5-12

5-12

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Anke Van dermeersch au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «le rapport annuel de la Banque nationale et les déclarations du gouverneur de cette institution» (nº 5-34)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - De gouverneur van de Nationale Bank, de heer Guy Quaden, legde naar aanleiding van de presentatie van het jaarverslag van de Nationale Bank verklaringen af en nam standpunten in over erg gevoelige thema's zoals een hervorming van de loonindexering, de invoering van een consumptie- en vermogensbelasting, maatregelen om de internationale concurrentiekracht voor onze ondernemingen te vrijwaren enzovoort.

Hoe staat de minister tegenover het jaarverslag van de Nationale Bank, dat overigens niet door iedereen werd ondertekend?

Wat is het standpunt van de minister tegenover het standpunt van de Nationale Bank en van de heer Quaden dat een consumptie- en vermogensbelasting geen taboe mag zijn?

Welk standpunt neemt de minister in over het voorstel van de Nationale Bank om over te gaan tot een hervorming van de indexering om de inflatie te drukken en de concurrentiekracht te vrijwaren?

Aanvaardt de minister dat de Europese Unie zich zal inlaten met de bepaling van onze prijzen en lonen? Hoe staat de minister daar tegenover en binnen welke grenzen is dit eventueel aanvaardbaar?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - Ik nam kennis van het verslag van de Nationale Bank en heb de commentaar van de gouverneur gehoord. In navolging van de gouverneur bevestig ik dat we in 2010 goede resultaten hebben geboekt, in de eerste plaats op economisch vlak, maar ook op begrotingsvlak. Op economisch vlak is de toestand beter dan in veel andere landen. Op begrotingsvlak behalen we betere resultaten dan de doelstellingen van ons stabiliteitsprogramma, zowel wat het tekort als wat de schuldratio betreft.

De gouverneur uit zijn bekommernis over de inflatie. Die bekommernis is terecht. Om de inflatie te bestrijden moeten we misschien nieuwe sporen volgen. De bestrijding van de inflatie is in de eerste plaats de taak van de Europese Centrale Bank, maar daartoe zijn andere mogelijkheden voorhanden dan een monetair beleid alleen. De sociale partners hadden de mogelijkheid in een ontwerp van interprofessioneel akkoord iets te zeggen over de volatiliteit van de energieprijzen en over de repercussie van die volatiliteit in ons stelsel van indexering. Ik heb gehoord dat het voor de gouverneur van de Nationale Bank zeer belangrijk is om iets te doen tegen die volatiliteit. Er zijn veel mogelijkheden in dat verband. Een eerste mogelijkheid is een prijscontrole. Er kan een studie van de weerslag van de volatiliteit op de indexering en op de kosten voor de bedrijven worden uitgevoerd. De volatiliteit van de energieprijzen veroorzaakt voor de bedrijven - zowel voor de kmo's als voor de grote bedrijven - kosten. De regering is bereid op basis van voorstellen van de Nationale Bank verder onderzoek te doen en eventueel maatregelen te nemen om de volatiliteit van de energieprijzen te bestrijden. België heeft, in vergelijking met andere landen, een specifiek mechanisme op dat vlak. In 2010 kenden we een zeer sterke stijging van de energieprijzen.

Ik kan nog niet reageren op de verschillende onderdelen van het verslag van de Nationale Bank. Er was een embargo op dit verslag tot 16 februari. Het is dus te vroeg om al meer te zeggen. We zullen wachten op voorstellen van de Nationale Bank in verband met een specifiek mechanisme om de volatiliteit van de energieprijzen tegen te gaan.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Ik dank de minister omdat hij in deze drukke tijd toch nog tijd vrijmaakt om op mijn vraag te antwoorden. Ik begrijp dat hij demissionair minister van Financiën is en dat het in lopende zaken niet eenvoudig is op alle vragen met betrekking tot het verslag van de Nationale Bank te antwoorden.

De economische resultaten zijn inderdaad niet slecht en ook de begrotingsresultaten gaan de goede kant uit. We zullen zien wat ervan komt. De inflatie is sowieso niet goed. Dat geeft hij ook toe.

Wanneer hij zegt dat er inzake de indexering een hervorming moet komen, kan ik hem enigszins volgen. Ik ben al blij dat hij niet zegt dat we de indexering moeten afschaffen, zoals ons zou kunnen worden opgelegd door Europa op vraag van Duitsland. Dat land heeft momenteel de sterkste economie van Europa en heeft blijkbaar veel in de melk te brokkelen. Duitsland meent blijkbaar dat de indexering hier moet worden afgeschaft. Hervormen van de index, tot daar aan toe; het antwoord van de minister stemt mij dus tevreden.

Anderzijds zegt hij dat er eventueel controle op de prijzen moet komen. Hij zegt echter niet door wie. Dat maakt mij ongerust, want we hebben het monetaire beleid niet meer helemaal in handen. We hebben het aan de Europese Centrale Bank overgedragen. We kunnen enkel nog een fiscaal beleid voeren. Wie zal de prijzen controleren? Wie zal de lonen controleren?

Het is, wat mij betreft, zeker niet de bedoeling meer soevereiniteit af te staan aan Europa. Het is al erg genoeg dat we het monetaire beleid uit handen hebben gegeven. Wat de consumptie- en vermogensbelasting betreft, die binnen het fiscale beleid valt dat ons nog rest in dit land, ben ik het niet eens met de stelling van de Nationale Bank dat dit geen taboe mag zijn. Ik heb de minister daar geen uitspraak over horen doen, maar ik zie dat absoluut niet zitten.