devant le parlement français, a mené à la construction de l'institution UEO, avec un secrétariat général, un conseil des ministres et une assemblée parlementaire. Cette assemblée parlementaire du Traité de Bruxelles modifié a pendant soixante ans assuré l'accompagnement politique de tous les efforts de coordination et de progrès de l'intégration européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense.

Ce Traité de l'UEO - qui a permis l'année suivante la négociation du Traité de Washington et la construction de l'Otan - portait le fameux article 5 assurant la légitime défense collective : si un État membre fait l'objet d'une agression, tous les autres pays membres doivent lui venir en aide militairement. Par l'évolution de la construction européenne et l'adoption du Traité de Lisbonne, fort heureusement, lentement mais sûrement, le Traité de l'Union européenne lui-même a récupéré ce fameux article 5 sur la légitime défense ; en effet, l'article 42, §7, du Traité de Lisbonne stipule qui si un État membre est l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leurs pouvoirs.

À partir du moment où l'UE a intégré cet article 5 sur la légitime défense collective, il est évident que le Traité de Bruxelles, et donc l'UEO, étaient appelés à disparaître, ce qui s'est produit par la dénonciation du Traité de Bruxelles l'année passée, dénonciation qui sera pleinement effective le 30 juin prochain. Lorsque les États membres du Traité de l'UEO ont dénoncé le Traité de Bruxelles, ils ont évidemment insisté sur la dimension parlementaire existante et ont demandé que celle-ci puisse être assurée dans le cadre de l'UE.

C'est de cet aspect que nous traitons aujourd'hui. Comment le faire au sein de l'UE alors qu'il s'agit d'un domaine qui n'est pas une matière communautaire, mais qui est une matière intergouvernementale, qu'on le veuille ou non ? Nous, Belges, souhaiterions que cela devienne une matière communautaire ; moi-même, j'ai toujours plaidé pour une armée européenne et pour la suppression de toutes ces armées nationales sous leur petit drapeau, afin de concentrer tous les moyens sous le drapeau de l'Union. Je défends cette idée depuis 25 ans et je me rends compte à quel point ce sera difficile et à quel point les résistances sont grandes, et je crains malheureusement que cela prenne encore un certain temps avant que nous ne parvenions à convaincre les Français et les Britanniques - et beaucoup d'autres - de baisser leur drapeau.

Donc, la matière est intergouvernementale dans sa plus grande partie, même si certains domaines, aujourd'hui, sont communautaires, comme l'industrie de l'armement ou les politiques qui touchent à certains aspects de la sécurité et non pas de la défense. Elle est intergouvernementale aussi parce que ce sont évidemment les gouvernements et les parlements nationaux qui votent les budgets militaires et qui décident d'accepter ou de refuser l'envoi de troupes.

À cet égard, les auteurs du Traité de Lisbonne, dans leur grande sagesse - et probablement en raison de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui a été présidée par M. Giscard d'Estaing et à laquelle a travaillé Jean-Luc Dehaene - ont recherché une manière de renforcer la coopération entre le Parlement européen et les parlements nationaux. Ils ont tenté de faire avancer l'idée européenne par une coopération directe entre les parlements nationaux et le parlement européen, ce qui était impossible jusqu'au Traité de Lisbonne.

Et cela figure dans le Protocole nº 1 du Traité de Lisbonne qui prévoit la coopération entre les parlements nationaux et européen.

Je me réjouis que ce projet arrive dans notre parlement. D'autres pays européens ont déjà donné leur opinion sur le sujet. Dans le cadre de la présidence belge de l'UE, la présidence belge de la dimension européenne continue.

De voorzitters van Kamer en Senaat zullen begin april samen een voorstel moeten bezorgen aan hun 27 collega's, namelijk 26 van de nationale parlementen en de voorzitter van het Europees Parlement.

La proposition vise à créer une Conférence interparlementaire, telle que prévue au Protocole nº 1 du Traité de Lisbonne, qui unit les parlementaires nationaux spécialisés et les parlementaires européens.

J'espère qu'elle sera votée à une très large majorité. D'aucuns s'abstiendront peut-être. Je devrai moi-même m'abstenir car l'UEO m'a demandé de rédiger le dernier rapport de son assemblée sur cette matière. Dans ce rapport, je devrai tenir compte de l'opinion des 27 parlements, en évitant de me lier à la lettre au texte qui vous est soumis. Ce dernier est excellent mais, sur certains points, j'aurais proposé d'autres solutions.

Ainsi, la proposition prévoit que chaque délégation parlementaire nationale compte quatre membres. C'est le principe de l'égalité entre les États qui est appliqué, à l'instar du Congrès américain où l'Allemagne, Malte ou le Luxembourg, par exemple, comptent quatre membres. En tant que rapporteur au niveau européen, je ne peux pas m'enfermer dans cette logique. Par ailleurs, les grands pays européens n'accepteront pas nécessairement ce principe.

Je préconisais des délégations de deux à huit membres, ou de trois à neuf membres, en fonction de la taille du pays.

Il est aussi prévu que cette Conférence interparlementaire formule des avis. Il convenait peut-être de faire preuve de plus d'ambition. La Conférence parlementaire sera en dialogue avec la haute représentante pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Mme Ashton. J'aurais d'ailleurs aimé que l'on ajoute : en dialogue avec le président du Conseil, M. Van Rompuy, et éventuellement avec le président de la Commission, M. Barroso. De toute manière, ce n'est ni exclu ni interdit.

Or l'assemblée de l'UEO, que l'on remplace par cette nouvelle structure européenne de l'UE, pouvait également rédiger des rapports. Et lorsque des parlementaires rédigent des rapports, ils apportent leur contribution à la réflexion européenne. Pour ma part, je regrette donc que l'on ait rejeté mon amendement qui visait à autoriser la conférence non seulement à formuler des avis mais aussi à rédiger des rapports.

La dimension nationale des problèmes de défense est en voie d'extinction. Même les plus grands pays d'Europe, comme la France ou la Grande-Bretagne, n'interviennent plus militairement seuls. Dans toutes les missions européennes des quinze dernières années, ce sont toujours quelques pays qui ont agi ensemble.

L'objectif essentiel de ce rapport et de cette nouvelle formule d'accompagnement parlementaire, c'est la naissance d'un esprit européen grâce au dialogue entre des parlementaires nationaux, la haute représentante et les parlementaires européens. Ensemble, nous faisons ainsi progresser l'Europe.

(Voorzitter: de heer Willy Demeyer, eerste ondervoorzitter.)

M. François Bellot (MR). - Le Parlement belge s'est vu confier la tâche d'élaborer, en coopération avec le Parlement européen, une proposition relative au contrôle parlementaire de la Politique de sécurité et de défense commune de l'Union européenne.

Cette mission lui a été confiée officiellement par la Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne qui, lors de sa réunion des 14 et 15 mai 2010 à Stockholm, a souligné « le rôle fondamental des parlements nationaux dans la surveillance parlementaire de la future PSDC ».

Notre parlement doit remettre cette proposition lors de la prochaine Conférence des présidents qui aura lieu au printemps 2011 sous la présidence du Parlement belge. C'est pourquoi le Sénat et la Chambre votent aujourd'hui, en séance plénière, un texte commun qui sera transmis à nos vingt-six partenaires afin qu'ils puissent nous communiquer leurs avis et remarques. In fine, nous disposerons d'un texte, adopté par tous, qui nous permettra de mettre en oeuvre cette disposition du Traité de Lisbonne.

Le dispositif que nous devons élaborer doit être à la hauteur des ambitions de la politique de l'Union, considérée comme une priorité par une majorité des citoyens européens, et de ses évolutions institutionnelles et opérationnelles.

En effet, depuis l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne, la Politique de sécurité et de défense commune a connu de nombreux développements sur le plan institutionnel.

Le traité instaure un nouveau cadre avec la création du poste de haut représentant pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, la création du Service européen pour l'action extérieure qui intègre les structures en charge de la politique de sécurité et de défense, l'extension du mécanisme de coopération renforcée au domaine de la défense - coopération structurée permanente -, la clause de solidarité et la clause d'assistance.

Le traité définit également le rôle de l'Agence européenne de défense. Celle-ci devra renforcer les capacités militaires européennes et rapprocher les industries de défense du continent afin de créer une base industrielle et technologique de défense européenne. Le traité ne prévoit pas de Conseil des ministres de la Défense, mais on s'achemine dans cette direction.

Les vingt-sept États membres ont, par ce biais, marqué leurs ambitions en termes de capacités d'action autonome et de rapprochement des politiques de défense et d'opérations civilo-militaires qui ont été, ces dernières années, la traduction la plus concrète de l'Europe de la défense. Rappelons que l'Union européenne a mis sur pied plus d'une vingtaine d'opérations qui, même si elles manquent parfois d'ambitions opérationnelles et politiques, ont été menées avec succès.

Cette politique de l'Union est et reste une politique strictement intergouvernementale. La coopération entre les États souverains est approfondie en matière de défense, mais on ne constate aucun transfert de compétences vers des institutions supranationales. L'article 42.2 du Traité de Lisbonne ouvre la perspective d'une politique de défense commune qui nécessitera encore un long cheminement politique. Nous plaidons pour que ces coopérations se multiplient et s'intensifient. Nous pouvons imaginer l'européanisation de pans entiers de nos instruments de défense - le transport stratégique dans toutes ses dimensions en est un excellent exemple - mais, à l'heure où je vous parle, il y a plus de projets à moyen terme que de réalisations.

Ce point est décisif en ce qui concerne le contrôle parlementaire de la PSDC qui est au coeur de notre débat de cet après-midi. Si, pour les matières transférées vers l'Union européenne, l'exercice de l'action communautaire est sous le contrôle non exclusif du Parlement européen, la coopération dans les matières qui restent dans le giron intergouvernemental doit être supervisée par les Parlements nationaux.

Ce sont eux qui contrôlent, au sens strict du terme, l'action des gouvernements : le vote de la loi sur le contingent, le vote du budget, les décisions du ministre de la Défense en termes d'investissements, la décision d'envoyer des militaires à l'étranger, etc.

Toutes ces décisions sont prises par le ministre, le gouvernement, responsable devant le Parlement qui contrôle son action. Mais lorsqu'un nombre de plus en plus important de décisions se prend en concertation avec les autres pays membres de l'Union, il est absolument nécessaire que les parlements, et plus précisément, les commissions permanentes, se concertent afin de dialoguer sur ces décisions prises en commun.

Ce dialogue entre les parlementaires, et avec les autorités européennes compétentes, doit permettre d'atteindre un triple objectif :

Voilà la philosophie qui sous-tend le projet de résolution qui nous est soumis.

Le Traité de Lisbonne a prévu la base juridique pour créer un dialogue interparlementaire : l'article 9 du Protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne stipule que « Le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union. ».

La traduction concrète de cette disposition du Traité devient urgente vu la disparition prochaine de l'Assemblée de l'UEO et de l'Assemblée européenne de la sécurité et de la défense (ESDA) - héritage de cette institution. Le développement d'une culture européenne interparlementaire de sécurité et de défense doit être prolongé et la question du suivi parlementaire de la PSDC doit recevoir une réponse satisfaisante.

Je voudrais profiter de mon intervention pour féliciter M. De Decker pour le travail qu'il effectue sur ce dossier, tant au sein de notre Sénat où il est l'auteur de la proposition de résolution qui a été à la base de nos travaux, qu'au sein de l'Assemblée de l'UEO. Notre ancien président est membre de l'assemblée depuis près de trente ans : il y a occupé différentes fonctions, dont la présidence de la commission de la Défense et la vice-présidence de l'assemblée, avant d'exercer en 2003-2004 la présidence de l'assemblée. Il est également l'auteur de différents rapports dont le contenu visionnaire a servi de tremplin pour faire progresser la défense européenne vers plus d'intégration. Il est aujourd'hui rapporteur de ce dossier au sein de l'assemblée.

Il me disait voici quelques instants qu'il estimait qu'en trente ans, les choses n'avaient pas tellement évolué et qu'il le regrettait. Un pas va à présent être franchi.

Nous pouvons ainsi bénéficier de toute son expérience, de tout son éclairage.

En conclusion, notre travail permet d'éviter qu'un vide institutionnel ne se crée, vide qui aurait rapidement été occupé par le parlement européen, alors que ses membres n'ont pas la compétence de voter les deux dispositions les plus fondamentales d'une politique de défense : le budget annuel consacré aux armées nationales ainsi que l'autorisation d'utiliser ces armées pour des missions militaires à l'étranger. Ces deux attributs de la souveraineté nationale, budget et utilisation de la force, restent aux mains des parlementaires nationaux. Mais si l'on veut qu'ils adhèrent à un projet collectif européen, ils doivent disposer d'un lieu où on leur explique les objectifs européens et où ils en délibèrent ensemble.

C'est donc une question de nécessité politique de créer une instance qui regroupe les parlementaires nationaux et européens pour échanger des points de vue sur les questions européennes de sécurité et de défense.

Le groupe MR votera favorablement le texte issu des travaux de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, malgré un certain nombre de dispositions qui peuvent sembler marquées par trois éléments : un certain manque de réalisme par rapport au poids politique des pays membres et leur implication dans la mise en oeuvre de la PSDC, un oubli des compétences exactes dévolues aux autorités compétentes en matière de politique étrangère et de représentation extérieure de l'Union, probablement dû à la volonté des grands États, et un évident manque d'ambition européenne.

Nous resterons attentifs aux propositions des assemblées des autres pays membres ainsi qu'au déroulement et à la conclusion de la réunion des présidents des assemblées au début du mois d'avril.

M. De Decker nous fera bien entendu rapport à son retour.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De sp.a-fractie zal dit voorstel steunen. De rapporteur en de twee vorige sprekers hebben er voldoende op gewezen dat het belangrijk is dat op het moment dat de WEU wegvalt er toch nog een parlementaire controle kan gebeuren op het intergouvernementele niveau.

Tegelijkertijd wil ik dit debat aangrijpen om twee problemen op te werpen. Deze situatie moet tijdelijk zijn. We mogen niet vergeten dat er vandaag, doordat er beslissingen worden genomen op het intergouvernementele niveau, eigenlijk een deficit bestaat wat het parlementair controlerecht betreft. Dat geldt in de eerste plaats binnen ons land, waar niet het parlement, maar wel de regering bevoegd is om troepen te sturen of de oorlog te verklaren, wat ik een absoluut democratisch deficit vind. Ook op Europees niveau is de macht in handen van ministers die niet gesanctioneerd worden door Europese organen. Daardoor onstaat ook daar een deficit. Samen met Frank Vandenbroucke ben ikzelf als minister vele jaren lid geweest van een intergouvernementele organisatie, waar de parlementaire delegatie amper de mogelijkheid had om ons te sanctioneren. Ook al heb je als minister veel aandacht voor je parlementaire delegatie, als de parlementsleden de ministers niet kunnen sanctioneren is dat een ernstig democratisch deficit. Het moet dus onze betrachting zijn om echt een keuze te maken. Het is duidelijk dat de socialistische partij ervoor kiest om alles wat het buitenlands en veiligheidsbeleid betreft steeds meer op Europees en internationaal niveau te brengen. Ik denk dat het geen goede zaak is voor de Europese integratie, zoals collega De Decker al zei, dat er in Europa nog nationale legers zijn. Ik pleit er zelfs voor om ook buiten Europa te proberen een internationaal veiligheidsbeleid te organiseren met een goede democratische controle.

Ik besluit. Dit voorstel is belangrijk omdat de WEU verdwijnt en omdat we naar aanleiding van deze tekst nadenken hoe we deze problematiek in de toekomst gestalte moeten geven. Het mag hier evenwel niet stoppen. Ik ben ervan overtuigd dat we verder moeten gaan: intern moet er een sterkere democratische controle op de regering komen en internationaal moet er een internationaal orgaan komen, zodat de uitvoerende macht door de wetgevende en controlerende macht echt gesanctioneerd en bijgestuurd kan worden. Vandaag bestaat dit niet en daar moeten we aan werken.

(Voorzitter: de heer Danny Pieters.)

M. Philippe Mahoux (PS). - Je me réjouis que notre travail - opiniâtre, mais réaliste - ait abouti à un texte commun à la Chambre et au Sénat.

L'existence d'une structure qui assure le suivi - le terme « contrôle » me semble impropre - et les échanges en matière de politique européenne de défense est essentielle.

Je voudrais insister sur le mot « contrôle ». Les parlements nationaux exercent un contrôle sur leur gouvernement et le Parlement européen exerce également un contrôle, en fonction des compétences qui lui sont dévolues en vertu du Traité de Lisbonne.

Cela dit, il importe que cette conférence soit mise sur pied. Ces échanges sont aussi nécessaires que fructueux. Je précise - en réponse à certaines insinuations - qu'un travail considérable est réalisé dans le cadre de ces conférences. J'invite d'ailleurs ceux qui en doutent à y participer. Il y a toujours des exceptions mais de manière générale, on y travaille sérieusement.

Toutefois, il n'est pas certain que cette résolution aboutisse au résultat souhaité. En réalité, ce texte engage les présidents de la Chambre et du Sénat à présenter la position de la Belgique, mais l'Union européenne compte une quarantaine de parlements. D'aucuns risquent donc d'être déçus, puisque la décision finale découlera des discussions menées entre ceux-ci.

Autant ce suivi et ces échanges me paraissent essentiels, autant j'étais opposé à la création d'une nouvelle structure telle qu'une minorité la souhaitait. La tendance est, certes, de remplacer une structure par une autre, mais il fallait ici s'inscrire dans le cadre du Traité de Lisbonne dont l'esprit demandait la poursuite - par le biais de cette conférence, dont la structure est légère mais qui peut être efficace - de l'action fort positive menée par l'Assemblée parlementaire de l'Union de l'Europe Occidentale.

Enfin, les réunions pourront se dérouler - j'ai souhaité que cette précision figure dans le texte - à Bruxelles ou dans le pays exerçant la présidence tournante du Conseil. L'objectif est de simplifier la tâche des présidents de nos deux assemblées. Nous verrons quelle sera la décision finale.

Mme Zakia Khattabi (Ecolo). - En l'absence de mon chef de groupe, j'exposerai brièvement la position que nous avons adoptée.

Nous nous réjouissons que la Belgique ait tenu ses engagements, malgré les péripéties qui ont ralenti nos travaux. Le texte permet de combler un vide démocratique. En effet, même si le dispositif n'est pas un organe de contrôle, il permet tout de même aux parlementaires d'échanger et de construire ensemble. Il nous semblait important de combler le manque laissé par la disparition de l'UEO.

Nous soutiendrons ce texte cosigné par M. Morael.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik wil alle insinuaties als zou Groen! het voorliggende voorstel van resolutie niet belangrijk vinden, tegenspreken. Groen! vindt de oprichting van het interparlementaire orgaan uitermate belangrijk. Ook wij vinden dat het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid en het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid voor de Europese Unie van zeer groot belang is.

Ik wil echter ook dat de Senaat, nu hij voor de eerste maal in drie weken de kans krijgt om echt te werken, ook degelijk werk levert. Om die reden heb ik opnieuw een amendement ingediend. Hoewel ik mij volledig kan vinden in de grote lijnen van het voorstel, meen ik dat in de tekst ook moet staan wat de Belgische parlementsleden zelf willen. De heer De Decker moet dan maar een compromis vinden met de vertegenwoordigers van de andere lidstaten. Wij moeten vandaag echter de lat hoog leggen en zelf geen compromistekst voorleggen in de hoop dat anderen zich daar meer in zullen vinden.

Het is niet verstandig om vandaag te beslissen dat het nieuwe orgaan niet permanent in Brussel zou worden gevestigd, maar daarentegen in alle uithoeken van de Unie zou samenkomen. Ik heb ooit het genoegen gehad de heer Daems te mogen vergezellen op een dergelijke reis naar het buitenland. Daar wordt inderdaad zeer hard gewerkt. Ik heb ook nooit geïnsinueerd dat de parlementsleden die daaraan deelnemen, niet willen werken, geen goed werk leveren of enkel een reisje willen maken. Bij de bevolking leeft echter vaak de perceptie dat dit wel het geval is. We moeten dat absoluut weerleggen. We leven al in politiek woelige tijden en moeten de onrust niet zelf voeden.

Sommige collega's antwoorden hierop dat er sowieso moet worden gereisd, ofwel vanuit België naar andere landen of vanuit andere landen naar Brussel. Dat klopt misschien, hoewel Brussel centraal gelegen is. Een verplaatsing naar Brussel is dan ook van een andere orde dan een verplaatsing naar een of andere uithoek. Bovendien zal dat begeleidings- en adviesorgaan ook moeten beschikken over een secretariaat en medewerkers die moeten instaan voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen. Als dat secretariaat en die medewerkers in Brussel zijn gevestigd, lijkt het me efficiënter om ook hier te vergaderen.

Ik roep de senatoren dan ook op om mijn amendement alsnog aan te nemen. Allen hier aanwezig hebben dat standpunt in het verleden al ingenomen. Zowat alle fracties in het Europees Parlement zijn het erover eens dat een einde moet worden gemaakt aan het over en weer reizen tussen Brussel en Straatsburg.

Mevrouw Brepoels van de N-VA heeft daarover onlangs nog een opiniestuk geschreven: `Stop het reizend EU-circus'. De N-VA is er duidelijk tegen dat wordt rondgereisd binnen de EU en vindt dat sommige reizen niet meer te verantwoorden zijn.

Ik roep mijn collega's andermaal op de argumentatie van ons amendement nog eens goed te lezen en een goedkeuring te overwegen. Ik sta achter het principe en vind de tekst van de resolutie zeer goed. Alleen vind ik dat we vandaag niet kunnen voorstellen dat extra reizen worden gemaakt. De bevolking zou dat absoluut niet begrijpen.

De heer Jurgen Ceder (VB). - Alle instellingen hebben de neiging zichzelf in leven te willen houden. Dat geldt voor de assemblee van de West-Europese Unie en dat geldt ook voor deze Senaat. De assemblee van de West-Europese Unie is jaren blijven voortbestaan terwijl de WEU in de praktijk niet meer bestond. Ik heb deel uitgemaakt van de delegatie en heb daar inderdaad interessante zaken geleerd, leerrijke debatten meegemaakt en belangrijke rapporten gezien. Wat is er echter met al die rapporten gebeurd? Werden ze voldoende in de praktijk omgezet om het voorbestaan van die instelling te verantwoorden?

Er komt nu een opvolger voor de assemblee van de West-Europese Unie. We zijn daar a priori niet tegen en we zullen dan ook niet tegenstemmen. We vinden niettemin dat een evaluatie na een zekere tijd nodig zal zijn, mogelijk in deze Senaat.

Wat de plezierreisjes betreft, heb ik zelf ook meegemaakt dat we ons na een zeer gezellig seminarie aan het Lago Maggiore afvroegen wat het nut daarvan was. We zouden dat in de toekomst moeten voorkomen. We zullen het amendement van mevrouw Piryns goedkeuren.

De voorzitter. - Op dit voorstel heeft mevrouw Piryns amendement 1 ingediend (zie stuk 5-775/3).

-De bespreking is gesloten.

-De stemming over het amendement wordt aangehouden.

-De stemming over het voorstel van resolutie in zijn geheel heeft later plaats.